Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČRPraha - kulturní politika
TechSoup

Uměleckohistorická společnost k situaci v GHMP

Uměleckohistorická společnost v českých zemích (UHS) zveřejnila prohlášení k situaci v Galerii hlavního města Prahy. Dlouhodobé ignorování potřeb této instituce ze strany zřizovatele dokazuje mimo jiné také několikaletá neochota vypsat řádný konkurs na jejího ředitele. Navíc na základě doporučení auditu má podle rozhodnutí Rady HMP propustit na 50 zaměstanců. UHS vyzývá Magistrát hl. m. Prahy k zahájení odborné strukturované diskuse o odborné činnosti GHMP. Požaduje vypsání výběrového řízení na ředitele/ku GHMP. Požaduje, aby byl zachován počet kurátorských míst, který umožňoval vytvářet vysoký odborný kredit této instituce, a aby tyto kurátorské a další odborné pozice byly obsazeny kvalifikovanými a respektovanými odborníky.
Prohlášení Uměleckohistorické společnosti v českých zemích
k situaci v Galerii hlavního města Prahy

V jarních měsících tohoto roku provedla firma BNV Consulting v Galerii hlavního města Prahy personální audit objednaný zřizovatelem galerie, Magistrátem hl.m.Prahy. Dne 15. 7. byly s odvoláním na právě proběhlý personální audit mimo jiné dány částečné nebo úplné výpovědi třem kmenovým kurátorům GHMP, PhDr. Karlu Srpovi PhD., PhDr. Olze Malé a PhDr. Haně Larvové tedy významným historikům umění, jejichž více než dvacetileté práci vděčí tato galerie za svůj vysoký odborný kredit v rámci české i světové umělecké a uměleckohistorické scény.

Tyto změny ve veřejné instituci (financované tedy téměř výhradně z daní občanů), které zásadně ochromily odbornou činnost GHMP, byly zdůvodněny doporučeními odborně zcela nekompetentní auditorské firmy, jejíž praxe nezahrnuje žádné předchozí zkušenosti s auditem v podobně zaměřených galerijních institucích. Přesto se výsledná opatření významně dotýkají nejen funkčnosti a úspornosti administrativního a personálního zajištění instituce, ale i otázek jejího odborného profilu. Zmíněné změny byly provedeny zcela bez konzultací s dotčenými zaměstnanci galerie nebo s dalšími zástupci odborné veřejnosti, ačkoliv by bylo lze očekávat, že takto významné zásahy do směřování instituce budou založeny na doporučeních nezávislé odborné komise. Uskutečněná opatření jsou také v rozporu s doporučeními jediné studie týkající se budoucnosti GHMP (od firem LogicaCMG a Cultropa, leden 2008), která je k dispozici, a která doporučuje zachovat stávající počet kurátorů.

Domníváme se, že audit byl vědomě zneužit zřizovatelem GHMP Magistrátem hlavního města Prahy a je snahou o změnu chodu organizace a o narušení jejího kulturního účelu. Dlouhodobé ignorování potřeb této instituce ze strany zřizovatele dokazuje mimo jiné také několikaletá neochota vypsat řádný konkurs na jejího ředitele. V usnesení Rady Magistrátu hlavního města Prahy z 15. 7. 2008 byla PhDr. Petra Hoftichová pověřena vypracováním strategického plánu galerie do konce srpna 2008. Nesouhlasíme s tím, aby směřování prestižní veřejné odborné instituce, jakou je GHMP, plánoval kdokoliv jiný, než kompetentní ředitel, vzešlý z řádně vypsaného konkurzu.

Současné změny prováděné v Galerii představují podle nás úmyslnou likvidaci výstavní instituce, spadající do kompetence Magistrátu hlavního města Prahy (během působení současné politické reprezentace města jde po zrušení výstavního oddělení Obecního domu o ohrožení již druhé vysoce kvalitní pražské veřejné galerie!). To je dle našeho názoru důkazem neexistence koncepčního (strategického) plánu kulturní politiky Magistrátu, která je patrná i z problematické situace kolem udílení grantů, která nedávno vyvolala ostré protesty zástupců především divadelních institucí.

Vyzýváme Magistrát hl. m. Prahy k zahájení odborné strukturované diskuse o odborné činnosti GHMP.

Požadujeme vypsání výběrového řízení na ředitele/ředitelku GHMP, který/á by měl/a předložit střednědobý plán a dlouhodobý výhled, a ustanovení výběrové komise na pozici ředitele/ky za účasti zástupců odborných institucí.

Požadujeme, aby byl zachován počet kurátorských míst, který umožňoval vytvářet vysoký odborný kredit této instituce, a aby tyto kurátorské a další odborné pozice byly obsazeny kvalifikovanými a respektovanými odborníky.


23. července 2008


Prof. Dr. Milena Bartlová
předsedkyně výboru Uměleckohistorické společnosti

Husova 4
110 00 Praha 1
www.dejinyumeni.cz uhs@dejinyumeni.cz

K tomuto prohlášení se dále připojili:

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky
Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Katedra dějin umění a estetiky Vysoké umělecko-průmyslové školy v Praze
Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků (AICA)
Rada Galerií České republiky
tranzitdisplay.

 

Postscriptum
k Prohlášení Uměleckohistorické společnosti v českých zemích
k situaci v Galerii hlavního města Prahy

Na základě našeho jednání uzavřela Galerie hl.m. Prahy s PhDr Olgou Malou pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Vítáme to jako první krok, ale nic to nemění na podstatě celé věci ani na zbývajících údajích v našem prohlášení z 23. července 08. Především považujeme za velmi naléhavé vypsání průhledného a odborně fundovaného výběrového řízení na ředitele GHMP. 


25. července 2008, Prof. Dr. Milena Bartlová

(25.07.2008) ZDROJ: UHS
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.