Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Jobs
Future City Game
Creative Cities
Symposium Ostrava
Konference EU
Domů Calls Calls workshopy, semináře
TechSoup

Posílení vnitřní stability neziskové organizace

Další ročník dvousemetrálního vzdělávání Asociace manažerů absolventů (Asociace neziskových organizací) určeného pro manažery neziskových organizací je zaměřen na témata nezbytná pro zvyšování efektivnosti práce NNO (např. strategické plánování, finanční plánování, PR organizace), témata, která se týkají praxe (pracovní a občanské právo, smluvní vztahy v neziskovém sektoru) a rovněž aktuální témata. Termín uzávěrky pro podání přihlášek je 30. srpna 2006 (den doručení) nebo 7 dnů před realizací výukového bloku (pokud si vyberete jen některý blok).

Kurz je určen všem těm, kteří:
 
a.. potřebují získat komplexní praktické poznatky a znalosti nutné k efektivnímu řízení organizace,

b.. chtějí s přehledem zvládnout každodenní provoz své organizace (či svěřeného úseku),

c.. potřebují systematicky utřídit své dosavadní znalosti a zkušenosti z řízení organizace,

d.. se chtějí zapojit do neformální sítě absolventů a dělit se o své zkušenosti a poznatky i po skončení kurzu.

TRADICE A ORIGINALITA

Kurz čerpá z dlouhodobých teoretických i praktických zkušeností organizátorů s realizováním manažerských kurzů určených především řídícím pracovníků neziskových organizací.. Kvalita kurzu je garantována stabilním lektorským týmem, jehož síla spočívá nejen v teoretické erudici, ale především ve znalosti reálných potřeb organizací  (Blíže viz. charakteristiky  některých lektorů na straně 3 tohoto dokumentu.)

Ve všech tématech je kladen důraz na praktičnost a použitelnost v praxi. Aktuálnost výběru přednášených témat je garantována supervizí absolventů. Někteří z nich pak jsou i sami lektoři.

Součástí kurzu jsou také původní studijní materiály využitelné při praktickém řízení organizace. Posluchači kurzu jsou zároveň zváni i na pravidelná setkávání absolventů k aktuálním tématům.

Kurz je zakončen zpracováním a obhajobou závěrečné práce na téma, které řeší konkrétní problém v domovské organizaci. (obhájené práce jsou uveřejněné na webech Amy).  Úspěšní absolventi obdrží certifikát a bude jim nabídnuto členství v organizaci AMA.

 
NÁPLŇ KURZU:

Celý kurz je rozložen do sedmi tématických dvoudenních bloků. Výuka probíhá vždy ve čtvrtek (9.30 -17.00 h.) a v pátek (9.00 - 14.00 h.) zhruba jedenkrát měsíčně v Praze. 

Výuka bude zahájena koncem září 2006 a skončí v květnu 2007 Přesné termíny budou známy na začátku kurzu.

Blok č. 1:
Povaha a postavení NNO: členění a kategorizace, střešní organizace, aktuální stav možností využívání strukturálních fondů, rozvoj organizace
Blok č. 2:
Plánování a hodnocení: strategický plán, tvorba finančního plánu
Blok č. 3:
Vícezdrojové financování: fundraising, marketing, vlastní zdroje organizace, příprava na samofinancování
Blok č. 4:
Řízení lidských zdrojů: fungování správních rad, supervize, práce s týmem
Blok č. 5:
P.R. organizace: práce s médii, propagační materiály, elektronická média
Blok č. 6:
Řízení projektů: s využitím metody logframe
Blok č. 7:
Vnitřní řízení organizace: metoda scorecard, organizační předpisy, smluvní vztahy, ochrana osobních dat

POPLATEK:
Poplatek za celý kurz je 10 500,– Kč a posluchači jej uhradí po vyrozumění o přijetí do kurzu.
* Pokud máte zájem o absolvování jen některého bloku a umožní to kapacita výukových prostor, je možné se přihlásit jen na vybraný blok. Poplatek za jeden blok v rozsahu dvou dnů je 1 900,– Kč.   

Přihlášku můžete podat vyplněním formuláře na www.amanno.org nebo vyplněnou (ve formě MS Word také ke stažení na stránkách AMA), kterou pošlete poštou na adresu AMA, nebo e-mailem na adresu: zemankova@amanno.org.

MANAŽEŘI - KURZ EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ
CHARAKTERISTIKY NĚKTERÝCH LEKTORŮ

Blažek Filip – absolvent FF UK (teorie kultury) vlastník grafického studia Filip de Sign, které nabízí kompletní škálu služeb v grafickém designu, včetně návrhů a realizace webových stránek. Naprostou většinu zákazníků studia tvoří lidé pracující v oblasti kultury a neziskového sektoru.


Deverová Lenka – advokátka, jejíž advokátní kancelář je specializována zejména na problematiku neziskových organizací. Jako řešitel projektu ICN Podpora legislativního prostředí pro neziskové organizace  se zúčastnila legislativních prací na zákoně č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Přednáší problematiku neziskových organizací pro širokou veřejnost. Je autorkou a spoluautorkou četných odborných článků a publikací o problematice neziskového sektoru.


Feřtek Tomáš – pracuje jako reportér  týdeníku Reflex. Společně s Markem Šálkem je autorem publikace Novináři nejsou zlí s podtitulem  Mediální rukověť pro neziskové organizace. Dobře zná jak to v českých médiích chodí, a to z pozice pro neziskové organizace obzvlášť cenné – z pozice novináře.

Ing, Kačaba Ivo -  Působí jako lektor a konzultant neziskového sektoru, přednáší na Katedře kulturologie Filosofické fakulty Karlovy University předmět neziskové organizace, pracoval několik let v řídících funkcích nevládních organizací zabývajících se prevencí drogových závislostí (Sananim, Nadace Filia), jako manažer programu Phare (výstava Vita Humana 96), jako tiskový mluvčí, zástupce ředitelky a  ředitel sekce programů v Nadaci rozvoje občanské společnosti, od počátku projektu sedm let jako vedoucí projektu „Pomozte dětem!“. Je zakladatelem několika občanských sdružení: Institut Filia, Acorus, AGNES, AMA - Asociace manažerů absolventů (profesní organizace manažerů nevládních neziskových organizací). V současné době je členem správní rady Olivovy dětské léčebny o.p.s. v Říčanech, předsedou o.s AMA,  specializuje se na otázky organizace a řízení, psaní projektů, public relations, plánování, vnitřní předpisy.


PhDr.Venglářová Matina
nar. 1969 v Olomouci
1993 ukončena Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
2000 ukončen výcvik v dynamicky orientované psychoterapii
 
Praxe:
1996 – 2000    Vyšší zdravotnická škola, odborná výuka, vedení oboru Psychiatrická sestra
2000 - 2004    Psychiatrická léčebna Bohnice
2004 – nyní   3. lékařská fakulta UK
2003 – nyní   Bílý kruh bezpečí, poradce, lektor, supervizit organizace  pro pomoc obětem trestných činů
2005 Soukromé sexuologické centrum GONA s.r.o.
Národní třída 25, Palác Metro, Praha 1
objednání: 221 085 288, www.sex-centrum.cz
Oblasti působení:
Vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí v oblasti psychologie, psychoterapie, komunikace.
Supervize týmů, jednotlivců. Psychoterapie obětí trestných činů, klientů se sexuálními problémy, partnerskými neshodami.

Ledvinová Jana – měla jako vedoucí občanského sdružení Tereza příležitost v průběhu dlouhého období sledovat vývoj veřejně prospěšných organizací v České republice i ve světě. Své znalosti si po roce 1989 doplnila studiem managementu nevýdělečných organizací v USA, Velké Británii a v dalších zemích Evropy. Působí jako školitelka ICN.

Libra Jiří – roku 1981 dokončil studium psychologie na Masarykově univerzitě; dlouhá léta pracoval v Psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě ve funkci klinického psychologa. Od roku 1991 je členem Sdružení Fokus+ v roce 1992 založil sdružení Fokus Vysočina, kde od roku 1994 působil ve funkci ředitele. V současné době pracuje o občanském sdružení Podané ruce. Absolvoval II.ročník kurzu "Řízení NO".

Mikláš Daniel – pracuje jako konzultant v oblasti informačních systémů, elektronické komunikace a internetového marketingu. Podílí se na projektech veřejné správy, firem i neziskového sektoru. V neziskovém sektoru se aktivně pohybuje od roku 1996. Pracoval pro několik zahraničních i českých neziskových organizací, v současnosti to jsou sdružení Abereta, Oživení a především Petium, které se orientuje na elektronickou gramotnost, legalizaci softwaru a evropské informatizační projekty.

Z dalších lektorů lze jmenovat: 
Čepelka Oldřich – strukturální fondy,
Kroupa Jan – fundraising,
Turnerová Jolana – problematika správních rad.

Kontaktní osoba:
Irena Zemánková
mobil: 775 283 823

Další informace:
Asociace manažerů absolventů
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1
www.amanno.org

(21.07.2006) ZDROJ: Asociace NNO
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.