Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Jobs
Future City Game
Koncepce umění
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Granty, dotace - EU, stát, kraje

Řadit podle

Středoevropská iniciativa - podpora spolupráce v roce 2005

Lublaň, Slovinsko
Středoevropská iniciativa vyhlásila termíny pro podporu projektů. V akčním plánu 2004-2006 jsou pro kulturu definovány dvě priority: konzervace hmotného i nehmotného kulturního dědictví a přenos know how v oblasti kulturního managementu. Středoevropská iniciativa vznikla jako mezivládní fórum pro politickou, ekonomickou a kulturní spolupráci mezi členskými státy: Albánie, Rakousko, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Itálie, Makedonie, Moldávie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina a Jugoslávie. Termíny jsou 1. dubna a 1. října 2005.

Culture 2000: Nová výzva na rok 2005 věnovaná deportacím – období 2. světové války

Evropská komise – GŘ pro vzdělání a kulturu, vydala Výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů na rok 2005 v rámci programu „Podpora organizací aktivních na evropské úrovni v oblasti kultury“ věnovanou podpoře projektů na zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi. Termín uzávěrky je 28. února 2005.

Evropská komise: Kulturní spolupráce s rozvojovými zeměmi

Evropská komise vyhlásila nový program podporující kulturní spolupráci a výměnu mezi zeměmi EU a vybranými rozvojovými zeměmi. Cílem programu je přispět k většímu vzájemnému kulturnímu porozumění. Projekty mohou předkládat nevládní organizace, školy, univerzity a další vzdělávací instituce, profesní sdružení, komory a odbory. Program je otevřen do 4. ledna 2005.

Národní agentura programu Leonardo da Vinci - programy mobility

Národní agentura programu Leonardo da Vinci vyhlašuje program podpory stáží v zemích EU (25 zemí), tři země EFTA/EEA (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a přidružených zemích (Bulharsko, Rumunsko, Turecko. Program je zaměřen na podporu transparentnosti kvalifikací; zvyšování kvality systémů a postupů odborného vzdělávání, vývoj relevantního a inovativního obsahu e-learningu a dalšího vzdělávání učitelů a lektorů. Termín uzávěrky je 11. února 2005.

MK podpora odboru hromadných sdělovacích prostředků pro rok 2005

Odbor hromadných sdělovacích prostředků Ministerstva kultury vyhlásil program podpory periodického tisku, rozhlasového a televizního vysílání týkajících se národnostních menšin - termín 15. listopadu 2004 a programu audiovize a hromadných sdělovacích prostředků (festivaly, přehlídky, výstavy; odborná periodika, neperiodické publikace; televizní a rozhlasové pořady; distribuce umělecky hodnotných filmů; projekty propagující českou kinematografii v zahraničí). Termín 15. prosince 2004.

Praha: 1. kolo výzev k JPD 3

Hlavní město Praha vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z JPD 3. Jedná se o čtyři samostatné výzvy (mj. Rozvoj dalšího vzdělávání a Rozvoj cestovního ruchu), protože pro každé opatření JPD 3, jež má Magistrát hl. m. Prahy v gesci, platí odlišná výzva. Oficiální texty výzev obsahují kromě informací o podporovaných aktivitách, cílových skupinách (např. i studenti, absolventi škol a mladí vědečtí pracovníci) a oprávněných žadatelích (mohou zde žádat i neziskové organizace) také instrukce, jak žádost o podporu předložit. Pro všechny čtyři výzvy platí, že žádosti budou přijímány od 1. listopadu 2004 do 7. ledna 2005 do 14 hodin.

2005: Rok EU-japonských mezilidských kontaktů

Pod tímto názvem se skrývá grantový program Evropské komise, který si klade za cíl podpořit mezilidské kontakty mezi Japonci a občany ze zemí Evropské unie. Program má přispět k navazování kontaktů, lepšímu poznávání se, vzniku spolupráce mezi občanskou společností v EU a Japonsku, zvyšování povědomí o životních stylech a kulturách v Japonsku a EU.

MK - podpora kulturních aktivit v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií v roce 2005

Ministerstvo kultury, odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií vyhlásilo grantové řízení na podporu projektů zaměřených na činnost občanských sdružení a organizací s mezinárodním prvkem podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. Termín k předložení žádostí do konkurzního řízení je 15. ledna 2005.

<předchozí 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.