Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Game
Creative Cities
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Jobs
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace VIA vyhlašuje

Nadace VIA vyhlašuje v rámci úsilí zaměřeného na ochranu kulturního dědictví a podporu komunitního rozvoje grantové řízení pro program "Záchrana drobných památek místního významu." Maximální výše poskytnutého grantu je 50 000 Kč; Grantem může být pokryto maximálně 80% nákladů projektu, minimálně 20% nákladů musí pokrýt žádající organizace z jiných zdrojů; zároveň musí být finanční prostředky žádané od Nadace VIA větší než 40% celkového rozpočtu. Doba realizace projektu je 10 měsíců (od 15. listopadu 2007 do 15. září 2008). Uzávěrka pro předkládání žádostí je 3. října, 2007.

Fond obnovy kulturního dědictví „Záchrana drobných památek místního významu"

Program je financován z darů od členů Via Foundation Czech Heritage Society.


Uzávěrka pro podání přihlášek: 3. října 2007
(datum poštovního razítka)


CÍLE PROGRAMU
-  Podpora projektů, které usilují o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek  místního významu;  
-  Vytváření prostoru pro dobrovolnou činnost a podílení se lidí na péči o svoje okolí; 
-  Posílení zájmu o péči o památky v krajině a rozvíjení partnerských vztahů mezi místními aktéry (tj. občany, neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejnou správou) při záchraně, obnově a údržbě památek;
- Zlepšení stavu a vzhledu krajiny prostřednictvím obnovy a údržby drobných památek


KDO MŮŽE ŽÁDAT O GRANT
České nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, dále církevní právnické osoby a obce

Jednou z priorit tohoto programu je podpora komunitního života, proto bude důležitým kritériem pro posouzení žádosti o grant výrazný podíl dobrovolné práce v rámci plánovaného projektu. Upřednostňovány budou ty projekty, na kterých se podílí místní obyvatelé na úkor „zakázek na klíč“. Dobrovolná práce může být různého druhu, „od podávání cihel po přípravu internetových stránek“.  


VÝŠE GRANTU A DOBA REALIZACE PROJEKTU
-  Maximální výše grantu je 50 000 Kč
-  Grantem může být pokryto maximálně 80% nákladů projektu, minimálně 20% nákladů musí pokrýt žádající organizace z jiných zdrojů; zároveň musí být finanční prostředky žádané od Nadace VIA větší než 40% celkového rozpočtu
-  Doba realizace projektu je 10 měsíců (od 15. listopadu 2007 do 15. září 2008)


CELKOVÁ SUMA
Celková suma k  rozdělení v tomto kole je minimálně 558 000 Kč. Konečnou částku k rozdělení zveřejníme na internetových stránkách Nadace VIA (www.nadacevia.cz) den před zasedáním hodnotící komise, 29. října 2007.
Z PROGRAMU NELZE PODPOŘIT
-  Restaurování vnitřního movitého vybavení památek;
-  Velké objekty ve vlastnictví státu;
-  Dlouhodobé opravy a restaurovaní, v jejichž celkovém rozpočtu by maximální příspěvek z programu činil zanedbatelné procento nákladů;
-  Kulturní památky zařazené do některého z programů Ministerstva kultury nebo jiných programů vázaných na státní rozpočet.


KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ PROJEKTŮ

A. Projekt
-  Úplnost zpracování předložené žádosti;
-  Míra ohrožení objektu/naléhavost oprav;
-  Kvalita přípravy projektu;
-  Historická hodnota a místní význam památky;
-  Míra zapojení veřejnosti;

B. Obsahové a formální zpracování
-  Přesnost a výstižnost podrobného popisu zamýšlené obnovy památky;
-  Vypovídací hodnota dokumentace památky a příloh projektu;
-  Jasný realizační plán s popisem jednotlivých kroků a časovým harmonogramem;

C. Finanční stránka
-  Přiměřenost, hospodárnost, zdůvodnitelnost a ověřitelnost rozpočtu;
-  Finanční spoluúčast jiných partnerů (lze vyčíslit i dobrovolnou práci a/nebo darovaným materiálem); 
-  Potvrzení o dalších zdrojích financování;

D. Schopnost realizace
-  Podíl dobrovolné práce;
-  Dosavadní zkušenosti organizace;
-  Schopnost získat finanční zdroje od jiných dárců.


POVINNÉ PŘÍLOHY
-  Kopie vyplněné žádosti o grant  (1 originál + 5 kopií);
-  Fotodokumentace současného stavu objektu a lokality (1 barevný originál + 5 černobílých kopií + CD s vypálenými fotografiemi a s kompletní žádostí o grant);
-  Podrobný popis zamýšlené obnovy památky s uvedením odborných předpokladů a zkušeností realizátorů (1 originál + 5 kopií). V případě, že máte k dispozici stavební dokumentaci, průzkumovou zprávu či jiné obsáhlejší podklady, připojte jeden výtisk, který vám po vyhodnocení žádosti vrátíme; 
-  Souhlas vlastníka památky /u objektů neevidovaných v katastru nemovitostí souhlas vlastníka pozemku, na kterém se památka nachází/ (1 originál);
- Vytištěná informace z  katastru nemovitostí  (1 kopie bez kolku);
-  Doklad o registraci organizace - 1x neověřená kopie (neplatí pro obce);
-  Doklad o přidělení IČO -  1x neověřená kopie (neplatí pro obce);

V případě kulturních památek:
-  Závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče včetně podkladů na jejichž   základě bylo vydáno (1 ověřená kopie + 5 kopií).

K žádosti je možné doplnit další přílohy jako např. výroční zprávu organizace, propagační materiály, další informace o památce, která je předmětem žádosti, apod. 


POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O GRANT
-  Žádost musí být podána na předepsaném formuláři (lze získat na www.nadacevia.cz), v požadovaném počtu kopií a s požadovanými přílohami (podrobnosti jsou uvedeny výše);
-  Žádost lze odevzdat do termínu uzávěrky osobně v Nadaci VIA nebo poštou (nejpozději s razítkem data uzávěrky); 
-  Obálku označte „Fond obnovy kulturního dědictví“;
-  Projekty posuzuje nezávislá hodnotící komise (její složení a kritéria pro hodnocení schvaluje Správní rada Nadace VIA), o výsledku grantového řízení budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do 5 týdnů od data uzávěrky;
-  Žádosti vytiskněte pokud možno oboustranně a sešijte jednotlivé kopie pevně dohromady. Pokud není nezbytně nutné, nemusíte je dávat do speciálních desek. Ušetříte nám práci a sobě materiál. Děkujeme.


DŮVODY VYLOUČENÍ ŽÁDOSTI
-  Žádost byla podána po datu uzávěrky;
-  Žádost nebyla podána v předepsaném počtu kopií, chybí požadované kopie či originály dokumentů);
-  Ve formuláři nejsou vyplněny požadované údaje;
-  Projekt postrádá informace nezbytné pro jeho věcné posouzení;
-  Požadovaná částka přesahuje 80% z celkových nákladů projektu a nedosahuje 40% celkového rozpočtu projektu;
-  Žadatel či předmět žádosti nesplňují podmínky programu.


SMLUVNÍ PODMÍNKY GRANTU
- V případě, že projekt bude vybrán k udělení grantu, uzavře Nadace VIA se statutárním zástupcem organizace smlouvu o udělení nadačního příspěvku;
- Grant je příjemci poskytován zpravidla ve dvou splátkách, organizace předkládá Nadaci VIA průběžnou a závěrečnou zprávu o projektu včetně vyúčtování. Ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku jsou obsaženy termíny pro zaslání splátek a dodání zpráv/vyúčtování.


Pokud potřebujete konzultaci k projektu, obraťte se telefonicky na Alžbětu Mattasovou na 
tel. číslech 233 113 370 a 777 715 454, e-¬mailem na adrese alzbeta.mattasova@nadacevia.cz, nebo se s vámi také po předchozí dohodě rádi sejdeme v sídle Nadace VIA. 


Žádost o grant prosím zašlete nejpozději do 3. října 2007 (datum poštovního razítka) na adresu Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00  Praha 1,  nebo odevzdejte osobně v sídle nadace.
Obálku označte „Fond obnovy kulturního dědictví“.

(30.08.2007) ZDROJ: Nadace Via
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.