Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Konference EU
Creative Cities
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Stipendijní program ministerstva kultury na rok 2010

Odbor umění a knihoven Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení pro rok 2010  na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely (tzv. „tvůrčích a studijních stipendií“) v oblasti profesionálního umění, konkrétně výtvarného umění, architektury, designu, užitých umění, hudby, literatury, divadla a tance. Program podporuje fyzické osoby, zejména autory nebo výkonné umělce, při tvorbě a vzniku autorských děl a uměleckých výkonů, ale také jiné odborné pracovníky při umělecké a odborné tvorbě či při získávání zkušeností a podkladů pro další uměleckou, vědeckou a  odbornou činnost v oblasti kultury.  Uzávěrka výběrového řízení je 10. listopadu 2009.

M i n i s t e r s t v o   k u l t u r y
o d b o r   u m ě n í   a   k n i h o v e n

v souladu se zákonem č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, a usnesením vlády České republiky č. 676 ze dne 31. května 2006 o Koncepci účinnější podpory umění na léta 2007–2013

vyhlašuje pro rok 2010
v rámci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely

v ý b ě r o v é   ř í z e n í

pro poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely
(dále jen „tvůrčích a studijních stipendií“)
v oblasti profesionálního umění, konkrétně výtvarného umění, architektury, designu, užitých umění, hudby, literatury, divadla a tance


Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 10. listopadu 2009Pro koho je výběrové řízení určeno


•    Výběrové řízení je určeno pro fyzické osoby, zejména autory nebo výkonné umělce, při tvorbě a vzniku autorských děl a uměleckých výkonů v oblasti profesionálního umění, konkrétně výtvarného umění, architektury, designu, užitých umění, hudby, literatury, divadla a tance, ale také pro jiné odborné pracovníky při umělecké a odborné tvorbě nebo při získávání zkušeností pro další uměleckou, vědeckou a jinou odbornou činnost ve výše uvedených oblastech.
•    Žadatel musí být občan České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR.
•    Žadatel nesmí být v době realizace projektu, na který je mu stipendium poskytováno, žákem střední školy či konzervatoře nebo studentem vyšší odborné školy či vysoké školy v České republice.
•    Žadatel o stipendium na studijní účely nesmí v kalendářních letech, v nichž je mu stipendium poskytováno (vypláceno), přesáhnout věk 35 let (tzn. den jeho 35. narozenin nesmí připadnout na rok, v němž mu je poskytováno stipendium).
•    Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti o stipendium žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně.
•    Stipendium lze stejnému žadateli poskytnout nejvýše dvakrát.


Druhy stipendií

Existují dva druhy stipendií poskytovaných Ministerstvem kultury (dále jen „ministerstvem“) – tvůrčí a studijní.
•    Tvůrčí stipendium je finanční částka přiznaná žadatelům na tvůrčí účely – tj. na tvůrčí činnost nebo tvůrčí pobyt v tuzemsku či v zahraničí v délce od 6 měsíců do 2 let s možností prodloužení nejdéle o 1 rok, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla. Pozn.: Tvůrčí stipendium je poskytováno pouze na vytvoření uměleckého díla, nikoli na jeho prezentaci (tzn. je poskytováno např. na vytvoření scénáře divadelní hry, nikoli na její inscenování; na napsání rukopisu knihy, nikoli na její vydání – k tomu slouží jiné dotační programy ministerstva.)
•    Studijní stipendium je finanční částka přiznaná žadatelům na studijní účely – tj. na studijní pobyt v délce nejméně 1 měsíce u významného tuzemského či zahraničního uměleckého, vědeckého nebo jiného specializovaného pracoviště, jehož výsledkem je získání zkušeností a podkladů pro další uměleckou, vědeckou nebo jinou odbornou činnost, případně nastudování nebo vytvoření díla.

Tvůrčí i studijní stipendium je vždy poskytováno na určitý „projekt“.
Pozn.: Projekt je v tomto kontextu nutno chápat tak, že jeho předmětem je specifická tvůrčí činnost, tvůrčí pobyt nebo studijní pobyt žadatele. Projekt přitom může být součástí širšího celku aktivit různých osob. Příklad: pokud žadatel žádá o poskytnutí stipendia na zkomponování hudby k opeře, přičemž na vzniku opery se budou podílet i další osoby (autor libreta apod.), není pro účely žádosti o stipendium projektem, resp. předmětem projektu, „opera“, nýbrž „zkomponování hudby k opeře“.


Časové ohraničení projektu

Projekt musí začínat v roce 2010. Může být pokračováním aktivity žadatele z předchozích let; jako začátek projektu, na který je požadováno stipendium, je však nutné uvést konkrétní kalendářní měsíc roku 2010. Je-li projekt pokračováním aktivity z předchozích let, je nutné – kromě časového ohraničení – projekt také jasně obsahově vymezit. Délka projektů, na které je požadováno tvůrčí stipendium, musí být v žádosti stanovena v rozmezí 6 měsíců až 2 let (24 měsíců). Projekty, na které je požadováno studijní stipendium, musí trvat nejméně 1 měsíc.


Jaký typ nákladů je/není možné hradit ze stipendia

•    Z tvůrčího i studijního stipendia je možné hradit jednak tzv. věcné náklady projektu, tj. náklady na materiál a služby, náklady na pronájem pracovních prostor včetně služeb, jízdní výdaje, výdaje na ubytování (pokud prokazatelně souvisí s realizací projektu) a případné ostatní náklady (např., v případě zahraničního pobytu, vízum, cestovní pojištění do zahraničí apod.).
•    Dále je možné požadovat tzv. příspěvek na tvůrčí/studijní činnost, který slouží k pokrytí běžných životních nákladů žadatele (např. nákladů na stravu) po dobu realizace projektu. Při stanovování požadované výše příspěvku na tvůrčí/studijní činnost doporučujeme žadateli zohlednit:
-    průměrný měsíční plat v oblasti kultury v ČR,
-    čas strávený měsíčně prací na projektu (příklad: pokud žadatel předpokládá, že v rámci dvouletého projektu stráví v prvním roce pracemi na projektu méně času než v druhém roce, promítne se to do výše požadovaného příspěvku na jednotlivé roky),
-    počet měsíců strávených prací na projektu v jednotlivých letech, v nichž bude projekt realizován (příklad: pokud bude projekt realizován např. od června 2010 do února 2011, promítne se různý počet měsíců strávených pracemi na projektu v jednotlivých letech /7 měsíců v roce 2010, 2 měsíce v roce 2011/ i do různé výše požadavku na příspěvek na rok 2010 a na rok 2011/.
Při vyúčtování příspěvku na tvůrčí/studijní činnost není – narozdíl od příspěvku na materiál a služby – nutné dokládat využití příspěvku kopiemi účetních dokladů.
•    Ze stipendia je možné hradit pouze náklady žadatele, nikoli dalších osob (např. honoráře dalších osob, ubytování dalších osob apod.).
•    V případě tvůrčího stipendia lze ze stipendia hradit pouze náklady související s vytvářením uměleckého díla, nikoli s jeho prezentací. (Příklad: je-li předmětem projektu napsání knihy, lze do věcných nákladů projektu uvést např. papír, toner apod., nikoli však např. náklady na tisk knihy; je-li předmětem projektu vytvoření série fotografií, lze do věcných nákladů projektu uvést např. nákup a vyvolání filmů či výrobu fotografií, nikoli však např. pronájem výstavní síně pro prezentaci fotografií či výrobu propagačních materiálů souvisejících s výstavou.)
•    V případě požadavku na úhradu jízdních výdajů ze stipendia, kdy použitým dopravním prostředkem je osobní automobil, lze ze stipendia hradit pouze náklady na pohonné hmoty (výpočet: počet ujetých km × spotřeba na 1 km dle technického průkazu vozidla (kombinovaná spotřeba) × skutečná cena za litr pohonné hmoty. Majitelem vozidla nemusí být příjemce stipendia.
•    Z části stipendia určené na pokrytí cestovních výdajů nelze hradit tzv. diety (případné náklady na stravu jsou součástí příspěvku na tvůrčí/studijní činnost).
•    Ze stipendia nelze hradit: náklady na zpracování projektu, účetní a právní služby, pohoštění, dary.
 
Upozornění:
1)    V případě víceletého projektu je třeba přiřadit náklady do jednotlivých kalendářních let vždy podle toho, ve kterém roce vzniknou výdaje. (Příklad: je-li předmětem studijního stipendia roční pobyt na zahraniční škole, přičemž školné na celý školní rok je nutné uhradit na začátku školního roku, tj. na podzim, bude školné /resp. ta jeho část, na kterou žadatel požaduje stipendium/ uvedeno mezi náklady prvního kalendářního roku projektu.)
2)    Stipendium poskytnuté v určitém kalendářním roce musí být využito do 31. 12. daného kalendářního roku; nevyužité prostředky je nutno vrátit.


Žádost o stipendium

•    Žádost o stipendium musí být podána jedním žadatelem (tzn. není možné, aby jednu žádost podaly dvě nebo více osob). U projektů, na nichž se podílí více osob a každá z nich má zájem o získání stipendia na svůj podíl na realizaci projektu, musí každá podat vlastní žádost; v žádosti je třeba uvést, že se jedná o společný projekt více osob. Žádost či stipendium nelze dodatečně převést na jinou osobu.
•    Každá žádost musí obsahovat jen jeden projekt. V případě zájmu o podporu více projektů musí žadatel podat odpovídající počet žádostí. (Upozorňujeme, že v souladu se zákonem č. 203/2006 Sb. může žadatel získat stipendium pouze dvakrát za život.)

Žádost o stipendium musí obsahovat:
1.    Vyplněný aktuální předepsaný formulář žádosti; formulář musí být vyplněn ve všech rubrikách a musí obsahovat vlastnoruční podpis žadatele. Znění rubrik nelze měnit.
2.    Povinné přílohy:
a)    podrobný popis projektu (jasná formulace obsahu a cíle, časový harmonogram, předpokládaný výsledek/výsledky a jeho/jejich možné uplatnění),
b)    rozpočet projektu na aktuálním předepsaném rozpočtovém formuláři (znění rubrik nelze měnit),
c)    komentář k rozpočtu projektu (zejména zdůvodnění nákladů; v případě, že požadované stipendium je nižší než celkové náklady projektu, je nutno specifikovat, které náklady projektu plánuje žadatel hradit v jednotlivých letech ze stipendia a které z jiných zdrojů – z jakých a v jaké výši, apod.)
d)    přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti,
e)    v případě žádosti o studijní stipendium nabídka a podmínky pracoviště, u něhož se má studijní pobyt uskutečnit.

K žádosti je vhodné přiložit jedno odborné doporučení; vítána jsou také portfolia, obrazové dokumentace, hudební či literární ukázky, recenze, odkazy na webové stránky apod.

Žádost musí být vyplněna v českém jazyce, na počítači. Jedno vyhotovení žádosti včetně všech povinných příloh v písemné (tj. tištěné) podobě musí být zasláno doporučeně na adresu Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven, Maltézské náměstí  1, 118 11 Praha 1 anebo osobně doručeno na podatelnu ministerstva nejpozději do 10. 11. 2009 (rozhoduje datum podání k poštovní přepravě uvedené na poštovním razítku, v případě osobního doručení rozhoduje datum na razítku podatelny ministerstva).
 
Související dokumenty:

Podmínky vyhlášení

Formulář žádosti
 
 

 

Další informace najdete zde
 

(01.10.2009) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.