Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Konference EU
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Game
Future City Jobs
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace OF grantové programy pro rok 2012

Nadace Občanského Fóra vyhlašuje grantové programy pro rok 2012 v programových oblastech Opomíjené památky a Památky a zdraví. Uzávěrka pro předkládání projektů je 30. června 2012.

16. ročník gratnového programu

Opomíjené památky
Smyslem programu je podpořit záchranu opomíjených památek v České republice prostřednictvím občanských iniciativ. O grant mohou žádat pouze právnické osoby, za předpokladu, že prokáží občanskou iniciativu při péči o památku. (např. regionální nadace, občanská sdružení, církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické vzdělávací a kulturní služby. Příspěvkové organizace musejí prokázat svojí finanční spoluúčast minimálně ve výši 50%).  Přihlášené projekty se musí realizovat v roce 2012-2013!  O grant nelze žádat opětovně na  projekty  podpořené v minulých letech!  Výše poskytnutého grantu je maximálně 80 000 Kč a není na něj právní nárok. Jedná se o nadační finanční příspěvek!

Došlé žádosti bude posuzovat komise podle těchto kritérií:
a)    míra občanské iniciativy při péči o památku
b)    historická hodnota památky
c)     naléhavost oprav
d/    zajištění následné péče o památku a její možné využití
e)    kvalita a odbornost připraveného projektu

Více informací na

http://www.nadaceof.cz/opomijene-pamatky

15. ročník grantovéo programu
Památky a zdraví
V tomto programu mohou žádat o grant občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, nestátní zdravotnická zařízení a církevní právnické osoby poskytující sociální a zdravotní péči, která provozují nebo chtějí provozovat svoji činnost v budovách s charakterem kulturních památek. Přihlášený projekt musí přispět ke zlepšení prostředí a životních podmínek osob, kterých se tato činnost týká.  Účastníky grantového programu nemohou být právnické osoby založené za účelem podnikání. Přihlášené projekty se musí realizovat v roce 2012-2013, a to pouze v objektech, které jsou zapsány  v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek a s jejichž obnovou nebo úpravou bude projekt přímo spojen.

Více informací na

http://www.nadaceof.cz/pamatky-a-zdravi


K financování programů budou na granty použity výnosy z prostředků Nadačního investičního fondu, které Nadace Občanského fóra získala ve výběrovém řízení v r. 1999-2006.
Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. června 2012 v 16 hodin - rozhodující je datum odeslání!
Výsledky budou vyhlášeny do 30. září 2012.

Informace: Nadace Občanského fóra, Štěpánská 61, 110 00 Praha 1
Tel.: 773 461 291; E-mail: info@nadaceof.cz

 

(02.05.2012) ZDROJ: Nadace Občanského Fóra
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.