Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Konference EU
Future City Jobs
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Granty, dotace - EU, stát, kraje

Řadit podle

MK ČR: Podpora pro památky UNESCO

Nový program podpory pro památky UNESCO zřídilo Ministerstvo kultury ČR s cílem dostát závazkům, které ČR vyplývají z přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Prostředky určené pro tento program dosahují výše Kč 18 mil. Hlavním účelem programu je podporovat rozvoj památek zapsaných na Seznam světového dědictví, které se nacházejí na území ČR. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 30. dubna 2008.

MK ČR: Podpora soudobé tvorby v galeriích, muzeích a výstavních síních

Cílem nového programu ministerstva kultury je podpora profesionální výstavní činnosti celostátního významu a zpřístupňování soudobé tvorby v oblasti vizuálního umění a architektury, mladých umělců a tvůrců, včetně rovného přístupu občanů ke kulturnímu dědictví, programů pro děti, mládež. Program je určen pro fyzické a právnické osoby, které provozují muzeum umění, galerii či výstavní síň jako svou hlavní, či převažující činnost, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných státem. Uzávěrka předkládání žádostí je 20. dubna 2008. Vyhlášení programu bylo ukotveno v Kulturní politice z roku 1999 a stalo se i úkolem Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013. Program se tedy s letitým zpožděním konečně stává součástí dotační politiky MK ČR, prozatím s pilotním rozpočtem 5 milionů Kč. V oblasti umění je systémovým řešením podobně jako státní program podporující profesionálních divadla a orchestry, který existuje od roku 1996. ProCulture se podílelo na formulaci tohoto programu.
 

Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Finanční prostředky programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Žádat o příspěvek může vlastník kulturní památky. Z programu nelze hradit náklady na modernizaci objektů; úpravu veřejných prostranství; pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu či projektovou dokumentaci. Minimální podíl vlastníka je 10% z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Uzávěrka žádostí je 31. března 2008 a 31. května 2008.

Kraj Vysočina vyhlašuje grantový program Diagnóza památek 2008

Krajský úřad Vysočina vyhlašuje program Diagnóza památek 2008 cílem programu je podpořit zpracování předprojektové dokumentace obnovy movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina. Tyto podklady jsou nutné k zajištění kvality a hospodárnosti následných projektových a prováděných prací a k úspěšnému získání finančních prostředků na realizaci obnovy z dotačních titulů státní správy i samosprávy. Uzávěrka příjmu žádostí je 21. 3. 2008.

Úřad vlády vyhlásil grantové řízení pro poskytování dotací na projekty v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR

Grantové řízení se vyhlašuje na základě Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR pro rok 2008 (dále jen „Koncepce“) schválené usnesením vládního Výboru pro Evropskou unii č. 2 ze dne 9. ledna 2008. Průřezovým tématem grantového systému pro rok 2008 je připravované předsednictví ČR v Radě EU a jeho priority v první polovině roku 2009.  Projekty se v rámci všech komunikačních okruhů mohou zaměřit na komunikaci a zviditelnění předsednictví ČR v Radě EU v první polovině roku 2009 a jeho příprav. Maximální výše prostředků k rozdělení v rámci grantového řízením pro rok 2008 je 10 000 000 Kč. Uzávěrka pro podávání návrhů je 31. března 2008 do 12:00 do podatelny Úřadu vlády České republiky.

Filmová Akademie New York otevírá mezinárodní grantový program

Filmová Akademie New York oznamuje zahájení Grantového Programu Bretta Ratnera. Program pro zahraniční studenty nabízí 10 grantů do výše 10.000 USD na pokrytí studia v New York City, Los Angeles nebo Abu Dabi.

Královehradecký kraj vyhlásil dotační řízení pro oblast kultury a památkové péče

Královehradecký kraj vyhlásil dotační řízení pro oblast kultury a památkové péče. Jednotlivé tématické okruhy zahrnují například: Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit; Obnovu historických varhan; či podporu nemovitých objektů historické hodnoty a umělecko řemeslných děl, které nejsou kulturní památkou. V jednotlivých tematických okruzích se kraj podílí na celkovém rozpočtu a to výší dotace od 30% do 70% z celkových nákladů projektu. Uzávěrka žádostí je 29. února 2008.

Program Media 2007 – výzva k předkládání projektů v oblasti vzdělávání

Tato výzva k předkládání projektů je zaměřena na podporu výměny a spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, školícícimi subejkty a partnery z audiovizuálního průmyslu. Měla by přispět k vytvoření partnerských sítí a podpořit mobilitu studentů a školitelů v rámci Evropy stejně jako k posílení účasti studentů v prostředí audiovizuálního průmyslu. Uzávěrka výzvy je 14. března 2008. Grant musí společně předkládat minimálně tři vysokoškolské insitutce z různých zemí EU nebo organizace spojené s audiovizuálním průmyslem. V rámci výzvy bude rozdělena částka 1 600 000 EUR.

<předchozí 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.