Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Jobs
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Future City Game
Konference EU
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace Open Society Fund Praha: program Senioři vítáni

Nadace České spořitelny a Nadace Open Society Fund Praha vyhlašují otevřený grantový program, jehož cílem je podpora projektů zaměřených na vytváření nabídky pro uplatnění aktivních starších lidí prostřednictvím nejrůznějších dobrovolných aktivit, kterými se mohou senioři aktivně podílet na veřejném životě. O grant mohou žádat zejména muzea, galerie, knihovny, komunitní centra, neziskové organizace, školy, amatérské kulturní a sportovní organizace, obce. Termín uzávěrky je 30. června 2007.

Nadace České spořitelny a Nadace Open Society Fund Praha vyhlašují otevřený grantový program zaměřený na podporu uplatnění aktivních seniorů:

SENIOŘI VÍTÁNI

Cíl programu
Cílem programu je podpora projektů zaměřených na vytváření nabídky pro uplatnění aktivních starších lidí prostřednictvím nejrůznějších dobrovolných aktivit, jejichž prostřednictvím mohou senioři aktivně participovat na veřejném životě.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou senioři, kteří již nechtějí nebo nemají příležitost pracovat ve sféře orientované čistě ekonomicky, ale kteří jsou aktivní a jsou ochotní angažovat se v nějakém typu veřejně prospěšných činností, kde budou moci využít svých profesních nebo životních zkušeností.

Žadatel o grant
Žadatelem o grant jsou organizace, které připraví projekty zaměřené na využívání dobrovolné práce seniorů, v jejichž rámci budou především využívány znalosti a zkušenosti seniorů. O grant mohou žádat především:

    * muzea, galerie
    * knihovny
    * komunitní centra
    * neziskové organizace
    * školy
    * amatérské kulturní a sportovní organizace
    * obce

Časový horizont pro realizaci projektu
Předpokládané trvání projektů je 12 měsíců, od srpna 2007 do konce července 2008.

 

Požadované dokumenty

    * vyplněný formulář žádosti (část A,B,C) včetně požadovaných příloh (originál a 6 kopií)
    * podrobný popis realizace projektu (originál a 6 kopií)
    * kopie statutu nebo stanov organizace, kopii dokladu o přidělení IČO (1 kopie)
    * přehled aktivit žadatele za minulý rok, výroční zpráva, pokud byla vydána (1 kopie)
    * jméno pracovníka, zodpovědného za projekt a jeho CV (1 kopie)

Aktivity, které lze v rámci programu podpořit

    * zpracování nabídky činností pro seniory
    * příprava strategie pro oslovení aktivních seniorů
    * zpracování systému přijímání seniorů a práce s nimi
    * vzdělávání pracovníků přijímajících organizací pro práci se seniory
    * koordinace činnosti seniorů v organizaci

Popis projektu musí obsahovat

    * stručné představení organizace a její činnosti
    * stanovené cíle projektu
    * podrobný popis činností, které budou v rámci projektu realizovány
    * udržitelnost projektu – jeho pokračování po skončení finanční podpory
    * časový harmonogram projektu
    * podrobný rozpočet projektu
    * návrh metody hodnocení projektu 

Pokyny k sestavení rozpočtu

Uveďte podrobný rozpočet projektu, z něhož budou patrné celkové náklady na projekt včetně nákladů, pokrytých z jiných (i vlastních) zdrojů, a částka, o kterou žádáte v rámci tohoto projektu. Kofinancování projektu z jiných zdrojů není podmínkou. Pokud žádáte v rámci projektu o příspěvek na mzdy, odměny popř. jiné personální náklady, popište stručně náplň práce příslušné osoby.

Výše nadačního příspěvku by se měla pohybovat v rozmezí 100.000 – 150.000 Kč.

 

Podmínky pro přijetí žádosti k projednání

    * žádost je podána ve stanoveném termínu uzávěrky do 17 hodin na recepci Nadace OSF Praha nebo odeslána poštou nejpozději v den uzávěrky (rozhoduje datum poštovního razítka)
    * žádost je podána v předepsané formě (na příslušném formuláři včetně příloh)
    * žádost je podána v předepsaném počtu exemplářů
    * žádost obsahuje pravdivé informace, nezbytné pro věcné posouzení projektu.

Termín odevzdání žádosti: 30. června 2007 

Žádosti odevzdejte/zašlete na adresu:
Nadace Open Society Fund Praha
Seifertova 47
130 00 Praha 3

Na obálku napište zřetelně heslo: „Senioři vítáni“

Žádosti zaslané faxem či e-mailem se nepřijímají, přílohy se nevracejí.

Formulář žádosti:
http://www.osf.cz/cz/programove-oblasti/obcanska-spolecnost/program-seniori-vitani/ke-stazeni

Případné dotazy související s tímto programem lze zaslat e-mailem koordinátorce programu. Často opakované dotazy budou zodpovídány na webových stránkách nadace, případně bude zorganizován pro žadatele seminář.

Další informace:
Jana Pártlová
koordinátorka programu:
e-mail: jana.partlova@osf.cz

 Tento program je financován z prostředků Nadace České spořitelny.

(24.04.2007) ZDROJ: Nadace OSF Praha
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.