Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Správce Státního fondu kinematografie tisková zpráva

Správce Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie navazuje na tiskovou zprávu Rady fondu kinematografie, která byla uveřejněna dne 9.05.2012. Správce Fondu tímto žádá a vyzývá budoucí žadatele o finanční podporu, aby v současné době pečlivě zvážili nutnost podání svých žádostí o finanční podporu, v souvislosti se zaplacením žadatelského poplatku, v situaci, kdy Fond není schopen vyhovět ani minimálnímu počtu žádostí. Důvodem výzvy je skutečnost, že Fond prochází v roce 2012, byť pouze dočasně, složitou finanční situací.
Díky novele zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání (jedná se o tzv. druhou diginovelu, podle které ČT1 od listopadu 2011 neodvádí do Fondu kinematografie výnosy z odvysílaných reklam a soukromoprávní televize uhradí první odvod z výnosů z reklam teprve v roce 2013) došlo k poklesu finančních prostředků Fondu kinematografie o 150.000.000 Kč a Rada fondu do konce tohoto kalendářního roku disponuje na podporu nových projektů částkou ve výši cca 6-10 milionů Kč .

Případní žadatelé musí vzít výše uvedené na vědomí s tím, že bez ohledu na uhrazený povinný poplatek budou podpořeny:

- menší projekty typu propagace, digitalizace a to jenom v minimální výši

- v případě projektů na výrobu, kde Rada rozhodne o přidělení dotace, bude její výše pouze symbolická (1,- Kč), deklarující kvalitu projektu pro případné jednání se sponzory, koproducenty a dalšími např. evropskými fondy, u kterých bude příjemce dotace žádat o podporu. Podpora však nedosáhne ani výše uhrazeného žadatelského poplatku

Jakmile dojde ke změně finanční situace Fondu, příjemce dotace zažádá o její navýšení, která mu bude v alikvotní výši poskytnuta a to bez opětovného placení žadatelského poplatku.

K podání žádosti o navýšení budou příjemci jednokorunové podpory včas vyzváni správcem Fondu.

Fond kinematografie i Rada Fondu i přes výše uvedené, nadále plní své povinnosti, které jsou jim uloženy právními předpisy, včetně přijímání a následném posuzování žádostí o podporu.

Správce Fondu kinematografie by v této souvislosti chtěl veškeré žadatele ujistit, že již učinil příslušné kroky ke zlepšení finanční situace v roce 2012 a mimo jiné také požádal Ministerstvo financí o přidělení mimořádné dotace ze státního rozpočtu.
(31.05.2012) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.