Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Future City Jobs
Koncepce umění
Creative Cities
Konference EU
Symposium Ostrava
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Stipendia Nadačního fondu Františka Topiče pro rok 2010

Nadační fond Františka Topiče vypisuje jako každoročně tříměsíční stipendia na rok 2010 pro dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem k českým dějinám a literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let. Podpora může být rovněž poskytnuta mladým editorům připravujícím odborně nebo nakladatelsky náročné edice. Stipendia jsou určena pro dokončení rozpracovaných projektů  (např. na dopsání rozsáhlejší studie, dokončení edičních prací), přinášejících ideové či tematické obohacení v daných oblastech. Udělená stipednia nepřevýšila v minulosti částku 20.000 Kč jednomu projektu. Uzávěrka pro předložení projektů je 31. května 2010.

Se jménem F. Topiče byly vždy svázány projekty svou ideou zasahující a sjednocující více kulturních a společenských zájmů.  Účelem je proto podporovat takové práce, které svým myšlenkovým podnětem či pojetím tématu přesáhnou úzké oborové hranice, ať už k jiné kulturní oblasti nebo k obecnějším otázkám, rozšiřujícím český kulturní a duchovní život.

Žádost musí obsahovat charakteristiku a časový rozvrh projektu (a půlstránkové resumé v angličtině), curriculum vitae, dokumentaci charakterizující rozpracování projektu, resp. ukázku dosavadní uchazečovy činnosti.

Veškerá dokumentace musí být zaslána ve vytištěné podobě na adresu:

Nadační fond Františka Topiče
Jilská 1
110 00 Praha 1

a rovněž v elektronické podobě na adresu nf.frantisektopic@seznam.cz.

Uzávěrka žádostí je 31. května 2010.

 

Nadační Fond Františka Topiče

Nadační fond Františka Topiče, založený r. 1998 v Praze z iniciativy české bohemistky, komenioložky a překladatelky Milady Blekastad-Topičové, vnučky jednoho ze zakladatelů českého moderního nakladatelského podnikání, chce navázat na široké kulturní aktivity s tímto jménem spjaté je zřízen pro podporu mladých rozvíjejících se osobností, zabývajících se českou literaturou, historií a filosofií, resp. oblastmi téhož druhu, jako byla působnost podniku F. Topiče.
 

 

Kdo byl František Topič

František Topič (1858–1941), který vystudoval obchodní akademii a přitom pracoval jako příručí, vybudoval svůj podnik z malého knihkupectví na dnešní Národní třídě. Jeho úsilí zaujalo od počátku nejen moderní nakladatelskou a knihkupeckou strategií, zejména lacinými vydáními spisů V. Beneše-Třebízského, J. Nerudy, S. Čecha, atd., nýbrž i soustavností, s níž sledovalo osud české knihy jako kulturního díla. Pochopil úlohu výtvarné knižní úpravy a záhy spolupracoval s předními výtvarníky, grafiky a ilustrátory (M. Aleš, V. Oliva, V. Preissig, J. Benda, J. Wenig), kteří pozvedli Topičovy knihy i v laciných vydáních pro chudé čtenáře na velmi kvalitní úroveň a na straně druhé vytvořili mnohé exkluzivní publikace. Ke knihkupectví a nakladatelství se postupně připojila výstavní síň Topičův salon, vydávání časopisů (Švanda dudák, Topičův sborník), přistoupilo zprostředkování širokého kontaktu se zahraničními revuemi a literaturami (mezi nejznámější překladové edice patřily Topičovy bílé knihy) a byla tu i starost o vzdělání lidí, kteří s knihou pracují (F. Topič se podílel na založení knihkupecké školy). Výjimečné obchodní schopnosti spojené se péčí o osud knih a v něm o osud české literatury, již miloval, spolu s podporou tvůrčího rozvoje lidí, kterým existenční nutnost často zabraňovala rozvinout jejich nadání a myšlenky, propojovaly Topičovy rozličné aktivity v knižních oborech. Topičův dům na Národní byl jedním z center české kultury. V  započatém díle pokračoval jeho předčasně zesnulý syn Jaroslav (1885–1936) i snacha Milada (1888–1961), která vytrvala ve vydávání Topičovy edice až do nucené likvidace roku 1949 (pro bližší informace viz Aleš Zach: F. Topič, in Lexikon české literatury 4/I, S-T, vedoucí redaktor Luboš Merhaut, Praha, Academia 2008, str. 975-981 (podepsáno az) a Topičův dům – nakladatelské příběhy 1883–1949, ed. Gabriela Dupačová, Aleš Zach, 1993). Zdroj: Nadační fond Františka Topiče

ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.