Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů Info o násKultura a strukturální politika
TechSoup

Kultura a strukturální politika

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA

Jedním z hlavních cílů ProCulture je posilování vnímání pozitivní role umění a kultury v České republice prostřednictvím pro-aktivní kulturní politiky, což vychází z přesvědčení, že v rozvoji občanské společnosti hraje důležitou roli zdravě fungující kulturní oblast.

Zahrnutí oblasti kultury do strukturální politiky a politické agendy vůbec, je předpokladem, aby pozitivní role umění a kultury mohla být řádně projevena a společností rozpoznávána.

Rok 2005 byl klíčovým pro vstup do přípravy implementace Strukturálních fondů pro programové období 2007-2013. ProCulture se zaměřilo na sledování a podporu zapojení oblasti kultury do strategických dokumentů, o čemž veřejnost průběžně informuje na svých webových stránkách od roku 2004.


ProCulture svými připomínkami přispělo k prosazení  zahrnutí oblasti kultury do Strategie hospodářského růstu. Začlenit kulturu do tohoto dokumentu bylo jedním z klíčových předpokladů pro to, aby kultura vůbec mohla být zohledněna při čerpání strukturálních fondů, jejichž cílem je přispět k hospodářskému růstu. 

Připomínky ke Strategii hospodářského růstu
Kulturní služby pozvedají hospodářský růst - schváleno vládou

ProCulture zpracovalo podklady pro kapitolu Kultura v Národním rozvojovém plánu. Tento dokument je širší strategiíí, která je jedním z podkladů Národního strategického referenčního rámce, ten Česká republika předkládá Bruselu, jako základní plán hospodářských a společenkých reforem.

Podklady o kultuře pro Národní rozvojový plán

ProCulture má svůj podíl na výstupech pracovní skupiny Ministerstva kultury, která připravovala koncepční materiály pro implementaci strukturálních fondů a dalších souvisejících dokumentů. Zejména na připomínkování Národního strategického referenčního rámce 2007-2013 (NSRR), který určuje základní priority a způsoby čerpání peněz, které Evropská unie poskytne České republice a na Integrovaném operačním programu (IOP), jehož součástí je právě podpora kultury. IOP stanovuje konkrétní cíle podpory, vymezuje akce celonárodního charakteru a intervence na místní či regionální úrovni, které jsou formulovány v jednotlivých Regionálních operačních programech. 

Podstatné ovšem je, že se v letech 2005-2007 podařilo zpracovat a vládě ke schválení předložit Koncepci účinnější podpory umění 2007-2013. Existence oborových  koncepcí, včetně analýz, je totiž předpokladem, aby mohlo být vůbec o podílu jednotlivých oborů na hospodářském a společenském rozvoji uvažováno, respektive aby pro dotyčnou oblast bylo možné evropské peníze čerpat. ProCulture ve spolupráci s Divadelním ústavem koordinovalo práce a bylo zpracovatelem návrhu této Koncepce.

V říjnu 2005 ProCulture iniciovalo zaslání dopisu v rámci veřejných konzultací prostřednictvím EFAH ohledně Strategic Guidelines for Cohesion Policy komisařce pro regionální politiku EU Danutě Huebner s  argumentací pro posílení role kultury ve strategických dokumentech EK, a tím ve strukturálních fondech. Kulturu se podařilo prosadit do tohoto základního dokumentu, který je závazný pro programaci čerpání strukturální pomoci jednotlivými státy a kultura byla opravdu o rok později Evropskou komisí poprvé zohledněna ve Strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost. Tímto Rozhodnutím stanovila Evropská komise základní rámec intervencí - finanční podpory, kterou EU poskytne v letech 2007-2013 svým členským státům. Tento dokument byl tím nejpodstatnějším článkem, o který se Česká republika může a musí opírat při argumentaci s Evropskou komisí o účelnosti začlenění sektoru kultury do politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti.

ProCulture se spolupodílelo na programu konference Kultura a strukturální fondy, využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty v prosinci 2005.

Ředitelka ProCulture přednášela na semináři Kulturní politika EU a strukturální fondy, který pořádalo ministerstvo kultury pro své pracovníky a pracovníky příspěvkových organizací dne 24. dubna 2006.

Dalším příspěvkem bylo zpracování Vstupní analýzy současných vazeb trhu práce se sektorem Kultura a definování výchozích předpokladů pro strategické plánování zaměstnanosti v tomto oboru. Zadavatelem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí a zpracovatelem Institut umění - Divadelní ústav. ProCulture zpracovatelem závěrečné zprávy projektu.  Analýza poskytla první čisla o ekonomice kultury v ČR.

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.