Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Konference EU
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Game
Future City Jobs
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Granty, dotace - EU, stát, kraje

Řadit podle

Fond kinematografie vyhlásil mimořádný grant na digitalizaci kin

Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie vyhlašuje mimořádný grant na technický rozvoj a modernizaci české kinematografie na třetí vlnu digitalizace kin.  Uzávěrka žádostí je  10. května 2010

Vyhlášena 3. výzva operačního programu Central Europe

Operační program (OP) Nadnárodní spolupráce je rozdělen do několika zón. Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OP sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny. Jednou ze čtyř priorit je zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů mezi možné aktivity patří  např. vytvoření nadnárodní sítě spolupráce mezi městy a regiony za účelem optimalizace společného využívání infrastruktury, služeb, vytváření řešení adaptace měst a regionů na potřeby znevýhodněných skupin obyvatelstva, navazování spolupráce mezi historickými místy a muzei, spolupráce při přípravě investicí do kulturních hodnot ve Střední Evropě apod. O podporu mohou žádat veřejné úřady, instituce svým charakterem rovnocenné veřejným orgánům a soukromé subjekty. Celková částka k rozdělení v rámci programu je 289 milionů Euro s tím, že projekty spolupráce mají v totmo programu prioritu. Uzávěrka pro předkládání projektů je 7. května 2010.

Ministerstvo kultury dotace pro literární a literárně výtvarné projekty

Ministerstvo kultury ČR, odbor umění a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu literárních a literárně-výtvarných projektů  realizovaných k 200. výročí narození K. H. Máchy a 100. výročí narození F. Hrubína a O. Mikuláška. Výběrové dotační řízení je určeno pro fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury (s výjimkou státních příspěvkových organizací Ministerstva kultury) na podporu projektů, realizovaných v České republice. Mezi tématické okruhy výběrového řízení patří podpora pro vydávání periodik, sborníků a neperiodických publikací; podpora veřejných přednášek, seminářů; podpora literárních večerů a autorských čtení a podpora výstavních projektů. Uzávěrka pro předkládání projektů je 30. dubna 2010.

Praha 1 přijímá grantové žádosti na podporu kultury ještě 9 dní

Městská část Praha 1 vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí grantů v oblasti kultury k podpoře kulturních aktivit na území Městské části Praha 1. Projekty mohou být zaměřeny na různé profesní, věkové a sociální skupiny obyvatel. O grant mohou žádat subjekty, které provozují svoji činnost na území Městské části Praha 1. Granty jsou poskytovány výhradně na neinvestiční výdaje související s realizací projektů. Maximální částka na podporu jednoho projektu je 300.000 Kč. Uzávěrka pro předložení žádosti o grant je 26. února 2010.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR výběrové řízení pro neziskovky

Ministerstvo zahraničí vyhlašuje dotační výběrové řízení pro nevládní neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů v roce 2010. Pro oblast kultury může být relevantní například oblast optimalizace aktivit přispívajících k pozitivnímu obrazu ČR v zahraničí. Uzávěrka pro podávání žádostí je 8. března 2010.

Město Plzeň grant na realizaci multižánrového festivalu Na ulici

Město Plzeň prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně vyhlašuje grant na podporu realizace letního kulturního festivalu Na Ulici. Grant je zaměřen na podporu uspořádání a realizace letního kulturního festivalu, který bude  přispívat k obohacení  kulturního života města Plzně v období červenec - srpen. Podpora prostřednictvím grantu města Plzně je určena na konání vícedenního festivalu, který bude produkován jako mezidruhový a multižánrový a zároveň bude realizován přímo na veřejných prostranstvích středu města a v ostatních místech, která jsou vyhledávána občany a jsou atraktivní i z hlediska cestovního ruchu. Uzávěrka pro podání žádostí je 31. ledna 2010.

Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje řízení na předkládání projektů v rámci programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Program je určen pro právnické a fyzické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných státem a hl. m. Prahou. Kritériem pro vstup do programu je minimální procento soběstačnosti v intervalu 13 až 80 procent v závislosti na statutu a  typu konkrétního subjektu; minimální počet představení a koncertů; finanční participace samosprávného orgánu v roce 2009; stálá divadelní či hudební činnost nejméně po 3 po sobě následující roky.  Uzávěrka pro předkládání projektů je 28. února 2010.

MKČR dotační řízení pro občanská sdružení v památkové péči

Ministerstvo kultury vyhlašuje pro rok 2010 výběrové dotační řízení na projekty v oblasti podpory kulturních aktivit občanských sdružení působících v památkové péči v České republice. Podpora bude směřována například na následující typ aktivit sborníky, periodika, konference, sympozia, semináře, přednášky, veřejné soutěže, přehlídky a výstavy, ostatní vlastní projekty sdružení. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 15. prosince 2009.
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.