Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Game
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Granty, dotace - EU, stát, kraje

Řadit podle

Aktuální uzávěrky ministerstva kultury na rok 2010

Výběrová dotační řízení jsou každoročně vyhlašována v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), dále v souladu s Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím, které vydává Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Žádosti se podávají na předepsaném formuláři. Povinnou součástí projektu je popis projektu, rozpočet projektu vyplněný na předepsaných rozpočtových formulářích a kopie vyžádaných identifikačních dokladů. Vypisované dotační okruhy jsou  určeny pro fyzické i právnické osoby vyjma příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Přinášíme přehled aktuálních uzávěrek pro dotační výběrová řízení vypisovaná na rok 2010 Ministerstvem kultury ČR.

Ministerstvo kultury možnost navýšení dotace na rok 2009

Ministerstvo kultury odbor umění a knihoven upozorňuje žadatele o dotaci pro projekty profesionálního divadla, profesionálního tance, pohybového a nonverbálního divadla, že lze požádat o navýšení dotace na rok 2009 nebo o přidělení dodatečné dotace projektům, které byly odbornou komisí vysoce hodnoceny, ale pro nedostatek finančních prostředků nebyla na rok 2009 dotace poskytnuta. Uzávěrka pro přijímání žádostí je 30. září 2009.

Fond kinematografie vyhlašuje mimořádný grant na digitalizaci kin

Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a Rada Fondu vyhlašují mimořádné grantové řízení jako součást tzv. velké digitalizace kin, tj. hromadného přechodu českých kin na nové způsoby promítání. O podporu se mohou  ucházet pouze kina, která jsou již na digitalizaci připravena a mají ve svých rozpočtech pro  rok 2009 vyčleněnou část prostředků na náklady s ní spojené. Grant může pokrýt pouze 50 procent nákladů na digitalizaci. Podle materiálu  Digitalizace kin v ČR přijatého Ministerstvem kultury ČR v květnu 2009 je v České republice celkem 726 kin, z toho: 470 klasických stálých, 25 multikin, 95 letních, 42 kinokaváren, 49 putovních, 45 ostatních kin. V první vlně by mělo být na digitalizaci na základě předběžného šetření připraveno 134 kin. Časový horizont vlastní digitalizace kin v ČR je odhadován na 4 roky, do roku 2012. Uzávěrka pro předkládání žádostí na Fond kinematografie je 10. září 2009.

Kulturní granty města Prahy pro rok 2010 vyhlášeny

Hlavní město Praha vyhlásilo prostřednictvím svých radních kulturní granty pro rok 2010. Kulturní granty jsou přijímány v  tématických okruzích divadlo; hudba; tanec a nonverbální umení; výtvarné umění, fotografie a nová média; literatura; audiovizuální umění (film a video) a ostatní. Posuzování žádostí bude podle nového systému dvoukolové, komise odděleně zhodnotí úroveň projektu a výši dotace. Rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení grantů bude zveřejňováno i se zdůvodněním. Nový systém je výsledkem téměř roční práce 23ti členného poradního sboru primátora pro oblast kulturní a grantové politiky a v červnu  2009 ho schválilo zastupitelstvo. Systém je navržen pro roky 2010 až 2015. Žádosti o čtyřleté granty je možné předkládat do 9. září 2009 a jednoleté granty mají uzávěrku 7. října 2009.

Druhá výzva operačního programu Praha Adaptabilita

Hlavní město Praha otevřelo 2. výzvu k předkládání projektových žádostí do Operačního programu Praha - Adaptablita. 2. výzva je připravena pro všechny 3 prioritní osy (s výjimkou technické pomoci). Na výzvu je celkem k dispozici 680 milionů korun. V rámci první výzvy byla podpora udělena  166 projektům z 1178 předložených.  V oblasti kultury byla podpořena například společnost Barrandov a.s. (částka 5,116,842.14 Kč) projekt s názvem "Investice do budoucnosti - další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců v oblastech ICT, jazykových dovedností, manažerských dovedností a formou odborných stáží"; nebo občanské sdružení SPAFI pro podporu vzdělávání a výměnu poznatků v oboru počítačové animace a filmu (částka 2,542,483.2Kč) na projekt s názvem "Škola počítačové animace SPAFi - kurzy pro zvýšení kvalifikace v oboru počítačové animace". Uzávěrka  2. výzvy OPPA je 14. července 2009. 

Otevřená výzva pro umělecké manažery v oblasti performing arts

V rámci projektu SPACE - Supporting Performing Arts Circulation in Europe je vyhlášena otevřená výzva pro  mladé profesionály – performing arts managers, kteří pracují v administrativě, produkci nebo v mezinárodním managementu a kteří chtějí zlepšit své znalosti a dovednosti a porozumět hlouběji práci v oblasti mobility performing arts v Evropě. Účastníci 16 - 18 ti měsíčního trénikového cyklu se dozvědí o podmínkách  a politice v oblasti performing arts v každé z hostitelských zemí a o výzvách a příležitostech k šíření performing arts v Evropě. Budou mít šanci získat informace o národních a evropských sítích a seznámit se s organizacemi a lidmi, kteří pracují v daném oboru v Evropě. Kandidáti na účast v projektu SPACE by měli být mladší 35 let a schopní komunikovat v anglickém jazyce, jak vy písemné tak útní formě. Uzávěrka pro předkládání nabídek je 14. června 2009.

Upozornění pro žadatele o finanční dotace (granty, stipendia) Odboru umění a knihoven MK ČR

Vzhledem k tomu, že rozpočet MK ČR určený pro kulturní aktivity je v roce 2009 výrazně nižší než v roce minulém, odbor umění a knihoven upozorňuje, že této skutečnosti bude odpovídat výše přidělených dotací. Z téhož důvodu nebude vyhlášeno výběrové řízení v rámci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely („stipendijní program“) a Programu státní podpory prezentace soudobé výtvarné i architektonické tvorby v galeriích, muzeích a výstavních síních.

Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů

Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven vyhlašuje výběrové řízení na předkládání projektů v rámci "Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů" pro rok 2009. Do programu se mohou právnické a fyzické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných státem a hl. m. Prahou. Uzávěrka pro předkládání projektů je 28. února 2009.
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.