Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

SF 2007-2013

Veřejná zakázka Public relations pro IOP Oblast intervence 5.1

Ministerstvo kultury ČR jako zprostředkující subjekt Integrovaného operačního programu vyhlašuje zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky  Public relations pro Integrovaný operační program Oblast intervence 5.1 zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem veřejné zakázky jsou služby práce s veřejností pro Integrovaný operační program oblast intervence 5.1. Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Předpokládná hodnota veřejné zakázky bez DPH je 3 600 000 Kč. Veřejná zakázka je plněna prostřednictbím tří částí a to poskytováním služeb v oblasti public relations; služby provozování internetové prezentace; služby vydávání newsletteru. Uzávěrka výběrového řízení je 30. října 2009. 

Výzva OPLZZ na podporu mezinárodní spolupráce

V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost administrovaného MPSV byla dne 15. října 2009 uveřejněna výzva k podávání projektů do tzv. prioritní osy 5. 1. mezinárodní spolupráce. Tématické vymezení podporovaných projektů je směřováno do třech základních oblastí věnovaných vývoji a přenosu inovací do České republiky, vytváření tematických sítí, a podpora vzniku tzv. místních partnerství. Relevatními cílovými skupinami, na které by měl být projekt zaměřen jsou například děti, mládež a mladí dospělí; etnické menšiny; nezaměstnaní; ženy ohrožené nezaměstnaností a další. Na výzvu je k dispozici celkem 270 000 000 korun. Uzávěrka pro předkládání žádostí je 15. ledna 2010.

Připomínkování plánované výzvy Mezinárodní spolupráce OPLZZ

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je možné připomínkovat výzvu, která je zaměřena na inovativní projetky a vytváření mezinárodních tématických sítí a místních partnerství. Inovativní projekty by v současném znění výzvy měly  v rámci mezinárodní spolupráce vyvinout nebo do ČR přenést inovativní nástroje k řešení problémů cílových skupin Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost na trhu práce. Cílové skupiny jsou ve výzvě vymezeny a kromě neziskových organizací mezi ně patří například kraje a jimi zřizované organizace.  Inovativní  nástroje budou testovány a bude zhodnocena jejich uplatnitelnost v prostředí ČR. Zároveň bude nutné konkrétní inovaci připravit k zavedení do praxe na místní, regionální nebo celostátní úrovni. A konečně v souvislosti s vývojem a prosazováním inovativních nástrojů navrhovat změny příslušných politik tak, aby došlo k jejich zefektivnění. Podmínky pro vytváření a rozvoj tematických sítí  a místních partnerství výzva nijak nezpřesňuje. Uzávěrka připomínek k výzvě  je 17. července 2009. 

IOP prodlužuje výzvu i pro kulturní průmysl a služby

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prodlužuje časově uzavřenou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 4.1a Národní podpora cestovního ruchu - cíl Konvergence a 4.1b Národní podpora cestovního ruchu - cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Podporovány budou aktivity zaměřené na prezentaci a propagaci kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni. Uzávěrka je prodloužena do 31. července 2009.

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR — veřejná diskuse

V období duben–květen 2009 je aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje České republiky připravená zástupci relevantních resortů (dále jen SUR ČR) předmětem veřejné diskuse. Překládaný text je určen pro diskusi s odbornou veřejností k tématům a problémům, které byly z hlediska udržitelného rozvoje České republiky označeny jako zásadní. Cílem SUR ČR je vytvořit konsensuální rámec pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru (jako jsou např. sektorové politiky nebo akční programy). Strategie bude důležitým východiskem pro strategické rozhodování v rámci jednotlivých resortů i pro meziresortní součinnost a spolupráci se zájmovými skupinami. Základním časovým horizontem strategie  je rok 2014, některé cíle však míří až do roku 2030. Strategickou vizí obnovené strategie je zlepšení života současné generace i generací budoucích cestou vytvoření udržitelných komunit schopných efektivně užívat zdroje a odblokovat ekologický a sociální inovační potenciál nutný k zajištění ekonomické prosperity, ochrany životního prostředí a sociální soudržnosti. Na úrovni globálních cílů obnovené strategie je kultura zahrnuta do cíle Sociální rovnost a soudržnost (sociální soudržnost, zdraví, bezpečnost, práva, stejná příležitost, kulturní diversita). Na základě připomínek došlých během veřejné diskuse bude text dále upravován tak, aby bylo možné jej v listopadu 2009 předložit ke schválení vládě ČR.

MK ČR hledá externí hodnotitele projektů IOP

Hodnotitelé budou spolurozhodovat o rozdělení částky 212,8 mil. EUR určené na prioritní osu 5.1., která se v období 2007 - 2013 zaměřuje na revitalizaci kulturních památek, modernizaci objektů a jejich vybavení, na uchování, ochranu a další využití národního kulturního dědictví a modernizaci kulturních sužeb. Projekty předkládané v rámci prioritní osy 5.1. mají minimální stanovenou výši 50 miliónů korun. MK ČR má již vybraný tzv. indikativní seznam 16ti projektů, s tím, že z IOP budou podpořeny maximálně 2 projekty z každého kraje. Uzávěrka pro hodnotitele na podání žádostí je 15. září 2008.

EU schválila téměř 3,8 miliardy EUR (104,7 miliardy Kč) na pomoc České republice

EU schválila téměř 3,8 miliardy EUR (104,7 miliardy Kč) na pomoc České republice při vytváření nových a kvalitnějších pracovních míst. Evropská komise schválila tři národní programy, které mají lépe sladit vzdělávací systém s potřebami trhu práce a podpořit zaměstnanost. Operační programy Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Lidské zdroje a zaměstnanost a Praha Adaptabilita spolufinancované EU a vládou ČR prostřednictvím Evropského sociálního fondu (ESF), jsou významným závazkem v oblasti investic do lidských zdrojů a dovedností. Jejich cílem je zajistit přístup k pracovnímu trhu pro všechny a modernizovat veřejnou správu. Předpokládá se, že první výzvy do jednotlivých programů budou vyhlášeny do konce roku 2007.

Národní strategický referenční rámec 2007-2013 (NSRR) schválen v Bruselu

Česká republika dosáhla dohody s komisařkou pro regionální politiku Danutou Hübnerovou a komisařem pro zaměstnanost a sociální věci Vladimírem Špidlou ohledně národního plánu a priorit pro politiku soudržnosti v období 2007–2013. Pro toto období jsou určeny 4 následující priority: Podpora konkurenceschopnosti; Rozvoj otevřené, flexibilní a soudržné společnosti; Zlepšení životního prostředí; Vyvážený rozvoj.

1 2 3 4 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.