Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

Finanční mechanismus EHP a Norska

POZOR: Konkrétní výzvy k podání žádostí o podporu jsou uváděny v rubrice Podpora / Granty, dotace EU, stát, kraje

Dohoda o podpoře EHP/Norska 2009-14 podepsána

Na konci července 2010 byla po dvou letech vyjednávání byla podepsána Dohoda o Finančním mechanismu EHP a Finančním mechanismu Norska pro období 2009-2014, mezi Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Evropskou unií.  V letech 2009-14 budou podporovány projekty v oblasti ochrany životního prostředí, změny klimatu, obnovitelné zdroje energie, zachycování a ukládání emisí uhlíku (CCS), zelený průmysl, inovace, výzkumu a vzdělávání opět i ochrany kulturního dědictví, občanské společnosti, podpory dialogu tripartity, spravedlnosti a sociálního rozvoje. Česká republika získá 131,80 mil. EUR, tj. na všechny oblasti cca 3,3 miliardy korun. Dle webových stránek norskefondy.cz  bylo v oblasti podpory kulturního dědictví 2004 - 2009 podpořeno celkem 59 projektů za více než miliardu korun (43 675 942 Euro). Oblast kultury tak získala 52% z finanční podpory určené pro ČR. První výzvy k předkládání projektů jsou očekávány v průběhu roku 2011.

Norské fondy pomohly rozšířit dokumentaci českého i světového divadla

Rozsáhlá dokumentace a digitalizace divadelních fotografií, podrobné zmapování českého amatérského divadla a vytvoření archivu největší světové přehlídky scénografie a divadelní architektury Pražského Quadriennale byla  podpořena z Finančních mechanismů EHP/Norska (tzv. Norských fondů). Držitelem grantu ve výši  € 547,525 z prioritní oblasti Uchování evropského kulturního dědictví je Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Národním informačním střediskem pro kulturu (NIPOS). Projekt byl odstartován v září 2008 a bude ukončen v roce 2011. 

NROS předkládání projektů do Blokového grantu pro NNO

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila 3. výzvu k předkládání návrhů projektů do Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace. Program je financován z Finančních mechanismů EHP/Norska. Výzva má název "Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO". Částka alokovaná pro tuto výzvu je 1,9 milionu eur a jedná se o poslední možnost žádat o podporu v rámci programu Blokový grant pro NNO. Uzávěrka projektů je 9. března 2008.

Stanovisko ÚOHS k poskytování veřejné podpory v rámci Finančních mechanizmů EHP/Norska

Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Za státní prostředky se na základě judikatury ES považují i ostatní veřejné zdroje. U projektů financovaných z FM EHP/Norska nedochází k poskytování veřejné podpory při dodržení podmínek stanovených v pravidlech a postupech a dalších pokynech vydaných Kanceláří FM, případně Národním kontaktním místem a za předpokladu, že projekt negeneruje příjmy.

Norské fondy - naděje kulturního dědictví?

Světlem na konci tunelu byla pro kulturu ke konci roku 2003 zpráva o tzv. Norských fondech. Od prvních přípravných debat bylo zřejmé, že z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska bude možné získat peníze i pro kulturu. Kultura nebyla zohledněna v pilotním programovém období strukturálních fondů a navíc, kultura trpí nedostatečnými finančními prostředky, neboť ministerstvo kultury (MK) poskytuje stále drtivou většinu svého rozpočtu mandatorně, církvím a svým příspěvkovým, tedy národním kulturním organizacím. Finanční mechanismus EHP a Norska měl možnost zasáhnout poměrně exklusivně v systémově nedořešené oblasti podpory kultury.

Probíhá hodnocení 1. výzvy priority Uchování evropského kulturního dědictví s alokací 2 350 ticíc Euro

Ministerstvo kultury jako Kontaktní místo v rámci Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostotu a Norska obdrželo v rámci 1. výzvy  36 žádostí o podporu projektů zaměřených na uchování evropského kulturního bohatství. V současné době probíhá hodnocení projektů na MK, a do 15. září 2005 budou projekty postoupeny Ministerstvu financí, Centru pro zahraniční pomoc. Mezi projekty splňující všechna vypsaná kriteria bude v tomto kole rozděleno 2 350 tisíc Euro (cca 70, 5 miliónů korun). 

Norské fondy - priorita kulturní dědictví

Dne 2. března se uskutečnila konference zahajující tzv. Norské fondy - Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska. Jednou z priorit je ochrana kulturního dědictví a to jak movitého tak nemovitého. Během měsíce března bude zveřejněn manuál a formulář žádosti. Částka určená pro ČR je 101,91 milionů Eur pro pětileté období 2004-2009, z toho 48,54 milionů z Finančního mechanismu EHP a 62,37 milionů z Norského finančního mechanismu. Prostředky EHS finančního mechanismu jsou poskytovány třemi státy Evropského sdružení volného obchodu Islandem Knížectvím Lichtenštejnsko a Norským královstvím.

Dohoda o norském fondu již podepsána - obsahuje podporu kulturního dědictví

Norské království se zavázalo přispívat ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru v rámci finančního mechanismu EHP. V říjnu byla podepsána dohoda, která již obsahuje pravidla a postupy čerpání této podpory v letech 2004 - 2009. Výzvu k podání návrhů projektů bude vyhlašovat Ministerstvo financí již v listopadu, přičemž prioritou č. 1 tohoto programu je péče o zachování Evropského kulturního dědictví.

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.