Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

SF 2004-2006

Lhůta pro čerpání z fondů EU (2004-2006) prodloužena o půl roku

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje využít nabídku EK na prodloužení možnosti proplácení výdajů z operačních programů 2004-2006 o šest měsíců. V  souvislosti s tím projednají v následujících dnech  řídící orgány OP, zda prodloužení využijí či nikoli. MMR jako koordinátor následně podá žádost souhrnně za všechny operační programy. Výjimku, která umožní čerpat z evropských fondů za minulé programové období i v prvním pololetí 2009, nabídla Evropská komise členským státům 3. prosince 2008. Podle původních pravidel byl 31. prosinec 2008 konečných termínem pro uhrazení veškerých výdajů projektů "starého" programového období.

Transparency International - využívání Strukturálních fondů

Nevládní nezisková organizace Transparency International - Česká republika o.p.s. pořádá dne 24. 4. 2006 od 14:00 hodin v Praze seminář Transparentní, efektivní a hospodárné využívání prostředků ze Strukturálních fondů EU, jehož cílem je informovat o nedostatcích při distribuci a užívání prostředků ze strukturálních fondů (SF) v České republice v období 2004–2006; představit doporučení směřující k odstranění těchto nedostatků v období 2007–2013; informovat o situaci v době přípravy nového programového období a umožnit diskusi, výměnu zkušeností a informací s experty z původních členských zemí EU.

Případové studie projektů pro Strukturální fondy

Publikace shrnuje výsledky a poznatky z realizace dvouletého programu Nadace OSF Praha "Neziskové organizace na cestě do EU" ,  který pomáhal vybraným 16 organizacím připravit projekty a žádosti pro Strukturální fondy EU. Součástí jsou i podrobnosti o projektech z oblasti kultury, např. Knihovny Kroměřížska, Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, Regionálního muzea a galerie v Jičíně, Muzea Boskovicka, Třebechovického muzea Betlémů, Lapis refugii - Sdružení pro kolínský zámek, ZIP o.p.s. - Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek.

Nadace českého kubismu - rekonstrukce Bauerovy vily od Josefa Gočára z peněz EU

Obrázek k článku: Nadace českého kubismu - rekonstrukce Bauerovy vily od Josefa Gočára z peněz EU

Nadace českého kubismu začíná rekonstruovat Bauerovu vilu v Libodřicích u Kolína, vynikající ukázku kubistické architektury, kterou v letech 1912 - 14 postavil Josef Gočár. Po rekonstrukci bude v objektu zbudováno Muzeum kubistického designu se stálou expozicí nábytkové tvorby a designu z období kubismu se zaměřením na dílo architekta Josefa Gočára (1880-1945). Předpokládaná částka na rekonstrukci vily je 20 miliónů, přičemž 17,5 miliónů získala Nadace českého kubismu v rámci 3. kola výzvy středočeského kraje v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP). Více o projektu se dočtete:

Zpravodaj o využívání strukturálních fondů EU v ČR

Aktuální zářiové číslo zpravodaje shrnuje dosavadní vývoj čerpání programů fondů EU za minulé období a současně informuje o dalším postupu při zajištění dodržení pravidla N+2 pro alokaci r. 2004 (zejm. koordinační schůzky na úrovni náměstků ministrů dotčených resortů pod záštitou ministra pro místní rozvoj).

Stížnost na netransparentní grantové řízení magistrátu v Bruselu

Nejen kulturní organizace si stěžují na netransparentní jednání při rozdělování peněz na pražském magistrátu (viz 4 body pro kulturu). Tentokrát pražští zastupitelé na podnět primátora Béma udělali v seznamu projektů vybraných k finanční podpoře z tzv. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3) několik změn. Několik komisí doporučených projektů vybraných podle metodiky schválené v Bruselu vyloučili jako "zbytečné" a nahradili je jinými, které hodnotící komise nevybrala. Evropská komise vyzvala pražské zastupitele, aby svůj postup přehodnotili. Pražský magistrát může přijít o oprávnění tvz. Zprostředkujícího subjektu, tedy instituce, která rozdělování evropských peněz řídí.

Přehled čerpání Strukturálních fondů EU

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo přehled čerpání strukturálních fondů k prosinci 2004, který obsahuje obsahuje informace o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektových žádostech, vyhlášených výzvách k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech. Aktuální tabulky poskytují přehled nejdůležitějších údajů o postupu čerpání prostředků strukturálních fondů známých v období do 31. prosince 2004. Byly sestaveny na základě údajů poskytnutých řídicími orgány jednotlivých operačních programů.

Prvních 20 projektů pro Prahu schváleno

Ve čtvrtek 16. prosince 2004 schválila Regionální rada regionu soudržnosti Praha prvních 20 projektů, které získají finanční prostředky z fondů Evropské unie. Přestože Praha neměla předchozí zkušenosti z předvstupních programů, skončilo první kolo výzvy úspěšně. Celkem bylo v tomto kole předloženo 25 projektů. Podpora z fondů připadne také projektům výstavby přírodního amfiteátru v Dolních Počernicích a Městské knihovně v Praze na vybavení jejich poboček internetem.

1 2 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.