Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Ministerstvo kultury sjednotilo trvání mandátu ředitelů příspěvkových organizací

Ředitelé státních příspěvkových organizací zřizovaných ministerstvem kultury budou do funkce přijímáni pouze na šest let. Dosud ve většině případů působili na svých postech bez časového omezení. Spolu s tímto opatřením, které by mělo zajistit efektivnější vedení příspěvkových organizací, zavádí resort také nový systém hodnocení jejich hospodaření. Ministerstvo kultury je zřizovatelem více než tří desítek příspěvkových organizací, mezi nejvýznamnější z nich patří například Národní divadlo, Státní opera, Česká filharmonie či Národní muzeum, Národní galerie a Národní knihovna.
Ředitelé příspěvkových organizací dostanou od Ministerstva kultury šestiletý mandát a po uplynutí této doby se mohou opět přihlásit do výběrového řízení. „Šest let je dostatečně dlouhá doba na prověření kvalit uměleckých i manažerských. Pokud ředitel sám bude mít chuť v práci pokračovat, přihlásí se do dalšího výběrového řízení, kde bude mít příležitost svůj post obhájit,“ vysvětluje ministr kultury Václav Jehlička. Systém, který je takto nastaven i v zahraničí, se podle něho dotkne všech současných ředitelů příspěvkových organizací, kteří dosud dekret na šestileté období nemají. Některá výběrová řízení již byla vypsána, další budou následovat.

Také kontrola příspěvkových organizací MK ČR, která probíhá v ročních intervalech, dozná jistých změn. V letošním roce je zaváděn systém, který počítá s vytvářením střednědobých plánů rozvoje jednotlivých organizací a průběžnou, resp. tříletou kontrolou jeho naplňování. Koncepci rozvoje vypracují a předloží k posouzení ministerstvu samotné organizace. Do jejich řízení by nová pravidla měla vnést více koncepčnosti a efektivnějšího plánování. „Jak praxe ukazuje, dosavadní roční hodnocení řadu drobných nedostatků v činnosti může zakrýt, některé organizace se v důsledku toho dostávají do stádia stagnace, nevyužívají dostatečně možností kulturních statků a svého odborného a lidského potenciálu. Smyslem přijatých změn je zavedení procesního mechanismu, který by dokázal nežádoucí trend včas rozpoznat a přijmout opatření vedoucí k nápravě,“ říká ministr kultury Václav Jehlička.

Hodnoceno bude jak samotné hospodaření a ekonomické výsledky, tak i dosažení prioritních cílů, zvyšování ekonomické soběstačnosti subjektu, schopnost čerpání prostředků z evropských fondů a dalších zdrojů ES apod. Výsledkem takového hodnocení může být na jedné straně mimořádná odměna řediteli organizace, například za účast na významném projektu či dokončení mimořádné investiční akce. V případě neúspěšného naplňování schválené koncepce mu naopak může být uložena výtka, v krajním případě může být dokonce odvolán. „Věřím, že schopní ředitelé příspěvkových organizací nový systém přivítají. Někteří z nich dnes již se střednědobým plánováním rozvoje pracují, přijaté změny jim umožní v této koncepční práci pokračovat. Na straně druhé méně úspěšným ředitelům, kteří dosud na svých postech přetrvávají jen díky nastavenému systému, pokračování v činnosti tento koncept znemožní,“ vysvětluje ministr. Nově nastavený systém se v první fázi bude týkat patnácti z nich, které budou hodnoceny v roce 2010, zbývající pak v roce 2011.
(09.03.2009) ZDROJ: Ministerstvo kultury
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.