Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Creative Cities
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Konference EU
Future City Jobs
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Granty, dotace - EU, stát, kraje

Řadit podle

Město Praha vyhlásilo výzvu v operačním programu Praha Konkurenceschopnost

Hlavní město Praha vyhlásilo dne 13. 1. 2009 2. Výzvu k předkládání projektů v rámci operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK). V rámci této výzvy je k dispozici 2 280 000 000 Kč. Pro oblast kultury je zajímavá zejména prioritní osa číslo 3 Inovace a podnikání, v níž se rozdělí podpora pro malé a střední podniky, pokud se zástupci kulturních a kreativních průmyslů zabývají výzkumem například v oblasti technologií či spolupracují s výzkumnými insitucemi na vývoji aplikací výsledků výzkumu pak mohou požádat o podporu v rámci téže prioritní osy opatření 3.1. Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí. Uzávěrka pro předkládání projektů je 5 a 27. března 2009.

Projekt Česká knihovna podpora nákupu nekomerčních titulů

Moravská zemská knihovna vyhlašuje na základě pověření Ministerstva kultury projekt Česká knihovna 2009. Projekt je směřován k podpoře nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny. Uzávěrka pro knihovny bude v květnu 2009. Uzávěrka pro nakladatele je 6. února 2009.

EU bude podporovat filmovou tvorbu po celém světě

Evropská komise přijala devátého ledna nový program MEDIA MUNDUS, který se zaměřuje na širokou mezinárodní spolupráci v audiovizuálním odvětví a klade si za cíl posílit kulturní a obchodní vztahy mezi evropským filmovým průmyslem a filmovými tvůrci z třetích zemí. V období let 2011–2013 poskytne EU na projekty předložené odborníky z audiovizuálního odvětví z EU a ze třetích zemí finanční prostředky ve výši 15 milionů EUR. Spolupráce s evropským filmovým průmyslem je celosvětově velmi žádaná, jak ukazují počáteční úspěchy přípravné akce MEDIA International, v jejímž rámci EU poskytla částku 2 milionů EUR na 18 projektů, na nichž se podíleli mezinárodní partneři, zejména ze zemí Latinské Ameriky.

Fond kultury Zlínského kraje

Fond kultury Zlínského kraje vyhlásí v roce 2009 tři výběrová řízení pro žádosti o dotace na podporu kulturních aktivit. Uzávěrka pro první kolo žádostí je 31. ledna 2009, ve druhém kole je třeba podat žádost do 30. dubna 2009 a ve třetím do 15. července 2009. V roce 2008 bylo podáno celkem 315 žádostí o podporu kulturních aktivit z Fondu kultury Zlínského kraje. Z toho bylo podpořeno 216 žádostí, mezi pořadatele kulturních akcí bylo rozděleno 4 134 000 Kč.

MKČR vyhlásilo výzvu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje 1. kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro období let 2007 – 2013. Podporovány budou aktivity „Vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví“ ( aktivita 5.1.a) a  „Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR." (aktivita 5.1.b) Minimální výše podpory je 100 milionů korun a maximální výše podpory je 500 milionů korun. Žádosti o podporu mohou předkládat organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí a zájmová sdružení právnických osob. Výzva bude ukončena 31. prosince 2012.

MKČR výběrové řízení 2009 pro oblast kinematografie a médií

Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2009 v oblasti kinematografie a médií. Okruhy výběrového dotačního řízení odboru médií a audiovize MK v oblasti kinematografie a médií vyplývají z usnesení vlády ČR č. 631/2007, jímž vláda schvaluje hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím. Uzávěrka pro předkládání žádostí je 15. prosince 2008.

Z programu OPPA byly podpořeny kulturní organizace

Ve čtvrtek 30. října Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory na vybrané projekty předložené v rámci 1. výzvy OPPA. Ukončilo tak 8 měsíců trvající výběrový proces. Z celkového počtu 1 178 projektů bylo schváleno 166 projektů, přičemž celková podpora z OPPA pro tyto projekty dosahuje 840 milionů korun. Byly přiděleny veškeré prostředky, které byly v rámci 1. výzvy k dispozici. Podporu získalo například filmové studio Barrandov a.s.; ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství či občanské sdružení SPAFI pro podporu vzdělávání a výměnu poznatků v oboru počítačové animace a filmu. Subjekty kulturního průmyslu, poskytovatelé kulturních služeb, kulturní neziskové organizace či veřejné kulturní instituce získaly podporu pouze v první prioritní ose programu. Neuplatnili se v rámci prioritní osy 2 směřované k podpoře vstupu na trh práce pro skupiny obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Také u prioritní osy číslo 3, určené na podporu vzdělávání, nezískala podporu žádná umělecká střední či vysoká škola působící na území hl. m. Prahy. Dvě umělecké školy ( Střední škola umělecká a řemeslná a Pražská konzervatoř) byly zařazeny do tzv. zásobníku projektů.

Divadelní grant Dilia pro studenty uměleckých škol

Divadelní grant DILIA je určen k podpoře činoherních inscenačních projektů studentů uměleckých škol a filozofických fakult s důrazem na současnou českou i zahraniční dramatiku a původní tvorbu. Udělované granty se pohybují od sedmi do patnácti tisíc korun. Uzávěrka podání žádostí o grant DILIA je 15. prosince 2008.
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.