Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

SF 2014-2020

Priority ČR pro období 2014-2020

Na konferenci „Evropské fondy v poločase - nové výzvy“, která se konala 23. června 2011 v Praze, představilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oficiální návrh Národních rozvojových priorit ČR pro budoucí kohezní politiku po roce 2013, které se s největší pravděpodobností stanou základem pro tématické zaměření evropských prostředků ze strukturálních fondů, ze kterých budou spolufinancovány projekty v novém programovacím období po roce 2014.

Zpět na vrchol - strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR

S titulkem Zpět na vrchol předložilo Ministerstvo obchodu a průmyslu k připomínkovému řízení dokument, jehož cílem je popsat, jak můžeme zlepšit konkurenceschopnost naší země ve vztahu k zahraničí. Rouzmnějme tomu i tak, že nám jde o zachování naší životní úrovně, což je v globalizovaném světě těžší a těžší. Dokument se zabývá rolí institucí, infrastrukturou, makroekonomickou stabilitou, zdravotnictvím, vzdělaností, trhem práce, finančními trhy a v neposlední řadě inovacemi. Právě inovace, pakliže jim rozumíme, že jde o zavádění nových a užitečných myšlenek do praxe jsou tím, co může přiněst potřebné změny. Jenže, kde vezmeme nové  užitečné myšlenky, které k lepšímu změní naší sociální, kulturní a hospodářskou praxi? Ty jsou přeci věcí kreativity a tu dokument opomíjí. Právě tak opomíjí i fakt, že pro ekonomiku je dnes důležitá stěžejní kreativní třída. 

Evropa chce kulturu jako součást ekonomické strategie 2020

Ministři a ministryně kultury členských zemí EU, kteří se  sešli ve španělské Barceloně  a to před Fórem pro kreativní průmysly. Setkání vyústilo v jednoznačnou shodu, že kultura se,  vzhledem ke svému sociálnímu a ekonomickému potenciálu, má stát jedním z ústředích témat evropské ekonomické strategie pro rok 2020. Zároveň poukázali  na potřebu společné kulturní politiky a evropského právního rámce pro kulturní sektor. Kulturní sektor vytváří 5 milionů pracovních míst a představuje 2,6% HDP všech Evropských zemí. Evropa by měla více investovat do kreativních průmyslů. Ty  jsou zdrojem budoucího růstu prohlásili zástupci Evropské komise na Fóru pro kulturní průmysly. Evropská komisařka pro kulturu Androulla Vassiliou v této souvislosti řekla, že...."úspěch Evropy v roce 2020 je do velké míry závislý na ekonomickém příspěvku kulturních průmyslů..."

Strategie EU do roku 2020 možnost připomínek

Nová strategie Evropské unie na léta 2013 - 2020 prochází v současné době  připomínkovým řízením, do kterého mohou vstoupit občané členských států unie, organizace i orgány veřejné správy. Pracovní dokument s názvem Konzultace o budoucí strategii "EU 2020" vymezuje tři základní tématické priority programu unie. První z nich se vztahuje k vytváření hodnot prostřednictvím růstu založeného na znalostech zabývá se také problematikou atraktivnějších podmínek pro inovace a kreativitu a dále systémem práva duševního vlastnictví. Druhou hybnou silou Evropské unie by v nadcházejícím období mělo být posílení úlohy občanů ve společnostech vstřícných vůči začlenění a i v této prioritě je kladen důraz na posilování kreativity, inovace a podnikání. Posledním tématem EU je pak budování konkurenceschopného, propojeného a ekologičtějšího hospodářství. Takto vymezené priority povedou tvorbu vnitřních a vnějších politik EU. Podle předsedy komise Barossa by mělo být překonání současné krize zároveň novým začátkem udržitelného sociálně tržního hospodářství, které bude promyšlenější a ekologičtější, kde naše prosperita bude vycházet z inovací a lepšího využívání zdrojů a kde klíčovým vstupem budou znalosti.Příspěvky ke konsultaci je možné zasílat do 15. ledna 2010.

Manifest pro tvořivost a inovace v Evropě

Manifest pro tvořivost a inovace v Evropě je dokument, který vznikl jako výsledek společné práce vyslanců roku inovace a tvořivosti, kterými jsou přední evropské osobnosti z oblasti kultury, vědy, obchodu, vzdělávání a designu. V manifestu se mimo jiné říká: Tvořivost je základním rozměrem lidské činnosti, ...vyžaduje respekt a právní ochranu výsledků tvůrčí a intelektuální práce....více, než kdy dříve závisí budoucnost Evropy na představivosti a tvořivosti lidí, kteří v ní žijí. K vydanému manifestu prohlásil předseda Evropské komise José Manuel Barroso:..chtěl bych ze srdce poděkovat vyslancům  za jejich Manifest pro tvořivost a inovace v Evropě; postarám se o to, aby jejich vize našla odezvu při vytváření nové strategie Komise pro EU na období 2010–2020." Sedm oblastí, kroků, na které Manifest zaměřuje svou pozornost se týká: investic do znalostí; reformy vzdělávání; ocenění iniciativy; podpory kultury; podpory inovací; schopnosti myslet a jednat globálně a činností oblasti ekologičtější ekonomiky. Zároveň manifest upozorňuje, že tyto kroky vyžadují nový postoj k veřejné politice a evropská komise i vlády jednotlivých zemí se musí na změně podílet společně se sociálními partnery a hnutími běžných občanů. 

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje

Právě probíhá aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Za účelem zapojení významných subjektů a zájmových skupin do přípravy aktualizace byla zahájena veřejná diskuse o věcném zaměření aktualizace. Podkladem pro tuto diskusi je první pracovní návrh výchozích tezí aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR, který byl v květnu letošního roku připraven zpracovatelským týmem. Připomínky a podněty je možno zaslat do 25. června 2008. Kultura byla ve stávajícím platném dokumentu označena za nedílnou součást podmínek sociální stability.
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.