Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Future City Jobs
Koncepce umění
Konference EU
Creative Cities
Symposium Ostrava
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace Český literární fond granty a stipendia v roce 2012

Správní rada Nadace Český literární fond vyhlašuje „Nadační program pro rok 2012“, kde mohou získat nadační příspěvky právnické a fyzické osoby na podporu děl původní české i překladové literatury, vědecké i odborné literatury, ale i úzce souvisejících oborů jako je dramatická a rozhlasová tvorba, filmová a televizní tvorba, publicistika i začínající
výkonní umělci.V roce 2012 patří do podporovaných okruhů literatura, dramatická tvorba, publicistika a věda. Uzávěrka pro cestovní stipendia vědeckých pracovníků jsou na 23. března a 31. srpna 2012. Uzávěrka přihlášek do nadačního programu  pro rok 2012 je dne 17. února 2012.

Nadační příspěvky pro fyzické osoby na vytvoření díla jsou poskytovány formou stipendií. Mohou být udělena jak jednorázově, tak i po dobu několika měsíců kalendářního roku s tím, že maximem je částka 7.000 Kč měsíčně po dobu 6 měsíců, tedy 42.000 Kč. Tuto sumu nemůže překročit ani stipendium jednorázové. Pro mladé vědce do 35 let věku jsou k podpoře jejich účasti na zahraničních stážích a konferencích poskytována jednorázová cestovní stipendia.

Nadační příspěvky zaměřené k podpoře projektů realizace dokončených děl a prací, jako je vydání knižních titulů z uvedených oblastí, kulturních periodik apod., jsou fyzickým i právnickým osobám poskytovány formou grantů. Jejich konkrétní výši ovlivňuje mínění expertních skupin vyjádřené body a celková výše finančních prostředků pro tuto formu podpory.

Nadační program pro rok 2012
 Literatura:
Granty
-    na první vydání původní básnické sbírky, esejistického textu – díla o literatuře/ včetně překladů
Stipendia
na vytvoření původního literárního díla (próza, poezie, esej) / včetně překladů
Dramatická tvorba:
Granty
-    na první vydání teoretické literatury v oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění / včetně překladů
-     pro absolventy uměleckých škol  bez angažmá v profesionálních divadlech (výhradně pro interprety – výkonné umělce)
Stipendia
-    na vytvoření původní divadelní hry, rozhlasového díla, teatrologických studií/ včetně překladů
-    na scénáře dokumentárního filmu významného společenského dosahu
 Publicistika:
Granty
-    na první vydání publicistického díla s tematikou aktuálních společenských problémů
Stipendia
-    na vytvoření publicistických děl opravdu významného společenského dosahu
Věda:
Granty
-     podpora vydávání závažných vědeckých časopisů
Stipendia
-    cestovní stipendia vědeckým pracovníkům do 35 let

Program nadačních příspěvků z prostředků NIF zahrnuje výše vypsaná stipendia. Pro žadatele o stipendia platí Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z NIF (viz: www.nclf.cz – Pravidla z NIF). Stipendium nelze udělit žadateli, který jej pobíral v předcházejícím kalendářním roce. Tato výhrada neplatí pro stipendia vědeckým pracovníkům do 35 let.
 

Žádosti
Konečným termínem podání žádostí na předepsaných tiskopisech je pátek 17. 2. 2012.  Pro žádostí o poskytnutí cestovních stipendií vědeckých pracovníků jsou  vyhlášeny dva termíny: pátek 23. 3. 2012  a  pátek 31. 8. 2012.
Tiskopisy žádostí jsou ke stažení zde: stipendium (pracovní), stipendium na cesty, grant nebo jsou k vyzvednutí v sídle Nadace ČLF po dohodě na tel. 222 560 081-2.

K žádosti  o grant je nutno doložit přílohy:
1.    výpis registrace zřizovací listiny žadatele, výpis z obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku a pod. (ne starší 2 měsíců)
2.   žadatelé o příspěvek na vydání publikace: synopsi díla (10 x), ukázku textu díla 5 – 10 stran (10 x), lektorský posudek (10 x), nakladatelskou smlouvu (1 x) a u překladových titulů i smlouvu o autorských právech (1 x)
3.    žadatelé o příspěvek na vydávání vědeckých periodik: tři poslední čísla na ukázku (9x)

Žádost je nutno podat písemně poštou nebo osobně doručit do Nadace do termínu vyhlášeného výběrového řízení v 10 exemplářích do pátku 17.2. 2012 včetně  požadovaných příloh. U poštou zasílaných žádostí je posledním termínem pro příjem toto datum podání označené na obálce obdržené zásilky se žádostí.  Žádosti obdržené po termínu nebo nedostatečně vyplněné nebudou do výběrového řízení zařazeny. Každý žadatel může podat maximálně 5 žádostí, z toho pro jednu oblast maximálně 3.

O udělení grantu nebo stipendia se rozhoduje ve výběrovém řízení vypisovaném správní radou Nadace ČLF na základě doporučení ustavených expertních skupin, které hodnotí všechny správně podané žádosti a předkládají je správní radě. Její rozhodnutí jsou konečná a není její povinností svá rozhodnutí zdůvodňovat. Na udělení grantu nebo stipendia není právní nárok. S žadatelem, který uspěje ve výběrovém řízení, je uzavírána smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku, ve které se zavazuje k jeho výhradnímu využití pro vypsaný účel, u grantu se dokládá vyúčtování. Příjemce příspěvku je povinen zajistit v podpořeném díle zmínku o přispění Nadace ČLF. Žadatel je povinen oznámit Nadaci písemně i všechny změny skutečností rozhodných pro přiznání grantu nebo stipendia.
Rozhodnuté granty na podporu knižních titulů jsou příjemcům vyplaceny až po vydání a předložení titulu. Konečným termínem  pro převzetí podpořené publikace je středa    9. 1. 2013.
 
Vyplněnou žádost v počtu 10 exemplářů (1 + 9 kopií) s vyžadovanou přílohou doručte na adresu:
 
Nadace Český literární fond
Pod Nuselskými schody 3
120 00 Praha 2
Případné dotazy k podání vyřizují administrátorky:
literární tvorba: Hana Kyliánová - kylianova@nclf.cz , dramatická tvorba: PhDr. Helena Robová – robova@nclf.cz , publicistika a věda: Helena Hájková - hajkova@nclf.cz
tel.: 222560081 - 2,  e-mail: nadace@nclf.cz

 

(05.01.2012) ZDROJ: Nadace Český literární fond
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.