Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Ministr kultury Martin Štěpánek představil své strategické cíle

Ministr kultury Martin Štěpánek představil ve středu 27. září 2006, nejprve členům kulturního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu a po té na tiskové konferenci veřejnosti, své strategické cíle. Důležitým pro kulturní veřejnost bylo ministrovo sdělení (jak výboru, tak novinářům), že půl miliardové navýšení rozpočtu ministerstva kultury (MK), ke kterému došlo při jeho zářiovém schvalování vládou, bude alokováno do programů MK, a to jak na programy záchrany a obnovy kulturních památek, tak na kulturní služby a podporu umění.

"Jako ministr kultury vnímám kulturu, její postavení a prezentaci v mezinárodním kontextu jako jedinečnou příležitost uplatnit svébytné národní hodnoty na mapě kultury evropské. V tom smyslu připravuji zásady koncepce kulturní politiky státu, která bude odrážet individuální aktivitu a svobodné uplatnění občanů. Stát je povinen tuto aktivitu podporovat, mimo jiné i co nejefektivnější reformou příslušné daňové legislativy.

Důraz budu klást na živý kontakt veřejnosti s kulturními statky a chci vytvářet podmínky k decentralizaci kultury a nejširší svobodné účasti občana, obce i regionu s ohledem na kontinuitu kulturního vývoje.

Vnímám kulturu jako významný ekonomický faktor i jako významný cíl turistiky a podnět rozvoje. V oblasti financování kultury považuji za důležité vytvořit podmínky pro to, aby bylo pro kapitolu Ministerstva kultury perspektivně dosaženo podílu 1% z celkových výdajů státního rozpočtu. V maximální míře budu prohlubovat průhlednost v nakládání s veřejnými rozpočty v oblasti kultury, podpořím víceleté a vícezdrojové financování a chápání nákladů na kulturu jako investice. Mecenášství v kultuře považuji za projev hodný společenského ocenění.

Chci postoupit dále v nutné reformě státní památkové péče s ohledem na rovnoprávný přístup k památkám ve vlastnictví státním, krajském, obecním, církevním a soukromém. Důraz budu klást na tendenci paralelnosti materiální a sociální rehabilitace památek a jejich využití pro podporu drobného a středního podnikání, výchovy vkusu a utváření prostředí pro kvalitu života. Budu prosazovat účinný a transparentní výkon státní památkové péče, vedoucí k důsledné ochraně a zachování hmotného odkazu v souladu se závazky, vyplývajícími z mezinárodních dokumentů.

Chci pokračovat v dialogu s církvemi a náboženskými společnostmi ve snaze najít společně přijatelnou formu státu a církví, nezatíženou dluhy minulosti.

Budu podporovat výzkum, uchovávání, komplexní ochranu a prezentaci kulturního dědictví i současného umění v muzeích, galeriích, knihovnách, archívech a ostatních institucích i podíl profesních sdružení a nevládního sektoru. Podpořím také rozvoj divadla, hudby, literatury a výtvarného umění a podmínek pro svobodu umělců a ocenění jejich tvorby.

Jsem si vědom povinnosti uchovávat hodnoty české filmové kultury a podporovat rozvoj filmového průmyslu. Připravím právní úpravu zahrnující funkční systém státního i nestátního financování filmové tvorby a fiskálních stimulů, včetně nové institucionální struktury.

Budu se zasazovat o aktivní účast České republiky na využití prostředků z Evropské unie. Zaměřím se na čerpání Strukturálních fondů na období 2007 – 2013 a vytvořím podmínky pro zapojení do Finančních mechanismů EHP/Norsko a komunitárních programů."

Mgr. Martin Štěpánek, ministr kultury ČR

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1208

(30.09.2006)
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.