Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Creative Cities
Future City Game
Koncepce umění
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace Via udělí více než 700 tisíc na komunitní rozvoj

Nadace Via vyhlašuje grantové kolo z prostředků Fondu místního rozvoje, který je financován z výnosů Nadačního investičního fondu, Nadačního jmění Nadace Via, Pittsburgh Foundation a z prostředků Trust for Civil Society.  Ve dvou oblastech podpory rozdělí přes 700 tisíc korun. Téměř půl milionu korun bude uděleno projektům na zlepšení sociálního, kulturního a životního prostředí a na zviditelnění dobročinnosti jako běžné součásti života komunity. Je možné předkládat například projekty obsahující nové či rodící se myšlenky a nápady v oblasti komunitního rozvoje či posílení kapacit místních organizací a spolků, konkrétně jejich schopnosti, vědomosti a know how. Maximální výše grantu je 50. 000 Kč, doba realizace projektu je 12 měsíců. Uzávěrka pro příjem žádostí je 12. září, 2008.
Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo z prostředků Fondu místního rozvoje

Uzávěrka pro podání žádostí o grant je v pátek 12. září 2008
(platí datum poštovního razítka či předání v sídle Nadace VIA).

CÍLE PROGRAMU
 • podpora nových či rodících se myšlenek a nápadů v oblasti komunitního rozvoje, podpora realizace malých projektů
 • povzbuzení a podpora občanů k zapojení se do veřejného života v obcích a regionech
 • vytváření prostoru pro účast občanů na rozhodování o věcech veřejných
 • podpora otevřených, transparentních a demokratických rozhodovacích procesů
 • stimulování vzniku a rozvíjení partnerských vztahů mezi všemi, kdo se podílejí na místním dění a rozvoji komunitního života (tj. občany, neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejnou správou)
 • posílení kapacit místních organizací a spolků – jejich schopností, vědomostí a know-how

KDO MŮŽE ŽÁDAT O GRANT
České nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby. Programu se mohou zúčastnit také příspěvkové organizace.    

VÝŠE GRANTU A DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU
 • Maximální výše grantu je 50 000 Kč (tato suma může tvořit 90 % celkových nákladů projektu pro neziskové organizace a 50 % nákladů projektu pro příspěvkové organizace),
 • v rámci rozpočtu projektu lze žádat o příspěvek 10 % na režii organizace,
 • doba realizace projektu je 12 měsíců (listopad 2008 – říjen 2009),
 • podpořeným organizacím nabídneme zdarma dva vzdělávací semináře a zároveň možnost využít „poukázky na vzdělávání“.
POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O GRANT
Žádost musí být podána na předepsaném formuláři (1 originál + 4 kopie) s povinnými přílohami: 1 x neověřené kopie statutu nebo stanov organizace a dokladu o přidělení IČ. V případě příspěvkových organizací prohlášení partnerských organizací/osob o jejich realizačním a/nebo finančním podílu na projektu (1 originál – pro neziskové organizace nepovinné).
Nepovinné přílohy: prohlášení partnerských organizací/osob o jejich realizačním a/nebo finančním podílu na projektu (1 originál), příp. doporučení k projektu, výroční zpráva organizace, propagační materiály, fotografická dokumentace apod.
Žádost lze odevzdat do termínu uzávěrky osobně v kanceláři Nadace VIA nebo poštou (nejpozději s razítkem data uzávěrky 12. září 2008).
Projekty posuzuje hodnotící komise (její složení a kritéria pro hodnocení schvaluje Správní rada Nadace VIA), o výsledku grantového řízení budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do 6 týdnů od data uzávěrky.
 
DŮVODY VYLOUČENÍ ŽÁDOSTI
 • Žádost byla podána po datu uzávěrky,
 • žádost nebyla podána v předepsaném počtu kopií, chybí kopie stanov nebo kopie dokladu o přidělení IČO,
 • ve formuláři nejsou vyplněny požadované údaje nebo je formulář pozměněn,
 • projekt postrádá informace nezbytné pro jeho věcné posouzení.


SMLUVNÍ PODMÍNKY GRANTU

 • V případě, že projekt v grantovém řízení uspěje, uzavře Nadace VIA se statutárním zástupcem organizace smlouvu o udělení nadačního příspěvku,
 • grant je příjemci poskytován zpravidla ve dvou splátkách, organizace předkládá Nadaci VIA průběžnou a závěrečnou zprávu o projektu včetně vyúčtování. Ve smlouvě jsou obsaženy termíny pro dodání zpráv/vyúčtování a zaslání splátek.

 Pokud potřebujete konzultaci k projektu, obraťte se telefonicky na Alžbětu Mattasovou na čísle 233 113 370, e¬mailem na adrese alzbeta.mattasova@nadacevia.cz. Po předchozí domluvě se s vámi také rádi sejdeme v kanceláři Nadace VIA. 

Žádost o grant prosím zašlete nebo odevzdejte osobně nejpozději do 12. září 2008 (platí datum poštovního razítka) na adresu Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1.
Vyplněný formulář zašlete také elektronickou poštou na adresu fmr.grant@nadacevia.cz. Soubor pojmenujte kódem FMR08 a názvem své organizace, stejnou šifru napište, prosím, do předmětu zprávy (např FMR08_osHrnek). Mailem neodesílejte povinné ani nepovinné přílohy.
Obálku označte heslem „Fond místního rozvoje“.

(30.07.2008) ZDROJ: Nadace Via
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.