Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČRPraha - kulturní politika
TechSoup

Iniciativa pražské kulturní scény - úsilí o změnu návrhu 4 letých grantů města Prahy pokračuje

V polovině října t.r. vznikla jako reakce na závěry zasedání kulturní komise Rady hl. města Prahy iniciativa pražské kulturní scény, která upozornila na kontroverzní přerozdělování finančních prostředků v rámci čtyřletých grantů. Již od roku 2000 upozorňovali jednotliví zástupci nezávislých divadel na neprůhlednost a nevyváženost částek přidělovaných grantů. V tomto roce se situace vyhrotila. Iniciativu "4 body pro kulturu" můžete podpořit i vy svým podpisem.

Během posledních čtrnácti dnů se uskutečnila dvě zasedání kulturního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy. Zástupci pražské kulturní scény byli přítomni a vznesli osobně své požadavky (viz přílohy - zápisy ze zasedání výboru kultury ZHMP). Zastupitelé odmítli návrh na řešení vzniklé situace a někteří (p. Pecha /ODS/, p. Poche /ČSSD/, p. Bednář /ODS/) až neobjektivně hájili projekt Paláce Akropolis.

Svůj postoj jsme se rozhodli projevit shromážděním ve čtvrtek 25. listopadu 2004 v 8.30 hod. u hlavního vchodu budovy Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské náměstí 1, PRAHA 1. Tímto shromážděním vzniklé situace.

Iniciativu "4 body pro kulturu" můžete podpořit svým podpisem na
http://www.alfredvedvore.cz/alfred/prohlaseni_podpora.asp
http://www.hafanstudio.cz/navrh.htm

Následuje tisková zpráva ze dne 18. 11. 2004 a seznam podpisů.
Další informace na tel. 728 188 594, písemné dotazy na adrese
iniciativa@volny.cz

S pozdravem,

zástupci pražské kulturní scény

Blanka Borůvková, Hafan Studio
Maria Cavina, Alfred ve dvoře
Petr Forman, Divadlo bratří Formanů
Šarka Havlíčková, Alfred ve dvoře
Ondřej Hrab, Divadlo Archa
Silvie Marková, smART communication
Lukáš Matásek, nezávislý produkční
Ewan McLaren, Alfred ve dvoře
Dan Merta, Galerie Jaroslava Fragnera
Kamila Murlová, Mamacallas
Zbyněk Ondřich , Divadlo Archa
Jiří Sedlák, smART communication
Jakub Špalek, Divadlo v Celetné
Pavel Štorek, Čtyři dny v pohybu
Jiří Turek, Letní Letná
Denisa Václavová, Čtyři dny v pohybu
Daniela Voráčková, Stage Code
Tomáš Žižka, Mamapapa

Tisková zpráva ze dne 18. 11. 2004

Pražští politici ani úředníci zatím o kontroverzním návrhu 4letých grantů nerozhodli, úsilí o jeho změnu pokračuje

Praha, 16. listopadu 2004 ? Návrh na rozdělení čtyřletých grantů v oblasti kultury v Praze, který svojí nevyvážeností a neopodstatněně vysokými částkami pro některé organizace vyvolal velký protest většiny zástupců pražské kulturní scény, zůstává zatím v nezměněné podobě a nikdo se vznesenými výhradami hlouběji nezabýval. Pokud bude tento návrh přijat na příštím zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy 25. listopadu, dojde k
ohrožení menších kulturních projektů čerpajících z jednoletých rantů. Zároveň budou penězi daňových poplatníků podpořeny rganizace (např. Palác Akropolis), u nichž využití vysokého grantu není přesvědčivě zdůvodněno, nebylo prozkoumáno odborníky a je více než sporné (viz nové informace níže). Z těchto důvodů úsilí o diskusi a změnu návrhu 4letých grantů nepřestává.

Další informace ke krokům a návrhům ze strany iniciátorů původního prohlášení:

Zástupci pražské kulturní scény vystoupili 3. a 10. 11. 2004 na asedáních výboru kultury, ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP s těmito návrhy, jak řešit situaci, která nastala při udělování grantů v oblasti kultury na rok 2005 - 2008:

1. projednat čtyřleté granty v přímé souvislosti s jednoletými

2. vytvořit expertní skupinu pro posouzení všech žádostí o čtyřletý grant

3. přítomnost odborníků na jednáních komise Rady pro udílení grantů v oblasti kultury

4. prozkoumat všechny žádosti o čtyřletý grant kontrolním výborem ZHMP, zda jsou v souladu s podmínkami grantového řízení.

Výbor odmítl všechny návrhy přítomných zástupců a člena ZHMP MUDr. Mariána Hoška a odmítl se jakkoliv dále návrhem 4letých grantů v oblasti kultury zabývat, dokud nebude znám konkrétní rozpočet na rok 2005. Proti návrhům iniciativy se postavili Ondřej Pecha (ODS), Miroslav Poche (ČSSD) a Ivan Bednář (ODS).

Proto zástupci pražské kulturní scény považují za nutné trvat na předložených návrzích a požadovat jejich splnění:

1. nevyvážené rozdělení částek mezi jednotlivé žadatele a jejich výrazné navýšení (např. granty pro Palác Akropolis a soukromé divadelní společnosti ? viz navrhovaná tabulka grantů) nebylo dostatečně zdůvodněno a je v této podobě nepřijatelné. Např. Palác Akropolis by měl podle návrhu dostat 1/10 z celkové částky určené na granty. Takovým rozhodnutím se výrazně sníží částka pro nezávislé hudební, divadelní a výtvarné projekty jednoleté a krátkodobé. Jejich existence v roce 2005 je ohrožena.

2. požadujeme proto přezkoumání grantových žádostí odborníky, kteří posoudí přiměřenost rozpočtů a přesné využití grantů. Tento bod považujeme za zásadní i vzhledem k novým skutečnostem, které vyšly najevo např. v souvislosti s žádostí pro Palác Akropolis: proč na propagaci je vyčleněno 5,5 mil. Kč ročně, což je několikanásobkem toho, co vkládají podobné instituce? Proč nájem majiteli budovy, kterým je většinový vlastník společnosti ART FRAME Palác Akropolis s.r.o. a zastupitel HMP Pavel Hurda (ODS), činí 11.000,- Kč m²/rok, což dvojnásobně převyšuje obvyklý nájem v oblasti Žižkova? Žádost ART FRAME Palác Akropolis s.r.o. navíc nevyhovuje po formální stránce požadavkům daným v grantovém řízení: společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 30. 8. 2004, podle požadavků má nárok na čtyřletý grant subjekt, který činnost provozuje nejméně 2 roky. Tento názor v průběhu diskuse mnohokrát zazněl, přesto výbor kultury k němu nezaujal žádné stanovisko.

3. žádáme, aby grantová komise Rady HMP rozšířená o odborníky a samotná Rada ZHMP znovu o grantech rozhodly s ohledem na nově vypracované posudky a ke všem argumentům zástupců pražské kulturní scény, kteří představují většinu nejvýznamnějších organizátorů z oblasti kultury.

4. žádáme transparentnost v rozhodování ? zveřejnění všech projektů žadatelů, posudků, hlasování ....

5. pokud z časových důvodů není možné toto posouzení provést do listopadového nebo prosincového zasedání Zastupitelstva HMP, navrhujeme letos udělit žadatelům prozatím 1leté granty a rozhodnutí o 4letých grantech odložit na příští rok, v tomto čase připravit koncepční materiál týkající se kulturní politiky Hlavního města Prahy, z kterého by rozhodování v oblasti 4letých grantů vycházelo.

Ve všech uvedených krocích jsou zástupci pražské kulturní scény ihned připraveni spolupracovat, vést diskusi a společně s politiky a úředníky Hlavního města Prahy ještě dále zlepšovat kulturní prostředí, které v posledních letech i díky jejich významnému přispění prošlo pozitivním vývojem.

Zástupci pražské kulturní scény.

Pokud máte zájem o další informace, prosím, kontaktujte:

Jiří Sedlák, smART communication, tel.: 604 868 914,
info@s-m-art-com

Silvie Marková, smART communication, tel.: 604 748 699,
info@s-m-art-com

Pod Prohlášení se dosud připojili:

Jiří Bábek - Komorní činohra, Marek Bečka - o.s. Buchty a loutky, Blanka Borůvková - Hafan Studio, Maria Cavina - Motus o.s. (divadlo Alfred ve dvoře), Ondřej Černý - ředitel Divadelního ústavu, Ondřej David - nezávislý režisér, Petr Forman  - Divadlo bratří Formanů, Šárka Havlíčková - Motus o.s., Ondřej Hrab - ředitel Divadla Archa, Marie Kinsky - SE.S.TA o.s., Markéta Krausová - Divadlo Nablízko, Yvona Kreuzmannová - ředitelka Tanec Praha o.s. / divadlo Ponec, Marta Lajnerová - Tanec Praha o.s. / divadlo Ponec, Lukáš Matásek - nezávislý produkční, Lea Matvijová - Buchty a loutky, Ewan McLaren - Motus o.s., Kamila Murlová - rodukční Mamacallas, Zbyněk Ondřich - Divadlo Archa, Dušan David Pařízek - Pražské komorní divadlo, provozovatel Divadla Komedie, Jiří Pokorný - režisér Divadla Na Zábradlí, Jiří Sulženko - nezávislý produkční, Irena Swiecicki -  kulturní fundraiser a člen kulturní komise MK ČR, Jakub Špalek  - Divadlo v Celetné, Pavel Štorek - Čtyři dny, Jiří Turek - Společnost Gaspard, o.s., Jiří Weberschinke - nezávislý produkční, Denisa Václavová - Čtyři dny, Daniela Voráčková ? Spread, o.s., Tomáš Žižka - Mamapapa

K Návrhu Kulturnímu výboru se dále přihlásili (do 21.11.2004):

1. Michal Caban, 2. Monika Rebcová - choreografka a tanečnice, 3. Tomáš Svoboda - Divadlo Rokoko, 4. Václav Marhoul, 5. Fero Burda - Sklep sobě, 6. Vladimír Procházka ? Činoherní klub, 7. Philipp Schenker - Stage Code, 8. Alena Pajasová - ProART, občanské sdruženi pro kulturu, 9. Jan Komárek - nezávislý režisér-choreograf a lighting designer, 10. Helena Arenbergerová - tanečnice a choreografka, 11. Halka Třešňáková - herečka a performerka, 12. Rostislav Šrom - tanečník, 13. Martin Dvořák - tanečník, choreograf, ProART-Tanec Terezín, 14. Jana Sýkorová - tanečnice, 15. Tereza Lenerová ? tanečnice, 16. Antonín Novotný - nezávislý performer, 17. Pavel Hubička, 18. Kateřina Jungová, 19. Marie Posejpalová - o.s. Teatro Tempesta, 20. Kamil Varga - fotograf, 21. Michal Deus - nezávislý produkční, 22. Sodja Lotker - Divadelní ústav, 23. Tereza Ondrová - tanečnice, 24. Petr Tyc - choreograf, 25. Petr Prokop - Vosto5, 26. Pierre Nadaud - choreograf, 27. Ridina Ahmedová - hudebnice, 28. MgA. Daniela Klívarová, 29. Zdeněk Durdil - scénograf, 30. MgA. Eva Bláhová, 31. Juraj Horváth ? grafik, ilustrátor, vydavatel, 32. Jitka Doubravová - TEArTR RAJDO, 33. Dan Merta - ředitel Galerie Jaroslava Frágnera, 34. Barbora Látalová ? tanečnice, 35. Anna Synková - herečka a performerka, 36. Linnea Happonen - performerka, 37. Jana Kochánková ? studetka FAMU, 38. Dana Dvořáková - nezávislá produkční, 39. Martina Musilová - doktorandka FF UK, 40. Lenka Vokurková - tanečnice, 41. Viliam Dočolomanský - ředitel a režisér souboru Farma v jeskyni, 42. Krištof Kintera - výtvarník, 43. Veronika Knytlová - tanečnice, 44. Adriena Světlíková ? Divadlo Nablízko, 45. Kristýna Lhotáková - Lhotakova, Soukup company, 46. Ladislav Soukup - Lhotakova, Soukup company, 47. Števo Capko ? herec, gagman, 48. Silvie Marková - smART communication 49. Olga Procházoková, studentka 50. Marketa Krausová, PR 51. Lukáš Vláčil, herec, 52. Jiří Macháček, herec/hudebník, 53. Vít Havránek, historik umění a kurátor, 54. Jiří Zemánek, historik umění a kurátor

Související stránka na www.proculture.cz

Přílohy

(24.11.2004) ZDROJ: Iniciativa pražské kulturní scény
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.