Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Konference EU
Koncepce umění
Future City Game
Creative Cities
Future City Jobs
Domů Calls
TechSoup

Veřejná zakázka: Propagace cestovního ruchu na hudebním festivalu Český Krumlov 2012

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, zvažuje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na propagaci domácího a příjezdového cestovního ruchu na akci Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2012. Předmětem zakázky je naplánování a uskutečnění propagace domácího a příjezdového cestovního ruchu na akci Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2012 (dále jen „akce“), který se uskuteční v termínu od 20. července do 18. srpna 2012. Jedná se o 21. ročník festivalu probíhající v atraktivních a zajímavých lokalitách města Českého Krumlova a v jeho okolí. Mezinárodní hudební festival je významná kulturní událost s mezinárodním ohlasem, který představuje význačné tuzemské a zahraniční umělce. Předpokládaná maximální hodnota veřejné zakázky: 990 000,- Kč bez DPH. Lhůta pro podávání nabídek je 3. května 2012.

Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu
Název: Propagace domácího a příjezdového cestovního ruchu na akci Mezinárodní hudební
festival Český Krumlov 2012
Ev. číslo: VZ-2012/820/63
V Praze dne 29. 3. 2012

Vážení,
dovoluji si Vás informovat o tom, že Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, zastoupená Ing. Rostislavem Vondruškou, generálním ředitelem České centrály cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen „Zadavatel“) zvažuje zadání veřejné zakázky na propagaci domácího a příjezdového cestovního ruchu na akci Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2012. Vzhledem k tomu, že předpokládaná cena plnění veřejné zakázky je do 2 mil. Kč bez DPH, jedná se pouze o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), a tato veřejná zakázka tak v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona o ZVZ zadávána v zadávacím řízení dle ZVZ.


1. Identifikační údaje o Zadavateli
Název: Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
Sídlo: Praha 2, Vinohradská 46, PSČ: 120 41
IČ: 492 77 600
Zastoupená: Ing. Rostislavem Vondruškou, generálním ředitelem České centrály cestovního ruchu – CzechTourism
Kontaktní osoba: Renáta Šigutová, manažerka odd. koordinace veřejných zakázek a interního řízení e-mail: sigutova@czechtourism.cz, tel: 221 580 621


2. Informace o předmětu veřejné zakázky
Předpokládaná maximální hodnota veřejné zakázky: 990 000,- Kč bez DPH.
Předmětem zakázky je naplánování a uskutečnění propagace domácího a příjezdového cestovního ruchu na akci Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2012 (dále jen „akce“), který se uskuteční v termínu od 20. července do 18. srpna 2012. Jedná se o 21. ročník festivalu probíhající v atraktivních a zajímavých lokalitách města Českého Krumlova a v jeho okolí. Mezinárodní hudební festival je významná kulturní událost s mezinárodním ohlasem, který představuje význačné tuzemské a zahraniční umělce. Akce se budou účastnit jak domácí tak zahraniční návštěvníci, a tudíž je vhodnou příležitostí k propagaci České republiky, agentury CzechTourism a projektu Kudy z nudy. Cílem je zviditelnění České republiky jako atraktivní turistické destinace s rozmanitou turistickou nabídkou, dále pak přilákání návštěvníků do města Český Krumlov a Jihočeského kraje z blízkých i vzdálených regionů a ze zahraničí. Zadavatel preferuje efektivní umístění společného loga CzechTourism a webového portálu www.kudyznudy.cz
a loga Česká Republika v anglické jazykové mutaci Czech Republic a odkazy na webové stránky: www.CzechTourism.com a www.kudyznudy.cz.
Výše uvedené společné logo agentury CzechTourism a webového portálu www.kudyznudy.cz bude dodáno v potřebné grafické podobě odpovědným pracovníkem agentury CzechTourism po podepsání smlouvy na plnění předmětu této zakázky.

Výše uvedené logo Česká republika bude použito v anglické verzi dle svého manuálu, které je k dispozici ke stažení na této adrese: http://www.czechtourism.cz/edice/logo-ceska-republika/ . Zadavatel požaduje, aby propagace byla učiněna následujícími nástroji:
• prezentace na webových stránkách akce s uvedením výše uvedených log včetně aktivního prolinku na weby Zadavatele /v případě české verze společného loga CzechTourism + www.kudyznudy.cz s prolinkem na www.kudyznudy.cz, v případě anglické verze logo Czech Republic s prolinkem na www.czechtourism.com /,
• prezentace a uvedení loga v tiskových materiálech vydaných k akci /letáky, programy, vklady do novin, festivalový zpravodaj/,
• umístění reklamních bannerů s logem a webovými adresami v koncertních prostorech a během tiskových konferencí, přičemž dodání a výrobu zajistí uchazeč,
• upozornění na Zadavatele jako partnera v moderátorských vstupech a jinglech během jednotlivých koncertů a vystoupení,
• upozornění na Zadavatele jako partnera prostřednictvím další mediální podpory celé akce -TV, rozhlas, tisk, plakáty, CLV,
• zajištění VIP vstupenek na koncertní vystoupení během MHF ČK 2012,
• umístění loga Czech Republic na propagačních předmětech MHF ČK 2012,
• případné další návrhy propagačních aktivit ze strany uchazeče jsou vítány.
Uchazeč zpracuje návrh propagace České republiky v rámci akce. Prezentace České republiky bude realizována v souladu s plánem zpracovaným vybraným uchazečem.
Návrh propagace ČR v rámci akce bude zpracován v přesném rozsahu, tj. s vymezením ploch a jejich rozměrů, přesná specifikace a umístění.
O průběhu propagace cestovního ruchu České republiky bude sepsána závěrečná zpráva, která bude obsahovat popis aktivit, fotodokumentaci a zhodnocení propagace.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Uchazeč započne s plněním zakázky bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Zadavatel požaduje splnění zakázky, tj. realizaci podle propagačního plánu nejpozději do srpna 2012. Místem plnění zakázky bude Česká republika.


4. Požadavek na prokázání kvalifikace
4.1 Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč předloží podepsané čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 zákona. Toto čestné prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy.
4.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby uchazeč za účelem prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů k plnění
zakázky ve smyslu ustanovení § 54 zákona předložil:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii ne starší, v okamžiku podání nabídky, 3 měsíců, dále
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to v prosté kopii.
4.3 Technické kvalifikační předpoklady ve smyslu § 56 zákona
K prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil zpracování alespoň jedné (1) zakázky, obdobného rozsahu a charakteru, a to za poslední tři (3) roky, přičemž finanční hodnota vyjádřena v Kč činila alespoň 500.000,- (slovy: pětsettisíckorunčeských) bez DPH. Popis zakázky bude obsahovat:
- identifikační údaje objednatele,
- období realizace zakázky,
- stručný popis zakázky,
- kontakty objednatele pro ověření reference,
- popř. finančně vyjádřena hodnota takovéto referenční zakázky.
Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením čestného prohlášení, jehož předloha tvoří přílohu č. 3 této výzvy.


5. Obchodní podmínky Zadavatele
Obchodní podmínky Zadavatele jsou stanoveny v závazném návrhu smlouvy na plnění zakázky, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy. Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit vzor smlouvy, který bude zcela odpovídat Zadavatelem stanovenému závaznému vzoru smlouvy. Uchazeč je oprávněn doplnit do vzoru smlouvy pouze údaje, které jsou ve vzoru smlouvy označeny symbolem „[•]“ jako nedoplněné. Vzor smlouvy bude datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, případně bude doložena ověřená plná moc osoby zmocněné k jednání jménem uchazeče.


6. Požadavek na zpracování nabídkové ceny, platební podmínky
Nabídková cena je cenou maximálně možnou za splnění této zakázky. Při stanovení nabídkové ceny musí vzít uchazeč v úvahu veškeré náklady, jejichž vynaložení bude nezbytné ke splnění celého předmětu zakázky a o nichž uchazeč jako odborník má nebo by měl mít povědomí a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“ a nepřekročitelná. Zadavatel stanovuje, že maximální celková výše nabídkové ceny za realizaci celé zakázky v žádném případě nepřesáhne 990 000,- Kč bez DPH.


Nabídková cena bude stanovena v následujícím členění:
a) nabídková cena v Kč bez DPH,
b) DPH,
c) nabídková cena v Kč včetně DPH.
Uchazeč v nabídce předloží prohlášení, ve kterém uvede celkovou nabídkovou cenu za splnění zakázky ve shora uvedeném členění. Toto prohlášení o nabídkové ceně bude datováno a podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, případně bude doložena ověřená plná moc osoby zmocněné k jednání jménem uchazeče. DPH se pro účely této zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídce uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Údaj o nabídkové ceně zapracuje uchazeč též do návrhu smlouvy na plnění této zakázky. Platební podmínky Zadavatele jsou stanoveny v závazném vzoru smlouvy na plnění zakázky, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy.


7. Způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou hodnoceny podle následujících dílčích hodnotících kritérií:
Dílčí kritérium Váha
1. Nabídková cena 60%
2. Kvalita plánu propagace 40%
V kritériu „Nabídková cena“ zpracuje uchazeč nabídkovou cenu způsobem uvedeným v bodu 6 této výzvy. Hodnocena bude celková nabídková cena za splnění celého předmětu zakázky bez DPH. Nejvhodnější nabídka vzhledem k tomuto kritériu je nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou. Bodová hodnota nabídky v dílčím kritériu Nabídková cena bude tedy propočtena dle následujícího vzorce:

100 * výše ceny nejvhodnější nabídky * váha kritéria výše ceny hodnocené nabídky

V kritériu „kvalita reklamního plánu“ zpracuje uchazeč přesný rozsah realizace propagace dle předmětu zakázky v této výzvě, který dále uvede v bodě 3.1 návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 této výzvy. Předmětem hodnocení bude především rozsah, vhodnost nabízené prezentace v rámci akce a požadavků uvedených v bodu 2 této výzvy, počet a velikost reklamních ploch, forma a rozsah medializace akce ve vztahu k cílové skupině.Hodnocení nabídek v tomto dílčím kritériu proběhne tak, že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné s použitím bodové stupnice 0 – 100 bodů, přičemž nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Takto získané bodové ohodnocení se následně propočte váhou příslušného kritéria (*0,4), čímž se získá výsledná bodová hodnota přidělená jednotlivým nabídkám v tomto dílčím kritériu.

Celkové hodnocení nabídek
Na základě součtu výsledných bodových hodnot přidělených nabídkám v jednotlivých dílčích kritériích bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek, a to tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší celkové hodnoty.

8. Požadavky na obsah nabídky

Uchazeč předloží:
1. Návrh přesného rozsahu propagace dle předmětu této výzvy, tj. vymezení reklamních ploch, jejich rozměry a umístění s uvedením navrhovaného období;
2. Nabídkovou cenu zpracovanou způsobem uvedeným v bodě 6 této výzvy;
3. Doklady k prokázání splnění kvalifikace dle bodu 4 této výzvy;
4. Návrh smlouvy ve třech originálech podle bodu 5 této výzvy
Veškeré dokumenty, jako prohlášení o nabídkové ceně, návrh smlouvy a čestná prohlášení, budou datovány a podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, případně bude doložena ověřená plná moc osoby zmocněné k jednání jménem uchazeče.


9. Lhůta pro podání nabídek

Uchazeč je povinen předložit Zadavateli svoji nabídku na plnění zakázky, zpracovanou v souladu s touto výzvou, nejpozději do konce lhůty pro podávání nabídek této výzvy, tj. do 3.5. 2012 do 10 hodin. Uchazeč je vázán podanou nabídkou po dobu 60 dnů ode dne uveřejnění této výzvy.

10. Podmínky pro předložení nabídky
Nabídku na plnění zakázky je uchazeč povinen doručit Zadavateli v listinné podobě nejpozději do konce lhůty pro podávání nabídek této výzvy, a to na adresu:

Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, Vinohradská 46, 120 41 Praha 2, k rukám Renáty Šigutové.

Nabídka bude doručena v zalepené obálce opatřené názvem, adresou a IČ Uchazeče a sdělením:

NEOTVÍRAT
Veřejná zakázka malého rozsahu
Propagace domácího a příjezdového cestovního ruchu na akci
Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2011

Zadavatel stanoví, že jazykem řízení k zadání této zakázky je český jazyk. Nabídku, včetně všech dokladů k prokázání kvalifikace, je uchazeč povinen předložit v českém jazyce.


11. Další práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) na zrušení řízení k zadání zakázky až do uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodu,
b) dodatečně upřesnit nebo změnit zadávací podmínky,
c) před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce,
d) umožnit uchazeči do konce lhůty pro podávání nabídek stáhnutí podané nabídky,
e) nehradit náklady na účast v zadávacím řízení, nevracet uchazečům nabídky,
f) požadovat při jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy provedení úprav ve smlouvě oproti návrhu smlouvy, který vybraný uchazeč předložil ve své nabídce, přičemž takto provedené úpravy nesmějí svým obsahem být v jakémkoliv rozporu s podmínkami stanovenými v této výzvě.

 

(11.04.2012) ZDROJ: http://www.czechtourism.cz/
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.