Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Teze Koncepce české kinematografie a filmového průmyslu 2010 – 2016 k diskuzi

Odbor médií a audiovize Ministerstva kultury ČR předkládá k diskusi základní teze Koncepce české kinematografie a filmového průmyslu 2010 – 2016. Zpracování „Koncepce české kinematografie a filmového průmyslu“ vyplývá z Programového prohlášení vlády ČR z června 2009 a Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007–2013 z roku 2006. Koncepce je vypracována v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 3.ledna 2001 č.10 k návrhu Metodiky střednědobých koncepcí. K materiálu je možné se vyjádřit na diskusním fóru.

Připomínky k materiálu zasílejte na adresu marian.oravec@mkcr.cz

Koncepce české kinematografie a filmového průmyslu 2010 – 2016

Kinematografie je nejenom kulturní hodnotou, ale je i zdrojem historických a současných informací o naší společnosti, poskytuje komplexní svědectví historické a sociologické, svědectví o kulturní identitě státu a rozmanitosti jeho lidu. Je významným prostředkem, který umožňuje poznávat minulost i současnost a vzdělávací formou výchovně působit nejen na mladou generaci.

S cílem posílit a uchovat hodnoty české filmové kultury, rozvinout český filmový průmysl a učinit jej konkurenceschopným v mezinárodním měřítku, vzhledem k jeho značnému potenciálu v oblastech přístupu ke kultuře, hospodářskému rozvoji a vytváření pracovních míst,  s cílem vybudovat fungující systém finanční a státní  podpory,  vytvořit právní zázemí, které by sloužilo k těmto účelům a bylo v souladu s předpisy EU, vycházejíc ze skutečnosti, že kinematografická díla jsou nezastupitelnou složkou našeho kulturního dědictví a proto zasluhuje podporu a ochranu, zpracovalo Ministerstvo kultury materiál, ve kterém definovalo kroky, jejichž plnění by vedlo k výše stanoveným cílům.

Zpracování „Koncepce české kinematografie a filmového průmyslu“ vyplývá z Programového prohlášení vlády ČR z června 2009 a Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007–2013 z roku 2006. „Koncepce“ je vypracována v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 3.ledna 2001 č.10 k návrhu Metodiky střednědobých koncepcí.

Koncepce se skládá ze dvou částí, a to z analýzy současného stavu a z vlastní koncepce.

A. Analýza současného stavu obsahuje

1.    základní vývojové tendence uplynulého období a jejich vyhodnocení
2.    silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti (SWOT analýza)
3.    vyhodnocení účinnosti stávajících rozvojových programů, tj. porovnání jejich nákladů s přínosy, zda bylo dosaženo zamýšlených účinků,
případně s jakými modifikacemi

B. Koncepce obsahuje

1.    stanovení cílů rozvoje včetně určení priorit, kvalitativních  i kvantitativních
2.    identifikaci cílů, které vyžadují spolupráci více ministerstev
3.    specifikaci programů, které konkretizují realizaci koncepce v jednotlivých dílčích oblastech (např. Program podpory filmového průmyslu)
4.    kvantifikaci nároků na jednotlivé finanční zdroje (např. státní rozpočet)
5.    očekávané důsledky plnění koncepce a programů v jednotlivých letech, a to i v průřezových oblastech jako je oblast životního prostředí
    a oblast sociální (zaměstnanost)
6.    regionální rozměr koncepce
7.    legislativní a nelegislativní opatření, která koncepce vyžaduje

Níže uvedená Opatření  jsou konkrétní realizací jednotlivých bodů části B za využití Analýz provedených podle části A

I. Legislativní opatření

1.    Zajistit dlouhodobě udržitelné zdroje financování Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie na vlastní ¨
    činnost Fondu a zejména na podporu projektů z oblasti kinematografie
2.    Podpora tvůrčí činnosti v oblasti kinematografie
3.    Podpora distribuce českých i zahraničních filmů
4.    Podpora filmových festivalů a přehlídek
5.    Novelizace zákona o audiovizi v návaznosti na praxi
6.    Novelizace zákona o státním fondu (technická novela / celá novela)
7.    Digitalizace filmového obsahu a jeho zpřístupnění
8.    Označování AV děl z hlediska přístupnosti
9.    Posílení audiovizuálního průmyslu (stimuly)
10.  Podpora mezinárodní spolupráce, proces realizace Evropské úmluvy o koprodukci

II. Metodická opatření
11.    Podpora mobility tvůrčích profesí v oblasti AV (vízová politika, sociální pojištění…)
12.    Práce dětí při výrobě AV děl a další specifika práce v oblasti kinematografie
13.    Vypracovat strategii pronájmů státních objektů a objektů v majetku veřejné správy pro filmová natáčení
14.    Podpora technického rozvoje a modernizace kinematografie (zachování stávající sítě kin), digitalizace kin
15.    Strategie prezentace české kinematografie v zahraničí
16.    Vzdělávání, včetně posilování mediální a filmové gramotnosti, podpora seminářů a workshopů
17.    Podpora filmové kritiky, odborných časopisů se zaměřením na kinematografii
18.    Boj proti pirátství
19.    Ocenění české kinematografie
20.    Evidence podnikatelů v oblasti audiovize
21.    Evidence děl

(18.09.2009) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.