Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Konference EU
Future City Jobs
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Game
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Granty, dotace - EU, stát, kraje

Řadit podle

Výzva EK: Plán D pro demokracii, dialog a diskuzi

Výzva v rámci Plánu D pro demokracii, dialog a diskuzi je určena neziskovým organizacím na podporu iniciativ odpovídajících prioritním otázkám zdůrazněných v pracovním programu Komise, mj. na zintensivnění dialogu o evropských tématech mezi cílovými skupinami a politickými představiteli. Projekty mohou být různých podob (veřejné debaty, online fóra, semináře, výstavy atd.) ale musí se dotýkat co nejvíce otázek lokálního, regionálního, národního a evropského charakteru. Žádosti je třeba podat do 2. července 2007.

Progress: podpora know how v oblasti zaměstnanosti a sociální solidarity

Evropská komise vyhlásila novou výzvu na předkládání mezinárodních projektů do programu Progress, který je nástupcem programu Equal z minulých let. V rámci nově vyhlášené výzvy mohou o prostředky žádat organizace podporující přenos know-how v oblasti začleňování znevýhodněných osob do společnosti a sociální ochrany. Peníze nelze použít na přímou pomoc cílové skupině. Důraz bude kladen například na projekty zaměřené na dostupnost sociálních služeb a řešení problémů bezdomovectví, menšin, Romů, seniorů, sociálně potřebných, uprchlíků apod. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 13. července 2007.

Česká centra - výběrové řízení pro umělecké a kulturní projekty do zahraničí

Příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí České republiky Česká centra vypisuje každoročně výběrové řízení, jehož smyslem je podpořit hodnotné, již hotové projekty určené k prezentaci České republiky a kultury v zahraničí. Uzávěrka přihlášek letošního ročníku je 30. září 2007.

Fond mikroprojektů – šance pro projekty typu people-to-people

Regional Development Agency - administrátor Fondu mikroprojektů v regionu Glacensis přijímá žádosti o podporu projektů do programu INTERREG IIIA - Fond mikroprojektů pro 6. zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV).  Předkládány mohou být i kulturní projekty s důrazem na rozvoj tradic. např. kulturní výměny, kulturní akce, slavnosti, aktivity v oblasti umění, historie a tradic. Předmětem podpory bude hlavně organizační stránka akcí. Z podpory budou vyloučeny  nákladné tiskoviny ( reprezentativní tiskoviny s úzkým okrujem příjemců) s výjimkou propagačních tiskovin. Konečný termín pro předkládání žádostí je 22. června 2007 do 12.00 hodin .

MZV: trojstranné projekty zahraniční rozvojové spolupráce NNO a dalších

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlásilo výzvu k podávání námětů na trojstranné projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2007 pro nestátní neziskové organizace a další oprávněné subjekty. Výzva je primárně určena ke kofinancování aktivit českých NNO v rámci rozvojových grantových programů Evropské komise a dalších mezinárodních donorů. Náměty doručené po uzávěrce dne 30. dubna 2007 budou rovněž posouzeny s tím, že jejich případná podpora je pravděpodobná až v roce 2008.

Program státní podpory divadel, orchestrů a sborů

Dotační "Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ vyhlašuje ministerstvo kultury ČR jako systémové řešení finanční účasti státu na podpoře rozvoje profesionálního divadelního a hudebního umění nekomerčního charakteru. Žádosti o dotace je třeba podat do 28. února 2007.

Ministerstvo kultury vyhlásilo dotační řízení v oblasti umění pro rok 2007

Odbor umění a knihoven Ministerstva kultury vyhlásil výběrové dotační řízení ve čtyřech samostatných oblastech profesionálního umění, kterými jsou hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění. Cílem je podpora subjektů - fyzických a právnických osob, které poskytnou veřejnou kulturní službu a to v průběhu roku 2007. Termín odevzdání žádostí je 30. listopadu 2007.

Ministerstvo kultury vyhlásilo dotační řízení Odboru regionální a národnostní kultury 2007

Ministerstvo kultury vyhlásilo výběrové dotační řízení Odboru regionální a národnostní kultury pro rok 2007. Podpora v rámci jednotlivých programů, které mají vlastní pravidla, formuláře a uzávěrky počínaje datem 6. listopadu 2006 je zaměřena na kulturní aktivity příslušníků národnostních menšin nebo zdravotně postižených občanů, na projekty integrující příslušníky romské komunity nebo cizince žijící v ČR, projekty tradiční lidové kultury, neprofesionálních uměleckých aktivit (včetně zahraničních kontaktů), podpora zájmových kulturních - mimouměleckých aktivit či lokálních kulturních aktivit.

<předchozí 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.