Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Future City Game
Future City Jobs
Creative Cities
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace OKD rozdělí 40 milionů korun také na kulturní akce

Nadace OKD začala přijímat projekty do dalšího grantového kola, ve kterém rozdělí mezi neziskové organizace, ale také obce či města 40 milionů korun. Přibližně 80 procent z celkové částky má jít na podporu severomoravských projektů, o dalších zhruba 20 procent mohou usilovat organizace z jiných regionů nebo velké celorepublikové projekty.  Žadatelé mohou své programy přihlásit do čtyř nadačních programů. Program pro radost popdporuje také pořádání kulturních akcí až do výše 300 000 Kč na projekt. Uzávěrka je 15. května 2009.

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2009 v nadačním programu „Pro radost“

Cílem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zejména v Moravskoslezském kraji, s cílem přispět k podpoře kulturně společenských aktivit zaměřených na tradice regionu, multikulturní výměnu s akcentem na česko – polské příhraničí a k podpoře zvýšení vzdělanosti.

Podporované oblasti:

Vzdělání
· Veřejně prospěšné projekty zaměřené na rozvoj vzdělanosti s důrazem na rozšíření možností rekvalifikace zaměstnanců profesí postižených útlumem či projekty zaměřené na podporu vzdělávání dětí pracovníků OKD, kteří přišli v důsledku neštěstí o život či zdraví.

· Projekty zaměřené na další vzdělávání pracovníků neziskových organizací pro zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Tradice, vzájemnost a komunitní život
· Projekty zaměřené na místní komunitu v obcích Moravskoslezského kraje, s důrazem na sociální, kulturní a charitativní oblast, zejména pak aktivity posilující vědomí příslušnosti k regionu, resp. obci.

· Projekty vytvářející platformu pro udržování a rozvoj tradic, se zvláštním důrazem na tradice místní (krajové) a profesní (hornické) v oblasti kultury.
· Projekty zaměřené na posilování vzájemných společensko-kulturních styků se sousedními národy, především na česko – polskou spolupráci.

Kulturní vyžití
· Podpora kulturních projektů v obcích přednostně orientovaná na projekty, které by bez významného přispění dárce nemohly být realizovány.

· Podpora veřejně prospěšných kulturních projektů v obcích podporujících angažovaný život v komunitě.

Možné typy projektů:
· primárně neinvestiční projekty se zřejmým dopadem na danou komunitu, zlepšující vzdělanostní, kulturní a společenský život obyvatel,
· kulturní projekty – veřejně prospěšné a charitativní projekty (festivaly tradiční hudby a kultury a podobně),
· nákup vybavení,
· vzdělávací projekty,
· přeshraniční spolupráce.

Uzávěrka
· Uzávěrka pro rok 2009 je v pátek 15. května 2009 do 15:00 při osobním podání, u žádostí zaslaných poštou je rozhodující datum poštovního razítka.
· Výsledky grantového kola budou vyhlášeny nejdříve 1. července 2009.

Kritéria při posuzování projektů (platí pro všechny oblasti)
· Realizovatelnost projektu, přiměřenost rozpočtu;
· Počet oslovených osob/velikost cílové skupiny oslovené projektem;
· Přínos projektu pro cílové skupiny;
· Podporovány nebudou investiční projekty, u kterých žadatel neprokáže přímou
souvislost s dalšími aktivitami a spolufinancování (např. vybavení učebny počítači bez uvedení potřebnosti pro cílovou skupinu a návaznosti na další aktivity);
· Podíl tvůrčí i finanční spoluúčasti dalších partnerů;
· Schopnost organizace řídit a realizovat projekty;
· Kvalita zpracování projektu.

Oprávnění žadatelé o grant:
· občanská sdružení,
· nadace a nadační fondy,
· obecně prospěšné společnosti,
· církevní organizace,
· obce,
· příspěvkové organizace,
· sdružení a spolky obcí

Výše grantu a doba realizace
· Maximální výše grantu je 300 000 Kč.
· Finanční objem programu bude rozdělen mezi projekty následovně, min. 80% do Moravskoslezského kraje a max. 20 % do ostatních krajů ČR.
· Projekty budou realizovány maximálně po dobu 12 měsíců se zahájením nejdříve od 1. července 2009.

Podmínky pro poskytnutí nadačního příspěvku
· Nadační příspěvek je poskytován žadateli na základě vyplněného formuláře
 „Žádost o nadační příspěvek“ (dále jen „žádost“), která se vztahuje k vyhlášenému grantovému tématu včetně požadovaných příloh žádosti.
· Formulář žádosti lze získat na internetových stránkách Nadace OKD, elektronickou poštou prostřednictvím administrátora Institut komunitního rozvoje.
· Žádosti přijímá administrátor programu Institut komunitního rozvoje (viz kontakt níže).
· Institut komunitního rozvoje přijímá žádosti v termínu od vyhlášení výzvy k podávání žádostí až do 15. května 2009 do 15,00 hod.

Institut komunitního rozvoje
Purkyňova 6
702 00 Ostrava
granty@ikor.cz
www.ikor.cz
tel: 595 136 342

(24.04.2009) ZDROJ: Fórum dárců
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.