Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Zpráva z diskuze umění, kultura a kreativní ekonomika

Institut umění ve spolupráci s ProCulture / Otevřenou společností o. p. s. uspořádal 15. června 2009 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR moderovanou diskuzi, jejímž cílem bylo upozornit na přínos umění a kultury pro společnost a ekonomiku, a přispět tak k diskuzi o směřování české společnosti a stanovení politických a ekonomických priorit. Diskuze, která byla pod záštitou Kateřiny Jacques, se zúčastnilo 110 představitelů odborné kulturní veřejnosti. Zástupci odborné kulturní veřejnosti, účastníci diskuze se shodli, že umění a kultura hrají velmi významnou roli při společenském a ekonomickém rozvoji ČR. Kulturu je třeba podporovat nejen jako primární zdroj, na němž staví svou existenci kulturní a kreativní průmysly, ale i jako základ kreativity, nových nápadů a inovací s velkým dopadem na širší ekonomiku. Z diskuze byla připravena závěrečná zpráva shrnující její  průběh.  Následně byl na konci června 2009 rozeslán významným představitelům českého politického života dopis se závěry diskuze. Na tento dopis pozitivně reagovalo sedm osobností politického života s vyjádřením důležitosti daného tématu.

Moderovaná diskuze v datech

Záměrem diskuze bylo upozornit na potenciál, který představuje oblast kultury pro společenský i ekonomický rozvoj České republiky a napomoci tak lepšímu postavení oblasti kultury v rámci české politiky.

Účastníci diskuze se shodli, že umění a kultura jsou důležitými nástroji při formování postojů, budování morálních hodnot, posilování identity, mezikulturního dialogu i v boji proti extremismu. Umění a kultura se významně podílí na kvalitě života a zdravém rozvoji celé společnosti.

Diskuze Umění, kultura a kreativní ekonomika aneb Jak posílit roli umění a kultury v rámci české politiky se zúčastnilo 110 představitelů odborné kulturní veřejnosti

Se svými příspěvky a stanovisky vystoupili:  Šárka Havlíčková (Za Česko kulturní a ředitelka Vize tance o.s.), Jan Kasl (architekt a prezident českého komité sdružení EUROPAN), Jiří Macek (kreativní ředitel Profil Media s.r.o.), Michal Mejstřík  (člen Národní ekonomické rady vlády, Katedra financí a kapitálových trhů, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze), Eva Měřičková (ředitelka Dejvického divadla a předsedkyně Iniciativy pro kulturu), Šimon Pellar (předseda Rady uměleckých obcí), Tomáš Řehák (ředitel Městské knihovny v Praze), Jiří Siostrzonek (sociolog a kulturní pracovník, Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě), Marta Smolíková (ředitelka Pro Culture / Otevřené společnosti o.p.s.), Olga Škochová (Kvas o.s.) a Eva Žáková (vedoucí Institut umění)


Závěry diskuze
Zástupci odborné kulturní veřejnosti, účastníci diskuze, se shodli na tom, že umění a kultura hrají velmi významnou roli při společenském a ekonomickém rozvoji ČR. Kulturu je třeba podporovat nejen jako primární zdroj kulturních a kreativních průmyslů, ale jako základ kreativity, nových nápadů a inovací s velkým dopadem na širší ekonomiku. Právě silný inovační potenciál by měl být argumentem, proč brát zřetel na oblast kultury při sestavování státního rozpočtu na příští rok. Stejně jako na oblast vědy, výzkumu a vzdělávání by se výdaje na kulturu neměly škrtat. Zároveň je třeba začít s vytvářením horizontálních strategií na podporu kulturních a kreativních průmyslů, které mají potenciál stát se jedním z pilířů inovační hospodářské strategie. Současná hospodářská krize potvrzuje, že pro Českou republiku již není perspektivní být zemí montoven a překladišť, ale že je nutné vydat se cestou rozvoje znalostní ekonomiky, jejíž součástí jsou právě kulturní a kreativní průmysly.

Diskuze připomněla studii Ekonomika kultury v Evropě, která potvrzuje, že kulturní a kreativní průmysly (hudební, nakladatelský a filmový průmysl, TV a rozhlas, videohry, design, architektura a reklama) se rozvíjí výrazně rychleji než zbytek ekonomiky a stejným tempem roste v těchto oblastech i zaměstnanost. Navíc tyto průmysly pohání další odvětví, především oblast informačních a komunikačních technologií. V roce 2003 dosáhlo toto odvětví obratu přesahujícího 654 miliard € a přispělo tak k HDP Evropské unie 2,6 % (obchod s nemovitostmi dosáhl 2,1 %, potravinářský průmysl 1,9 %, chemický průmysl 2,3 %). Růst odvětví byl v letech 1999–2003 o 12,3 % vyšší než celkový růst hospodářství. V r. 2004 pracovalo v tomto odvětví 3,1 % celkového množství zaměstnaných osob v EU, a zatímco celková zaměstnanost v EU se v letech 2002–2004 snížila, zaměstnanost v tomto odvětví vzrostla (+1,85 %). Diskuze  rovněž upozornila na skutečnost, že k podobným výsledkům dospěla i Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem kultura v ČR vypracovaná pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v roce 2007. Přestože zmíněná analýza definitivně překonala mylné pojetí kultury, která „spotřebovává zdroje vytvořené v produktivnějších sektorech“, je třeba pokračovat ve sbírání tvrdých dat, která pomáhají lépe chápat přínosy sektoru kultura pro český pracovní trh i českou ekonomiku.

K tomu, aby se umění a kultura mohla výrazněji podílet na společenském a hospodářském rozvoji, je nezbytné, aby se důsledně naplňovaly cíle a opatření již existujících strategických dokumentů Ministerstva kultury ČR (MK). Jde především o úkoly Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007–2013 a v prosinci 2008 vládou přijaté Státní kulturní politiky ČR (2009–2014). Účastníci upozornili, že činnost MK je dokonce s některými body těchto dokumentů v rozporu, viz návrh MK zrušit Státní fond kultury ČR (namísto optimalizace naplňování mimorozpočtových zdrojů, kterou stanovuje zmiňovaná Koncepce) nebo neschopnost MK prosadit ratifikaci Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů, kterou schválilo již 96 zemí světa včetně států Evropské unie. Úmluva neprošla senátem navzdory tomu, že jedním z pěti cílů Koncepce účinnější podpory umění je právě podpora různorodosti s důrazem na kreativitu a s ohledem na vyvažování vlivů konzumní společnosti. Ratifikační proces dosud nebyl obnoven.

Využití závěrů diskuze | reakce politických činitelů ČR

Jménem ředitelky Institutu umění-Divadelního ústavu Ing. Pavly Petrové byly Závěry diskuze zaslány těmto politickým činitelům ČR:
     Ing. Jan Fischer, CSc., předseda vlády ČR
     Václav Riedelbauch, ministr kultury České republiky
     Michael Kocáb, ministr vlády České republiky pro lidská práva
     PhDr. Jan Kohout, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky
     Ing. Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu České republiky
     Štefan Füle, ministr pro evropské záležitosti
     Ing. Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj České republiky
     Ing. Eduard Janota, ministr financí České republiky
     PhDr. Miroslava Kopicová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
     PhDr. Walter Bartoš, PSP ČR, předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
     doc.PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc., PSP ČR, místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
     Tomáš Hasil, PSP ČR, Místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
     Mgr. Vítězslav Jandák, PSP ČR, Místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
     Ing. Mgr. Marcela Mertinová, PSP ČR, Místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
     Ing. Michaela Šojdrová, PSP ČR, Místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
     Mgr. Petr Pleva, PSP ČR, Předseda Podvýboru pro kulturu a mediální legislativu Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
     Josef Ježek, PSP ČR, Místopředseda Podvýboru pro kulturu a mediální legislativu Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
     Mgr. Ondřej Liška, PSP ČR, poslanec Parlamentu ČR, místopředseda SZ pověřen řízením  
     Ing. Mirek Topolánek, PSP ČR, poslanec Parlamentu ČR, předseda ODS
     Petr Tluchoř PSP ČR, předseda Poslaneckého klubu ODS
     Mgr. Bohuslav Sobotka, PSP ČR, předseda Poslaneckého klubu ČSSD, statutární místopředseda ČSSD
     JUDr. Cyril Svoboda, PSP ČR, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, předseda KDU-ČSL
     MVDr. Přemysl Rabas, PSP ČR, předseda Poslaneckého klubu SZ  
     Jaromír Jermář, Senát ČR, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
     Jan Hálek, Senát ČR, místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
     Karel Kapoun, Senát ČR, místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
     Milan Bureš, Senát ČR, místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
     Ing. Petr Vícha, Senát ČR, předseda Senátorského klubu ČSSD
     Ing. Rostislav Slavotínek, Senát ČR, předseda Klubu senátorů KDU-ČSL
     MUDr. Tomáš Julínek, Senát ČR, předseda Klubu senátorů ODS
     Mgr. Soňa Paukrtová, Senát ČR, předsedkyně Klubu otevřené demokracie
     Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09
     Ing. Jiří Paroubek, předseda ČSSD
     a dále: Ing. Miroslav Zámečník, člen Národní ekonomické rady vlády, Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., člen Národní ekonomické rady vlády, Ing. Petr Zahradník, člen Národní ekonomické rady vlády, Ing. Jiří Rusnok, člen Národní ekonomické rady vlády, Ing. Pavel Kohout, člen Národní ekonomické rady vlády, Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc, člen Národní ekonomické rady vlády, PhDr. Tomáš Sedláček, člen Národní ekonomické rady vlády, Ing. Jiří Weigl, CSc., vedoucí kanceláře prezidenta republiky, člen Národní ekonomické rady vlády, Michal Prokop, poradce předsedy vlády České republiky

Na dopis,  který byl odeslán na konci června 2009 reagovalo sedm osobností  politického života s vyjádřením důležitosti daného tématu. Byli to: člen Národní ekonomické rady vlády Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.; předseda vlády ČR Ing. Jan Fischer, CSc.; ministr vlády České republiky pro lidská práva Michael Kocáb; ředitel odboru pro kulturu, komunikaci a prezentaci Ministerstva zahraničních věcí České republiky Ing. Tomáš Pernický; předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL PSP ČR a předseda KDU-ČSL JUDr. Cyril Svoboda; ministr pro místní rozvoj České republiky Ing. Rostislav Vondruška a předseda  České strany sociálně demokratické, Ing. Jiří Paroubek.
Závěrečná zpráva z diskuze ke stažení zde

 

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.