Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativaAutorské právo
TechSoup

Autorské právo

DILIA hledá nositele autorských práv

Z důvodu nemožnosti výplaty adresných autorských odměn nebo existující žádosti udělení souhlasu s užitím děl žádá DILIA autory či jejich dědice z níže uvedeného seznamu o sdělení svých aktuálních kontaktních údajů.

Evropský parlament odmítl dohodu ACTA

Obchodní dohoda proti padělání (ACTA) byla ve středu 4. červnece 2012 odmítnuta Evropským parlamentem, a nemůže tak v EU vstoupit v platnost. Parlament poprvé využil pravomoci odmítnout mezinárodní obchodní dohodu, kterou získal po přijetí Lisabonské smlouvy. 478 poslanců hlasovalo proti přijetí dohody ACTA, 39 bylo pro její přijetí a 165 se zdrželo hlasování. Mnozí europoslanci se před hlasováním nechali slyšet, že smlouvu nepodpoří už jen kvůli tomu, jaké protesty u občanů jednotlivých států vyvolala. Parlament mimo jiné obdržel petici, kterou podepsalo 2,8 milionů občanů z celého svět a rovněž jej vyzývala k odmítnutí dohody ACTA. ACTA tak v EU již nemůže nikdy platit. Podle serveru Lupa.cz je však nyní zajímavá otázka, co bude po ACTA, jelikož..v Bruselu už leží návrh na revizi směrnice IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive), která podle navrhovatelů „musí být modernizována, aby mohla fungovat jako účinný právní nástroj (proti) porušování, páchanému na Internetu.“

MKČR: Záznam z úvodního jednání k přípravě novely autorského zákona

Dne 31. ledna 2012 se uskutečnilo v sídle Ministerstva kultury (MK) v Praze úvodní jednání k přípravě novely autorského zákona (AZ), na které byli pozváni všichni, kdo zaslali podněty a návrhy k novele autorského zákona (AZ) v průběhu veřejných konzultací na jaře 2011 a dále subjekty, s nimiž Ministerstvo kultury otázky související s autorským právem průběžně konzultuje. Cílem jednání bylo poskytnout organizační informace o časovém harmonogramu a obsahovém zaměření připravované novely AZ. Dle harmonogramu projednávání jednotlivých témat je 20. února 2012 na programu Transpozice směrnice 2011/77/EU o prodloužení doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících.

ACTA Obchodní dohoda proti padělání

ACTA Anti-Counterfeiting Trade Agreement, neboli Obchodní dohoda proti padělání je vícestranná mezinárodní obchodní dohoda s trestněprávními prvky, jejímž účelem je posílit dodržování práv k intelektuálnímu vlastnictví, boj proti šíření nelegálních kopií a padělků všeho druhu, mimo jiné záznamů hudebních či filmových děl. ACTA má vytvořit vlastní orgány mimo existující mezinárodní instituce jako jsou Světová obchodní organizace (WTO), Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) a Organizace spojených národů. Vyjednávání ACTA však neprobíhalo na půdě žádné mezinárodní instituce, navíc do května 2008 tajně, návrh smlouvy byl zveřejněn teprve v roce 2011. Organizace dohlížející na lidská práva na Internetu ji kritizují, protože zavádí přísné represe, poškozuje uživatele a směřuje ke státním zásahům do svobodného Internetu.

Cenu Apollo vyhrál hudebník publikující pod licencemi Creative Commons

Sdružení České hudební kritiky udělilo dne 19. ledna 2012 na základě hlasování sedmi desítek hudebních publicistů, kritiků a rozhlasových i televizních dramaturgů cenu Apollo 2011 Martinu Hůlovi alias Bonus (ex-Sporto) cenu Apollo za rok 2011 a to za album Náměstí míru. Myslím, že fenomén sdílení je jednou z nejpřevratnějších a nejdůležitějších věcí za posledních deset nebo patnáct let. Sdílení informací, vědomostí, prostředků i hotových děl bere kulturu (v nejširším slova smyslu) obchodníkům a vrací jí lidem. Moje hudba není zboží. řekl Bonus po získání ceny

MKČR: Dotazníkový průzkum – dostupnost informací o autorském právu

V rámci implementace úkolu 2.7. Státní kulturní politiky má Ministerstvo kultury průběžně zajišťovat zvyšování povědomí veřejnosti o právech chráněných autorským zákonem. K realizaci tohoto úkolu připravil odbor autorského práva dotazníky, jejichž účelem je získat praktický přehled o dostupnosti a zdrojích informací o autorském právu a o poptávce po takových informacích. Informace získané z tohoto průzkumu budou následně po jejich vyhodnocení využity pro zpracování vzdělávací koncepce připravované odborem autorského práva v rámci plnění Státní kulturní politiky. Dotazníky jsou určeny třem kategoriím respondentů, a to jednak jednotlivcům a právnickým osobám, ale i školám všech stupňů a zaměření. Uzávěrka po zasílání vyplněných dotazníků je 31. března 2012.

Creative Commons Salon Praha

Organizace Iurudicum Remedium pořádá dne 16. prosince 2011 v pražském Hubu Creative Commons Salon na jehož programu jsou mimo jiné CC licence ve vzdělávání, kultuře a další. Uzávěrka  pro registraci  je 13. prosince 2011.

Podněty a návrhy k novelizaci autorského zákona

Na základě rozhodnutí ministra kultury Jiřího Bessera se zveřejňují všechny podněty a návrhy k novelizaci autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, které Ministerstvo kultury obdrželo v rámci veřejné konzultace zahájené v březnu 2011. Některé subjekty v rámci konzultace odkázaly na své již dříve uplatněné podněty a návrhy. Ministerstvo obdrželo celkem 43 podnětů  a návrhů k novele autorského zákona  a to z řad občanů, sdružení i asociací, mezi nimi najdeme například Asociaci fotografů, Asociaci muzeí a galerií, Asociace provozovatelů kin, Asociace starožitníků, ale také Českou televizi nebo zástupce kolektivní správy jako DILIA, OSA či INTERGRAM. Podle podnětu odborové Konfederace umění a kultury předložený návrh novely, ...opomíjí potřeby praxe (např. možnost převodu majetkových práv k dílu) namísto toho...novela upravuje znění zákona ve prospěch kolektivní správy a nikoli ve prospěch samotných autorů a výkonných umělců...

Rozsudek německého soudu: licence CC je třeba respektovat

Díla licencovaná na internetu pod Creative Commons licencemi rostou rok od roku. Zatímco v roce 2003 jich byl jeden milion na konci roku 2010 to již bylo 400 miliónů děl poskytovaných pod otevřenými licencemi CC. Díky nim mohou tvůrci poskytovat své dílo zdarma k veřejnému užití.Uživatelé musí respektovat podmínky vybraného typu licence. Mezi autorem a uživatelem díla vzniká oboustranně výhodný vztah. Na straně jedné je autor, který použitím licence CC osloví širší publikum, na straně druhé pak divák, posluchač, čtenář etc., ale také jiný tvůrce, který užívá autorovo dílo a může na něj navazovat či se jím nechat inspirovat. Také v prostředí licencí CC však, byť velmi zřídka, dochází k jejich porušování. V takovém případě má autor/autorka dvě možnosti; buď se domluví s uživatelem na nápravě nebo celý případ předloží soudu a čeká, že ten rozhodne v jeho prospěch. Případ německé fotografky Niny Gerlach ukazuje, že licence CC jsou v případném soudním řízením vynutitelné a je třeba je respektovat, jelikož jsou druhem copyrightu.

MKČR opět nominováno na cenu Zavřeno za neinformování veřejnosti

Ministerstvo kultury ČR (MK) je nominováno na cenu Zavřeno v kategorii Účast občanů na rozhodování, která je součástí soutěže Otevřeno x Zavřeno 2011. Nominace upozorňuje na skutečnost, že MK neinformovalo veřejnost o změně svého postoje k délce ochrany autorských práv. Zatímco v době předsednictví ČR v EU prosazovalo MK 50 let ochrany, svůj názor změnilo na 70 let.  V roce 2010 skončilo MK na prvním místě v neposkytování informací díky hlasování veřejnosti, a to za odepírání informací k připravované novele autorského zákona a obchodní dohodě ACTA. Hlasování veřejnosti o cenách Otevřeno x Zavřeno 2011 probíhá do 26. září 2011, do 11 hodin.

Autorská práva výkonných umělců prodloužena na 70 let

Dne 12. září 2011 přijala Rada EU směrnici, která prodlužuje dobu ochrany práv výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů na hudební záznamy v rámci EU ze stávajících 50 na 70 let. Hlavním důvodem tohoto prodloužení je umožnit výkonným umělcům, aby pobírali příjmy za záznamy svých výkonů po delší dobu, než tomu bylo dosud. To je zvláště důležité v případě umělců, kteří zažívají finanční obtíže, zejména ve vyšším věku. Dosud trvala tato ochrana 50 let od daného výkonu. Vzhledem ke zvyšující se průměrné době dožití v EU (v současnosti 76,5 roku u mužů a 82,4 roky u žen) není doba 50 let dostatečně dlouhá, protože většina výkonných umělců začíná svou kariéru jako dvacátníci. Toto rozhodnutí je však také kritizováno, s tím, že znamená profit především pro velká vydavatelství a omezí volný přístupu veřejnosti ke kulturnímu dědictví.  

The Power of Open: Na webu víc než 400 miliónů děl pod CC licencemi

Ve sborníku The Power of Open, vydaného Creative Commons Corporation,  jsou shromážděny příběhy jednotlivců a organizací, nejen ze světa umění, kteří využívají CC licence. Najdete zde spisovatele, filmaře, fotografy, hudebníky, designéry, ale také zástupce akademické obce, školství, lidskoprávní organizace a další. Sborník přináší i údaje o růstu CC licencovaných děl na internetu za posledních osm let. Z publikovaného grafu je patrný každoročný nárůst licencovaných děl. Zatímco na konci roku 2003 se jejich počet pohyboval okolo 1 miliónu, v závěru roku 2010 to již bylo 400 miliónů děl.

Světový den duševního vlastnictví je věnován designu

Dne 26. dubna 2011 je Světový den duševního vlastnictví. Společenské a vzdělávací akce pořádané po celém světě k tomuto dni mají připomenout význam tvůrčí činnosti pro společnost i nezbytných právních nástrojů k podpoře a ochraně této činnosti. Vedle umělecké a vědecké tvorby chráněné autorským právem jde také o ochranu práv průmyslových, např. patentů, ochranných známek apod. Pozornost světového dne duševního vlastnictví je letos zaměřena na design a jeho roli v nejrůznějších oblastech života člověka a společnosti. Francis Gurry, generální ředitel WHIPO/OMPI ve svém poselství nazvaném Design pro budoucnost říká: 

MK: Seminář o kolektivní správě autorských práv

Při příležitosti Světového dne duševního vlastnictví, připadajícího na 26. dubna, pořádá odbor autorského práva Ministerstva kultury seminář věnovaný kolektivní správě práv určený široké veřejnosti. Seminář se bude konat dne 27. dubna 2011 v Nostickém paláci. Kapacita semináře je omezená, nutno se přihlásit. 

Veřejná konzultace MK: novela autorského zákona

Odbor autorského práva ministerstva kultury vypsal veřejnou konzultaci k novele autorského zákona, současně definoval témata, na které se při novele autorského zákona chce MK ČR zaměřit: zavedení systému licencování tzv. osiřelých autorských děl (tj, děl, u nichž autor není znám či není dohledatelný); zvýšení transparentnosti kolektivních správců a zpřísnění kritérií pro udělení oprávnění k výkonu kolektivních správy práv;  zjednodušení a zpřesnění úpravy výpočtu odměn u kopírovacích služeb. Podněty, náměty a návrhy lze zasílat nejpozději do 30. dubna 2011.

Veřejná konzultace EK: Zpráva o vymáhání práv z duševního vlastnictví

Veřejná konzultace Evropské komise ke Zprávě o vymáhání práv z duševního vlastnictví má za úkol zjistit pohled jednotlivých členských států, institucí i občanů na tvrzení obsažená ve zprávě, která se týká směrnice  2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví.  Konzultace má prověřit informace obsažené ve zprávě a identifikovat co je potřeba řešit při novelizaci Směrnice, neboť ta stávající nezachytila prostředí a vliv Internetu. Právě kolem něj se točí současná problematika ochrany duševního vlastnictví. Zpráva upozorňuje, že v souvislosti s rozmanitou nabídkou digitálního obsahu se mnoho občanů, kteří jinak dodržují zákony, dopouští v obrovské míře porušování autorských, a dalších práv tím, že nezákonně nahrávají a šíří chráněný obsah; vznikají rozsáhlé ekonomické škody; snižují se investice do inovace a tvorby. Zpráva upozorňuje na klíčový význam ochrany práv duševního vlastnictví pro konkurenceschopnou znalostní ekonomiku, podporu inovace a kultury. Evropská komise očekává, že konzultace se zúčastní nejen odborná veřejnost ale i běžní občané. Konzultace trvá do 31. března 2011. 

Veřejná konzultace EK: právo na odměnu ve prospěch autora originálu uměleckého díla

Od počátku ledna 2011 probíhá veřejná konzultace Evropské komise, která je součástí přípravy hodnocení směrnice 2001/84/ES o právu na odměnu ve prospěch autora originálu uměleckého díla.  Součástí veřejné konzultace je dotazník, který v devíti otázkách hledá odpovědi na dosavadní zkušenosti aplikace této směrnice a jejích dopadů na vývoj trhu s uměním v jednotlivých zemích v posledních pěti letech;  faktory, které v uvedeném období ovlivnily v dané zemi vývoj trhu s uměním a jeho konkurenceschopnost, ale také obraty trhu s uměním, hodnotu prodejů v aukcích či hodnotu prodejů obchodníků s uměním a galerií. Do veřejné konzultace se mohou zapojit občané, organizace i orgány státní správy. Uzávěrka pro zasílání připomínek v rámci konzultace je 11. března 2011.

Novela autorského zákona - zahájena veřejná diskuze

Koncem ledna 2011 se na ministerstvu kultury (MK) uskutečnila pracovní schůzka s autorskoprávními experty. Podle MK to byl první krok k plánované široké veřejné diskusi nad novelou autorského zákona, která se týká nejen umělců, ale i podnikatelského prostředí. V konečném důsledku každého z nás, jako konzumentů kultury. Loňského roku MK čelilo kritice za odmítnutí přístupu k pracovním podkladům pro vypracování novely a dále informací o dohodě ACTA. Pirátská strana MK nařkla, že vychází vstříct zájmům ochranných organizací autorských a o novele nejedná otevřeně. Za odepření informací dostalo MK negativní cenu v soutěži Otevřeno x Zavřeno a zároveň se zvedla silná vlna protestů veřejnosti, včetně čtyřtisícové facebookové skupiny Proti autorskému OSA zákonu. Podle legislativního plánu má být novela předložena vládě v prvním čtvrtletí 2012.

Ministerstvo kultury skončilo na prvním místě v neposkytování informací (o autorském zákonu)

Veřejnost udělila nejvíce hlasů Ministerstvu kultury ČR, které tak v kategorii Zavřeno celorepublikové soutěže na téma poskytování informací úřady skončilo na prvním místě s počtem 396 hlasů. Ministerstvo kultury bylo nominováno do kategorie Zavřeno za odepírání informací k novele autorského zákona a obchodní dohodě ACTA. Cena veřejnosti je jednou z kategorií soutěže Otevřeno x Zavřeno pořádané Otevřenou společností o.p.s., nerozhoduje o vítězi odborná porota, ale přímo občané a to prostřednictvím hlasování po internetu. Občané tak mají možnost vybrat z došlých nominací nejlepší a naopak nejhorší případ poskytování informací úřady. V celé soutěži Otevřeno x Zavřeno vybírala porota jedenácti nezávislých odborníků z 58 nominací, z toho 12 x OTEVŘENO a 46 x ZAVŘENO. Nominovaní mohli získat nejvíce 110 bodů.

Novelizace prováděcí vyhlášky k autorskému zákonu

Ministrem kultury byl podepsán návrh novelizace vyhlášky č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn. V nejbližších dnech bude nová vyhláška publikována ve Sbírce zákonů. Novela nabude účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Výkonní umělci již nebudou v hudebním průmyslu chudými příbuznými

Eurokomisař Charlie McCreevy představil svůj záměr navrhnout prodloužení ochrany práv evropských výkonných umělců z 50 na 95 let. Hlavním cílem tohoto návrhu je zrovnoprávnění interpretů se skladateli a textaři, kteří mají zaručená práva nejen po celý život, ale i 70 let po smrti. Návrh by měl být Evropské komisi předložen do konce července 2008.

Jiráskův Hronov přináší dílnu věnovanou autorskému právu

Jako každoročně připravil i letos organizační tým Jiráskova Hronova nejen divadelní představení,  ale také bohatý vzdělávací program. Mezi téměř 20 ti dílnami a semináři najdete i seminář  zaměřený na problematiku autorského práva v oblasti amatérského umění.  Seminář pod názvem „Autorské právo v amatérském divadle“  připravila Dilia ve spolupráci s NIPOS-Artama a proběhne jako součást doprovodného programu festivalu Jiráskův Hronov ve dnech 5 - 6. 8. 2007.

Balíčky autorského práva

Právě vychází 1. kapitola „balíčků autorského práva“, která má pomoci v komunikaci mezi designéry a výrobci.Czechdesign.cz se rozhodl pomoci v komunikaci designér - výrobce. Často ještě nezkušení designéři, nebo na druhé straně výrobci, těžko navazují komunikaci, nevědí jaké oblasti legislativy tvoří rámec spolupráce mezi nimi. Czechdesign.cz připravil takzvané právní balíčky, které budou postupně zveřejňovány na www.czechdesign.cz a obsáhnou veškerá úskalí na než by mohl designér i výrobce při své působnosti narazit.

Zveřejnění návrhu prováděcí vyhlášky k novelizovanému autorskému zákonu

Na internetových stránkách Ministerstva kultury je od 27. července 2006 zveřejněn návrh prováděcí vyhlášky k novelizovanému autorskému zákonu, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn. Publikovaný návrh byl 20. července odeslán k předepsanému projednání v Legislativní radě vlády. Po projednání bude podle legislativních pravidel vyhláška podepsána ministrem a zveřejněna ve Sbírce zákonů.

Novela autorského zákona - Valné shromáždění OOA-S - přihlášení a registrace nových členů

Dne 25. dubna 2006 vešla v platnost novela autorského zákona 216/2006 Sb., která mimo jiné upravuje právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním děl pro osobní a vlastní vnitřní potřebu. Povinnost platit kolektivnímu správci autorských práv odměnu se vztahuje především na výrobce a dovozce  přístrojů, které  zhotovují rozmnoženiny záznamů, přístrojů, které jsou určeny k zhotovování tiskových rozmnoženin a výrobci či dovozci nenahraných nosičů záznamů. Jedná se např. o mobilní telefony, tiskárny, xeroxy, přístroje s paměťovou kartou, (např. MP3 přehrávače nebo digitální foťáky), přepisovatelná CD či DVD... Novelou autorského zákona se bude zabývat Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl OOA-S na svém Valném shromáždění dne 13. června 2006.

Otevřený dopis nejmenovaných výtvarníků Ministru kultury Pavlu Dostálovi

Dne 11. dubna 2005 adresovali výtvarníci otevřený dopis ministru kultury Pavlu Dostálovi, v němž jej vyzývají k rezignaci. Jejich ochranný svaz - Ochranná organizace autorská - Sdružení (OOA-S) totiž uspěl s žalobami proti ministerstvu již u několika soudů (včetně ústavního soudu) a požaduje náhradu způsobené škody ve výši 78 mil. Kč. "Výše náhrad škody však ještě není konečná, protože protiprávní jednání a nečinnost ministerstva kultury neustále trvá. Budeme tuto částku ještě dále vyčíslovat.", uvedla dnes ředitelka OOA-S Eva Štěpánková. Podle ní může celková výše škod, kterou bude muset stát nahradit, přesáhnout 100 mil. Kč. Zároveň zástupci ochranného svazu výtvarníků obvinili Dostála ze střetu zájmů. Nakolik je tato iniciativa pro výtvarnou obec reprezentativní nelze posoudit, neb OOA-S na svých stránkách neuvedla jména signatářů ani jejich počet, později znění své tiskové zprávy změnila "my, výtvarníci a architekti sdružení v Ochranné organizaci autorské".

ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.