Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Creative Cities
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Game
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Granty, dotace - EU, stát, kraje

Řadit podle

3.Výzva k předkládání žádostí o grant pro kompletní individuální projekty z Finančních mechanismů EHP/Norska

Ministerstvo financí – Centrum pro zahraniční pomoc, Národní kontaktní místo Finančních mechanismů EHP/Norska vyhlásilo dne 26. listopadu 2007 3. výzvu k předkládání žádostí o grant pro kompletní individuální projekty z Finančních mechanismů EHP/Norska v prioritních oblastech. V rámci výzvy je možné předkládat projekty do sedmi tématických oblastí. První tématická oblast je věnována uchování evropského kulturního dědictví třetí pak rozvoji lidských zdrojů.  Alokovaná částka pro otevřenou 3. Výzvu je 19,439 mil. EUR  Uzávěrka pro příjem žádostí je 29. února, 2008 do 14:00 hod.

Vyhlášení grantů pražského Magistrátu na rok 2008

Dne 6. 11. schválila Rada hlavního města Prahy granty na rok 2008 a to usnesením číslo 1676. Granty budou dle nového systému, vycházejícího z předpokladu, že "..  umělecká kvalita není přímo parametricky změřitelná" (radní  pro kulturu Richter),  členěny do 4 základních skupin: 1. skupina - dotace na vstupenku; 2. skupina - podpora umělecké činnosti subjektů, projektů prezentace pražské kultury v zahraničí, projektů mezinárodní spolupráce a projektů neprofesionálního umění ; 3. skupina - podpora studentů uměleckých škol, mladých a začínajících umělců, uměleckých souborů dětí a mládeže; 4. skupina - víceleté (maximálně 4 leté) granty. Uzávěrka výběrového řízení je dne 7. 12. 2007. Každý subjekt je oprávněn předkládat žádost ve všech čtyřech skupinách. Nastavením nového systému grantů v hlavním městě Praze došlo ke změnám také ve stávající Koncepci kulturní politiky hlavního města Prahy. Do 20. 11. mají být navržení i noví členové Komise Rady HMP pro udílení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění.

Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

Ministerstvo kultury (dále "ministerstvo"), odbor regionální a národnostní kultury, vyhlašuje pro rok 2008 výběrové dotační řízení na projekty v rámci Programu Kulturních aktivit zaměřené na podporu zahraničních kontaktů. Projekty musí být zaměřeny na účast na prestižních (na nichž má z národního a kulturního hlediska zájem ministerstvo) zahraničních festivalech a přehlídkách, dílnách (pouze účast skupin, vybraných z celostátního řízení). Uzávěrka:  30.4.2008

Ministerstvo kultury vyhlašuje dotační řízení pro oblast umění na rok 2008

Ministerstvo kultury - odbor umění a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro poskytovatele kulturních služeb pro veřejnost v oblasti profesionálního divadla, hudby, tance, pohybového a nonverbálního divadla a výtvarného umění na rok 2008. Mezi novinky dotačního řízení patří možnost zahrnout do gratnové žádosti i požadavek na úhradu mzdových nákladů (včetně odvodů zaměstnavatele) až do výše 10 % celkové dotace a to pro pracovníky obecně prospěšných společností s celoroční činností. V rámci dotačního řízení na rok 2008 je otevřen i nový tematický okruh "významná výročí osobností české hudební kultury".
Termín uzávěrky dotačního řízení je 30. listopadu 2007.

Fond kraje Vysočina rozdělí 2 miliony korun na vybavení knihoven v obcích do 3000 obyvatel

Fond Vysočiny rozdělí 2000 000 korun v rámci grantového programu na podporu veřejných knihoven v kraji
"Líbí se Vám v knihovně 2007". Cílem programu je vytvořit a zlepšit podmínky pro zachování a rozvoj knihoven v kraji jako nezastupitelných kulturních institucí a přirozených center společenského života, zdrojů poznání, vzdělání a informací, rozšířit a zkvalitnit nabídku knihovnických služeb ve prospěch čtenářů a návštěvníků knihoven. Maximální udělovaná částka je 50.000 Kč. Žádat mohou města a obce do 3.000 obyvatel nebo právnické osoby, které zajišťují činnost knihoven v kraji. Uzávěrka výzvy je 31. 10. 2007.

Ministerstvo kultury - dotace odboru médií a audiovize 2008

Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize, vyhlašuje výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2008. Dotace jsou určeny na podporu veřejně prospěšných projektů přispívajících k šíření hodnotné audiovizuální kultury, prohlubování odborných znalostí, obhajobě etických a humanistických hodnot, ochraně lidských práv, rozvoji demokracie, toleranci a harmonickému soužití v multikulturní společnosti a k podpoře menšinových skupin obyvatel. Žádosti o podporu festivalů, přehlídek, seminářů, workshopů, odborných publikací v oblasti kinematografie a dalších specifických projektůl je třeba předložit do 15. prosince 2007.

Program Evropské unie Culture zveřejnil výzvy na rok 2008

Program Culture nově koncipovaný na období let 2007−2013 je programem Evropské unie pro částečné financování především mezinárodních projektů z oblasti kultury. Hlavním cílem je povznést kulturní oblast sdílenou Evropany založenou na společném kulturním prostoru, a to prostřednictvím rozvoje kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi v zemích účastnících se Programu, s cílem podpořit vznik evropského občanství. Termíny podle typu výzvy mezi 1. říjnem a 5. listopadem 2007. Semináře v Praze (6. září) v Plzni (10. září)  ve Zlíně (13. září) a v Ostravě (14. září).

Kulturním památkám na Vysočině pomohou norské peníze

Více než 677 tisíc euro, tedy zhruba 18 milionů korun, získal kraj Vysočina  z Finančního mechanismu EHP a Norska na regranting v rámci programu „Kulturní dědictví Vysočiny“. O peníze mohou žádat vlastníci movitých i nemovitých památek, které se nachází na území kraje Vysočina a  zároveň jsou zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Žádosti je třeba podat do 5. září 2007.

<předchozí 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 19 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.