Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Jak může stát podporovat umění? - konkrétní výstupy debaty

Přinášíme shrnutí diskusního fóra pro odbornou veřejnost o první pracovní verzi návrhu střednědobého dokumentu s názvem Koncepce účinnější podpory umění na období let 2007-2013, kterou připravuje Institut umění Divadelního ústavu ve spolupráci s ProCulture a zástupci odborné veřejnosti pro Ministerstvo kultury ČR. 

 Shrnutí diskusního fóra pro odbornou veřejnost

"Jak může stát podporovat umění?"

25. května 2005 - Konírna Nosticova paláce MK ČR

Prezentace a diskuse o první pracovní verzi návrhu střednědobého dokumentu s názvem Koncepce účinnější podpory umění na období let 2007-2013, kterou připravuje Institut umění Divadelního ústavu ve spolupráci s ProCulture a zástupci odborné veřejnosti pro Ministerstvo kultury ČR. Celý přepis diskusního fóra je k dispozici na http://www.divadlo.cz/koncepceumeni/.

Uvítací proslov přednesla Blanka Čermáková, ředitelka odboru umění a knihoven (reprezentující zadavatele Koncepce) a Ondřej Černý, ředitel Divadelního ústavu (za zpracovatele Koncepce), který informoval zúčastněné o časovém a organizačním postupu prací na prezentovaném materiálu, přičemž zdůraznil:

- s výjimkou Kulturní politiky představuje návrh Koncepce první strategický materiál pro vládu, který se oblastí umění zabývá

materiál je otevřen pro připomínkování a širokou veřejnou diskuzi
- bude doplněn o oblast neprofesionálního umění a oblast filmu a to díky rozšíření úkolu ze strany zadavatele během léta

Marta Smolíková, ředitelka ProCulture, (koordinace a obsahové zpracování Koncepce) představila pomocí promítané zveřejněné internetové verze (http://www.divadlo.cz/koncepceumeni/) strukturu a obsah dokumentu, který obsahuje dvě části: analýzu a koncepci, která definuje předmět a cíle podpory, dále nástroje (institucionální, ekonomické, legislativní, metodické, společenské) a konkrétní úkoly v následujících oblastech:

- podpora tvůrčí činnosti a prezentace umění
- vyvažování negativních vlivů konzumní společnosti
- mezinárodní spolupráce
- posílení role umění ve společnosti
- zajištění dostupnosti umění pro občana
- podpora infrastruktury a institucionálního zázemí

dále upozornila na skutečnosti, které provázejí práce:
- problematická definice pojmů a složité hledání pojmové shody - nešlo jednoduše navazovat na již existující materiály (české či zahraniční)
nedostatek statistických údajů o oblasti umění
- problematické dělení umění na profesionální a neprofesionální
- nedokončená část analýzy, paralelní zpracovávání analytických studií společně se samotným návrhem Koncepce

V diskuzi a příspěvcích vyzvaných řečníků (Michael Bielicky, Ivan Binar, Jan Dvořák, Jiří T. Kotalík, Yvona Kreuzmannová, Miroslav Pudlák, Ilja Šmíd a Josef Žák) a z pléna zazněly následující názory (v závorce uvedena návaznost na příslušné části Koncepce) a další podněty:

potřeba důsledné implementace Koncepce tak, aby přinesla potřebné změny

- nutnost získat politickou podporu, která by umožnila navýšení peněz , na 1 až 3 % pro rezort kultury z veřejného rozpočtu

- potřeba argumentovat sociálními funkcemi umění a jeho ekonomickými efekty, nikoli uměním samotným (viz preambule)

- propojit oblasti umění a vzdělávání, včetně výchovy ke kulturním kompetencím a rozvoje osobnosti (viz úkol vytvoření koncepce umění a vzdělávání)

dořešit transformaci příspěvkových organizací, optimalizovat fungování stávajících, včetně metodiky jejich evaluace, definovat nový typ veřejné instituce (viz úkol)

- prosazovat zásadu rovnosti možností (viz nepřímé ekonomické nástroje)

- formulovat priority naplňování Koncepce

- hledat možnosti čerpání zdrojů pro umění ve sféře kulturního průmyslu (viz úkol zpracovat potenciál kulturního průmyslu)

- zaměřit se také na konzumenta, zákazníka umění

navýšit nepřímou podporu umění prostřednictvím legislativních opatření (viz nepřímé legislativní nástroje)

- podporovat a ochraňovat tradiční umění a kulturní bohatství jako základní pilíř společnosti její etiky

- podporovat rozmanitost a diverzifikaci kulturní nabídky (viz hlavní motto EU)

větší otevřenost k novým oblastem umění

- podporovat "hybridní kreativitu", experimentální kulturu ve všech odvětvích a to ve veřejném fyzickém i virtuálním prostoru, aktivistické a subverzivní umění

- nezaměňovat "prodejnost" díla s jeho kvalitou a společenským přínosem

revitalizovat a dobudovat infrastrukturu, ve spolupráci se strukturálními fondy Evropských společenství (viz úkol podpora infrastruktury)

- vytvářet lepší prostor a motivaci pro financování umění a kultury ze soukromých zdrojů - firemní filantropie, sponzoring (viz nepřímé nástroje ekonomické)

- důsledně uplatňovat autorská práva (viz nepřímé nástroje ekonomické)

- hledat způsoby dobré spolupráce mezi MK ČR a krajskými úřady

- podporovat spolupráci mezinárodních nevládních subjektů (viz úkol)

- do debaty o umění zapojovat nejen odbornou veřejnost, ale i širší kulturní veřejnost

 

Přepis celé debaty je na http://www.divadlo.cz/koncepceumeni/

(14.07.2005)
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.