Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Jobs
Future City Game
Symposium Ostrava
Konference EU
Creative Cities
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace Vodafone: Rok jinak 2012

Rok jinak je grantový program Nadace Vodafone, který již čtvrtým rokem umožní odborníkům z různých sektorů strávit rok prací pro neziskovou organizaci dle svého výběru. Plat ve stejné výši, jako měli doposud, jim hradí Nadace. Cílem programu je rozvoj neziskové sféry díky přínosu know how z byznysu a veřejného sektoru. Rok jinak nabízí uchazečům – vítězům celostátního výběrového řízení – příležitost strávit jeden rok nebo 1-3 měsíce (podprogram kRok jinak) prací pro neziskovku, kterou si sami vyberou za mzdové prostředky kryté z nadačního grantu, ve výši jejich dosavadní výplaty. Uzávěrka přihlášek na dlouhodobé i krátkodobé projekty je 30. září 2011.
Projekt podávají odborník a neziskovka společně.

„Rok jinak“ je českou variantou globálního programu Vodafone Foundation „World of Difference“, který úspěšně funguje ve 20 zemích po celém světě, od Nového Zélandu až po Ghanu.

Kritéria výběru úspěšných projektů

    * motivace a nadšení kandidáta
    * motivace a nadšení neziskové organizace
    * odbornost a zkušenosti kandidáta a jejich uplatnitelnost v neziskové organizaci
    * dlouhodobý přínos projektu pro danou neziskovou organizaci
    * přínos projektu pro společnost/veřejnost
 
více informací

Výherce minulých ročníků najdete ZDE.

Do Roku či kRoku jinak se hlásí odborník a nezisková organizace společně.
 
Podmínky programu Rok jinak

Rok jinak nabízí uchazečům – vítězům celostátního výběrového řízení – příležitost strávit jeden rok nebo 1-3 měsíce (podprogram kRok jinak) prací pro neziskovku, kterou si sami vyberou za mzdové prostředky kryté z nadačního grantu, ve výši jejich dosavadní výplaty.
 
Cíle programu

    * Rozvíjet a podporovat udržitelnou kapacitu neziskových organizací díky přenosu know-how z jiných sektorů, především z byznysu.
    * Rozvíjet lidské zdroje v neziskovém sektoru.
    * Motivovat odborníky z komerční sféry, aby šli na čas působit do neziskového sektoru.

Podoba programu

    * Uchazeč (odborník z jiného než neziskového sektoru) si může vybrat jakoukoli neziskovou organizaci, společně s touto organizací sepsat projekt a podat žádost o grant v programu Rok jinak.
    * Žádost musí podat v termínech uvedených na webových stránkách www.rokjinak.cz. Uzávěrka příjmu přihlášek je vždy 30 září,  uzávěrky pro příjem přihlášek do podprogramu kRok jinak jsou vyhlašovány třikrát do roka.
    * V rámci grantového řízení budou vybráni úspěšní uchazeči; těmto bude umožněna realizace podaného projektu.
    * Nadace Vodafone bude prostřednictvím neziskové organizace hradit formou grantu měsíční mzdu vítězných uchazečů (výše mzdy je počítána z průměrného příjmu za posledních 6 měsíců).
    * V případě ročního úvazku hradí Nadace Vodafone i další náklady spojené s efektivní činností v nové roli (např. mobilní telefon, počítač, cestovné apod.) do maximální výše 50 000 Kč/rok.

Kritéria

    * Projekt je naplánován spolu s neziskovou organizací a má podporu vedení  organizace.
    * Projekt musí být realizován v registrované nestátní neziskové organizaci se sídlem v České republice.
    * V případě Roku jinak musí být realizován na území ČR; v případě kRoku jinak je možná i realizace v české neziskové organizaci v zahraničí.
    * NNO, v níž je projekt realizován, musí vykonávat společensky prospěšnou činnost, která má doložitelné výsledky.
    * Uchazeči musí být v době podání žádosti alespoň 18 let; musí mít za sebou prokazatelnou pracovní zkušenost (program není určen čerstvým absolventům).
    * Uchazeč v době podání žádosti nesmí být déle než 3 měsíce nezaměstnaný.
    * Schopnosti a kvalifikace Uchazeče musí odpovídat potřebám dané neziskové organizace a přinášet přidanou hodnotu pro její činnost.
    * Uchazeč musí být po dobu realizace projektu zaměstnán v dané neziskové organizaci na plný pracovní úvazek.
    * Uchazeč nesmí v období jednoho roku před podáním přihlášky pracovat v neziskovém sektoru v placené pozici (ani jako zaměstnanec, ani jako OSVČ); dobrovolná práce
        pro neziskovou organizaci není překážkou.
    * Realizace projektu je zahájena vždy v lednu; v případě krátkodobých úvazků kRok jinak je projekt zahájen podle dohody.
 
 
Obsahem přihlášky je

    * Formulář přihlášky
    * Strukturovaný životopis
    * Poslední výroční zpráva neziskové organizace (případně stanovy a popis dosavadní činnosti)

Všechny tyto dokumenty zasílejte pouze elektronicky (naskenovaný formulář s podpisy obou stran) na adresu nadace@vodafone.cz do termínu uvedeného v harmonogramu. Nadace vám potvrdí přijetí přihlášky.

Při vyplňování přihlášky jsou vám k dispozici Podmínky programu.  Pokud si nejste něčím jisti, nahlédněte do sekce často kladených dotazů,

případně nás s vašimi dotazy kontaktujte. Uzávěrka přihlášek na dlouhodobé i krátkodobé projekty je 30. září 2011.
(26.08.2011) ZDROJ: Nadace Vodafone
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.