Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Creative Cities
Konference EU
Future City Game
Future City Jobs
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace pro současné umění Praha - výroční a doplňkové granty 2007

Nadace pro současné umění Praha přijímá žádosti k udělení výročních a doplňkových grantů z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF).Granty jsou udělovány na podporu realizace konkrétního výstavního, performančního či publikačního projektu v oblasti výtvarného umění. O grant může požádat jednotlivec i instituce (příspěvková organizace jen v případě, že sama hradí více než 50 % nákladů). Doplňkové granty jsou omezeny maximální částkou 20 000 Kč. Termín uzávěrky je 31. ledna 2007.

Nadace pro současné umění Praha - výroční a doplňkové granty 2007

Podmínky pro udělení výročního grantu NSU Praha poskytovaného z prostředků NIF

Od založení Nadace v roce 1992 představuje program grantů a cen pro výtvarné umělce jeden z významných přínosů v oblasti současného českého umění. Cílem tohoto programu je především podpora nových talentů a invence na poli výtvarného umění. S vědomím toho, jak důležitou roli v budování a upevňování vztahů uvnitř společnosti může umění sehrát, jsou podporovány ty projekty, které rozvíjí dialog s nejširší veřejností.

Granty udělené v minulých letech na podporu širokého spektra projektů zahrnovaly: cestovní granty, rezidenční stipendia, publikace a dokumentaci soudobé tvorby, vzdělávání na poli výtvarného umění, prezentaci současného českého umění v zahraničí, podporu vzniku uměleckých děl ve veřejném prostoru a projektů sociálních minorit, školení, dílny a sympozia, a podporu kvalitních výstavních programů.

Od roku 2004 jsou granty NSU Praha čerpány z výnosů daru Fondu národního majetku (FNM) poskytnutého v rámci Nadačního investičního fondu (NIF) na základě usnesení parlamentu ČR č. 1946 ze dne 12.12.2001 a usnesení vlády ČR č. 1025/01 ze dne 10.10.2001. Protože cílem NIF je podpora rozvoje neziskového sektoru a občanské iniciativy, jsou i granty NSU Praha zaměřeny především na rozvoj dlouhodobých a skupinových kurátorských projektů, realizovaných s důrazem na uměleckou kvalitu, sociální působení projektu a na spolupráci.    

Granty jsou určeny pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, kurátory, umělce nebo skupiny umělců, pro příspěvkové organizace za předpokladu, že tyto hradí nejméně 50% nákladů z vlastního rozpočtu, na dílčí podporu konkrétního projektu z oblasti současného výtvarného umění a sociálních minorit.

Grant není určen ke studijním účelům ani ke krytí životních nákladů.

Žádost se předkládá v jednom exempláři

Výplata poskytnutého grantu se uskutečňuje bankovním převodem

V případě neúplnosti informací a příloh, které náleží k žádosti /viz strana 1/, nebude tato žádost projednána.

Poznámka:
Výsledek rozhodnutí správní rady NSU-Praha o udělení grantu vám bude sdělen písemně a to nejpozději do 4 týdnů po termínu k odevzdání žádosti. Rozhodnutí je konečné a nadace nemá povinnost zdůvodnit rozhodnutí komise.

 Kategorie
- Obecné výtvarné projekty
- Umělecké dílo ve veřejném prostoru
- Umělecká činnost v oblasti sociálních minorit

Jak požádat o grant

Žádost o grant musí být doručena do sídla NSU Praha v budově Karlin Studios na adrese Křižíkova 36, 180 00 Praha 8, Karlín, nebo poštou na adresu: Jelení 9, 118 00 Praha 1, Hradčany nejpozději v den vyhlášené uzávěrky do 17. hodin, a to formou, která je schopna poskytnout veškerý požadovaný materiál včetně obrazového materiálu v dostatečné kvalitě. Žádost se podává v jednom exempláři.

Výsledek hodnocení a rozhodnutí o udělení grantu bude oznámeno do jednoho měsíce po uzávěrce. Oznámení o udělení grantu bude zasláno žadateli dopisem. Seznam udělených grantů bude poskytnut tisku.

Termín odevzdání žádostí:
31.ledna 2007

Blíže viz http://www.fcca.cz/fca/cz/info.html

Kontakt:
Ludvík Hlaváček

Nadace a Centrum pro současné umění Praha
najdete na adrese:
Karlin Studios
Křižíkova 36
Praha 8
1. patro

Pro poštovní styk:
Jelení 9
118 00 Praha 1

Galerie Jelení:
Drtinova 15
150 00Praha 5

(18.12.2006)
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.