Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Creative Cities
Future City Jobs
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Konference EU
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace VIA - CEE Trust - Fond podpory organizačního rozvoje - 2. kolo

Program je určen nestátním neziskovým organizacím, které usilují o cílený a plánovitý vlastní rozvoj, bez ohledu na velikost organizace, rozsah jejího působení nebo délku existence organizace. Uzávěrka pro podání přihlášek je 15. března 2004

Nadace VIA vyhlašuje grantové řízení

pro program

„CEE Trust – Fond podpory organizačního rozvoje“

2. kolo

Program se uskutečňuje díky laskavé podpoře

Trustu pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě

Uzávěrka pro podání přihlášek: 15. března 2004

(datum poštovního razítka)

Hlavní cíl programu:

Cílem programu je podpořit systematický přístup NNO k vlastnímu organizačnímu rozvoji za využití odborné pomoci.

Pro koho je program určen:

Program je určen nestátním neziskovým organizacím, které usilují o cílený a plánovitý vlastní rozvoj, bez ohledu na velikost organizace, rozsah jejího působení nebo délku existence organizace. Z podpory jsou vyloučeny organizace, které byly vybrány do následujících programů CEE Trustu: „Posílení regionálních nadací – pro příjemce NIF“, „Posílení regionálních nadací – pro nadace, které nejsou příjemci NIF“ a „Podpora institucionálního rozvoje NNO“.

Popis programu:

Jedná se o otevřený grantový program určený na financování odborné pomoci a asistence např. v oblasti plánovacích procesů, vnitřního managementu organizace, marketingu, fundraisingu, PR, finančního řízení a dalších oblastí bezprostředně souvisejících s rozvojem organizace.

Granty v maximální výši 20 000 Kč budou přidělovány na období 6 měsíců, výjimečně 9 měsíců.

Na 2. grantové kolo je k dispozici 670 000 Kč.

Účel podpory:

Prostředky lze čerpat na:

 • konzultace a odbornou pomoc v oblasti plánovacích procesů a příprav plánů rozvoje (včetně nákladů spojených s facilitací)
 • konzultace a odbornou pomoc při rozvoji vnitřního managementu organizace, marketingu, fundraisingu, PR, finančního řízení a dalších oblastí bezprostředně souvisejících s rozvojem organizace
 • v odůvodněných případech na školení, která přímo a nezbytným způsobem doplňují práci v obou výše zmíněných oblastech, zejména navazují-li na odborné konzultace a jsou-li maximálně přizpůsobena individuálním potřebám organizace
 • v odůvodněných případech lze výjimečně, a to do 30 % celkové sumy, grant použít na krytí věcných nákladů spojených s realizací aktivit souvisejících s organizačním rozvojem, jako je např. úhrada nákladů na ubytování či pronájem prostor při výjezdním zasedání, pronájem techniky, cestovné a tisk materiálů.

Prostředky nelze čerpat na:

 • nákup vybavení a majetku
 • pokrytí běžných administrativních nákladů
 • pokrytí běžných programových nákladů
 • mzdy zaměstnanců

Podmínky pro uchazeče:

1) Organizace v žádosti prokáže, že má jasnou představu o svých potřebách v oblasti organizačního rozvoje a zároveň dokáže nastínit stav, kterého chce dosáhnout.

2) Organizace vypracuje konkrétní plán požadované odborné pomoci včetně očekávaných výsledků a výstupů. Podmínkou je předběžná dohoda s konkrétním konzultantem.

3) Navrhované využití grantu musí být v souladu s tím, nač lze čerpat prostředky (viz "Účel podpory").

Kritéria pro hodnocení:

 • schopnost organizace identifikovat své potřeby v oblasti organizačního rozvoje a najít způsob jejich naplnění
 • význam navrhovaných kroků pro budoucí rozvoj organizace
 • reálnost a přiměřenost rozpočtu
 • zájem a motivace organizace k plánovitému rozvoji
 • dosavadní úspěchy žadatele

Podrobnější informace a formulář přihlášky jsou k dispozici na www.nadacevia.cz.

Kontakt: Nadace VIA, Jana Zahradníčková, Jelení 200/3, 118 00 Praha 1, tel.: 233 113 370, e-mail: jana.zahradnickova@nadacevia.cz.

(19.01.2004)
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.