Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Future City Game
Koncepce umění
Konference EU
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace Český hudební fond výzva k předkládání projektů

Z prostředků Nadačního investičního fondu poskytuje Nadace Český hudební fond příspěvky určené k podpoře ucelených projektů přispívajících k propagaci a šíření české soudobé hudby; projektů, které jsou výrazným přínosem pro českou hudební kulturu; projektů systematické hudebně nakladatelské činnosti a muzikologického bádání; projektů umožňujících účast vynikajících studentů - občanů ČR na kvalitních zahraničních hudebně vzdělávacích programech. Uzávěrka pro předkládní žádostí je 31. března 2009.

a) ucelených projektů přispívajících k propagaci a šíření české soudobé hudby - jedná se zejména o
- projekty napomáhající k soustavnému uvádění české soudobé hudby;
- projekty umělecky hodnotných nahrávek české soudobé hudby a jejího šíření na zvukových nosičích.

b) projektů, které jsou výrazným přínosem pro českou hudební kulturu - jedná se zejména o
- projekty, motivující jak české autory k vytvoření nových děl, tak interprety a pořadatele k jejich provozování;
- projekty, které svým významem přesahují i do mezinárodního kontextu.

c) projektů systematické hudebně nakladatelské činnosti a muzikologického bádání s akcentem na

- soustavnost vydávání soudobé české hudby a její pravidelné hudebněvědné a publicistické reflexe;
- vydávání významných děl české hudby všech období, která t. č. nejsou běžně dostupná;
- vydávání výrazných děl i z nejnovější (včetně nejmladší) české skladatelské tvorby;
- nové a perspektivní formy nakladatelské činnosti.

d) projektů umožňujících účast vynikajících studentů - občanů ČR na kvalitních zahraničních hudebně vzdělávacích programech

2. Předkladateli projektů a žadateli o příspěvek z NIF mohou být právnické i fyzické osoby, jejichž činnost spadá do působnosti nadace v oblasti české hudební kultury.
V případě právnické osoby se jedná o subjekt, který je registrován jako:

a) občanské sdružení;
b) obecně prospěšná společnost;
c) účelové zařízení církví, jež poskytuje vzdělávací a kulturní služby;
d) nadace, která doloží, že součástí jejího nadačního jmění nejsou prostředky kategorie NIF;
e) nadační fond;
f) příspěvková organizace, a to za podmínky, že do předloženého projektu sama vloží nejméně 50% finančních prostředků;
g) veřejná vysoká škola

Fyzická osoba může žádat o příspěvek z prostředků NIF pouze v případě, že není podnikatelem.

3. Příspěvky jsou poskytovány účelově a podmínky jejich použití a řádného vyúčtování upravuje příslušná smlouva uzavřená mezi nadací a žadatelem.

4. Žádost posuzuje a o výši poskytovaného příspěvku rozhoduje správní rada nadace na podkladě návrhu správní radou pověřeného odborného grémia.

Kontaktní adresa je:

Nadace Český hudební fond
email: nadace@nchf.cz
118 00 Praha 1, Besední 3
Tel:257 320 008

 

(23.11.2008) ZDROJ: Nadace Český hudební fond
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.