Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Teze zákona o kinematografii představeny v podvýboru

Výsledkem práce Pracovní skupiny zřízené Ministerstvem kultury ČR v srpnu 2006 jsou teze zákona o kinematografii, které byly 28. března 2007 prezentované kulturnímu podvýboru Poslanecké sněmovny Parlamentu. Tyto teze přinášejí koncepční řešení pro celou oblast kinematografie a měly by se stát základem pro vytvoření nového střešního zákona o kinematografii a úpravu zákonů souvisejících. Pracovní skupina byla ustanovena po té, co nebyla schválena novela zákona o Státním fondu na podporu české kinematografie, projednávaná na jaře loňského roku ve sněmovnách Parlamentu.

Teze zákona o kinematografii

Komplexní přístup
Návrh řešení vychází z komplexního pohledu na českou kinematografii jako obor, který spojuje uměleckou, technickou i ekonomickou problematiku. Pokrývá proto veškeré oblasti českého filmu, vedle filmové tvorby i filmový průmysl či filmové instituce.

Institucionální struktura
Návrh předpokládá transformaci současných tří subjektů (Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, Národní filmový archiv p.o. MK, Českou filmovou komoru o.p.s.) na systém, který bude koordinovaně a koncepčně zajišťovat všechny  potřebné činnosti. Státní fond kinematografie by měl rozšířit svoje aktivity kromě rozdělování a administrace státní podpory i na další oblasti. Národní filmový archiv bude včleněn do tohoto systému, přičemž si zachová svou současnou právní subjektivitu.

Transparentní přímá podpora filmové tvorby
Navrhovaný model zavádí do státní podpory kinematografie ukazatele hodnocení projektů, která zvyšují transparentnost celého systému. Projekty budou posuzovat odborné komise sestavené z nezávislých expertů z jednotlivých oblastí. Selektivní podpora, při které jsou individuálně hodnoceny projekty, je doplněna systémem referenční podpory, která je udělována při splnění předem daných podmínek. Systém zahrnuje všechny oblasti kinematografie, které jsou považovány za oblasti veřejného zájmu.

Vícezdrojové financování
Roční rozpočet celého systému se pohybuje okolo 700 miliónů korun, jeho financování je konstruováno jako vícezdrojové. Základ tvoří příspěvek státního rozpočtu, který by měl krýt zhruba 55% nákladů, doplňkovým zdrojem jsou výnosy z vlastní hospodářské činnosti (cca 15% rozpočtu) a odvody soukromých subjektů (kin, prodejců a půjčoven nosičů, televizních vysílatelů) z oblasti audiovize (cca 30% rozpočtu).

Nepřímá podpora pro zachování konkurenceschopnosti
Vedle přímé podpory, která je v kompetenci Fondu, jsou navrženy také nové formy tzv. nepřímé podpory prostřednictvím fiskálních stimulů a ze zákona povinných investic do filmové tvorby. Nepřímá podpora by měla přinést české kinematografii dalších 400 mil. korun prostřednictvím investic vysílatelů do původní filmové tvorby a v současné době neodhadnutelný objem ze soukromého sektoru na základě fiskálních stimulů.

Úspěšné fungování české kinematografie
Díky tomuto systému by se měla v následujících letech stabilizovat česká filmová tvorba v oblasti hraného filmu na 25-30 celovečerních filmech s důrazem na autorskou tvorbu a filmy pro děti a mládež. Zvýšení podpory pro nekomerční oblasti má za cíl významné oživení animovaného a dokumentárního filmu. Vytvoření efektivnějšího institucionálního rámce bude znamenat lepší výsledky v reprezentaci českého filmu v zahraničí, využití archivních fondů české kinematografie, zefektivnění kvalitnějších způsobů uchovávání filmového dědictví a jeho zpřístupňování - např. digitalizace. 

Nový systém přinese rovněž výrazné posílení opomíjené oblasti filmové výchovy a koncepční a kvalitní kultivace filmového diváka, efektivní investice do filmové infrastruktury a rozšíření tréninkové programy profesionálů ze všech oblastí české kinematografie. Filmový průmysl díky daňovému zvýhodnění pro investice do výroby filmových děl přiláká do České republiky zahraniční produkce, jejichž realizace bude mít významný přínos i pro českou ekonomiku.


Teze Zákona o kinematografii prezentovaných 28. března 2007 v Podvýboru pro kulturu PSP ČR:
Powerpoint prezentace Tezí (134 Kb)
Plná verze textu Tezí (455 Kb)


Související články na stránkách ProCulture:
Osm filmových omylů Václava Klause a protesty filmařů
Prezident vetoval zákon o fondu kinematografie

(29.03.2007) ZDROJ: Podpořme český film
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.