Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Vyjádření Ministerstva kultury k tiskové zprávě o kontrole státních fondů ze strany NKÚ

Ministerstvo kultury vydává vyjádření ke zveřejněné tiskové zprávě NKÚ ze dne 13. srpna 2012. Zpráva se týkala kontroly hospodaření státních fondů, mimo jiné Státního fondu kultury České republiky a Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, jejichž správcem je Ministerstvo kultury. Zmíněná tisková zpráva NKÚ se mimo jiné zabývá nefunkčností Státního fondu kultury České republiky v kontrolovaném období, tj. mezi léty 2008 – 2010. Z tohoto důvodu již zpráva NKÚ neobsahuje informaci o tom, že Státní Fond kultury ČR nemohl fungovat pro hlavní účel, pro který byl zákonem vytvořen z toho důvodu, že Poslanecká sněmovna od roku 2006 do roku 2011 nezvolila členy Rady tohoto fondu. Zároveň zpráva NKÚ neobsahovala informaci, že v roce 2011 již došlo ke zvolení Rady Státní fondu kultury ČR. Tato zvolená Rada od té chvíle již 5x zasedla a rozdělila podporu na kulturní projekty ve výši 8 280 000 Kč.

Zároveň zpráva NKÚ neobsahovala informaci o tom, že se Poslanecké sněmovně a Ministerstvu kultury novelou zákonů o České televizi, o provozování rozhlasového a tv vysílání a dalších zákonů podařilo nalézt nový funkční zdroj financí pro Státní fond kultury ČR a to ve výši 18 mil ročně. Pokud by došlo ke zrušení tohoto fondu, kultura by tak přišla o výnosy z TV reklam na kanále ČT2, jelikož Ministerstvo kultury jako ústřední orgán státní správy nemůže být příjemcem finančních prostředků mimo státní rozpočet.
 
Ministerstvo kultury si dovoluje informaci z tiskové zprávy NKÚ, „že v letech 2008 – 2010 Státní fond kultury ČR neplnil své poslání“ doplnit a to ve smyslu, že od konce roku 2011 již své poslání plní a to s novým finančním zdrojem, který je naopak ještě výkonnější, nežli před rokem 2008.
 
K oběma fondům spravovaným Ministerstvem kultury lze ještě říci, že tyto fondy jsou financovány zcela mimo dopad státního rozpočtu ČR. Veškerý chod obou fondů je hrazen z prostředků, které si oba fondy samy generují. Mezi zdroje příjmů fondů (příjmy jsou taxativně vymezeny příslušnými zákony) náleží např. příjmy z obchodování, poplatky z reklamy od soukromoprávních provozovatelů televizního vysílání; u Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj kinematografie příjem z tzv. příplatků ke vstupnému, které hradí provozovatelé kin.
Zánikem obou fondů by se tak dosáhlo pouze zrušení podpory kinematografie a kultury ze soukromých zdrojů a tato by musela být nahrazena subvencí ze státního rozpočtu.
NKÚ dále ve svých závěrech upozorňuje, že „stát by měl posoudit, zda by neměly být některé fondy zrušeny či sloučeny. Za zvážení stojí i změna zákonů, které by jim měly zajistit dostatečné příjmy, aby fondy nemusely spoléhat na státní dotace“ (zdroj: Informace z kontrolní akce NKÚ č. 11/33, 13. 8. 2012).
 
V souvislosti s tímto sdělením lze v případě státních fondů v gesci MK konstatovat, že úkol je splněn, jelikož výše jmenovaným zákonem došlo k zajištění dodatečných příjmů pro Státní fond kultury ČR. Státní fond ČR na podporu a rozvoj kinematografie má být reorganizován a doplněn o další příjmy ze soukromých zdrojů návrhem zákona o audiovizi, který je nyní před druhým čtením v Poslanecké sněmovně.
 
V tiskové zprávě vydané NKÚ byla také zveřejněna informace týkající se pronájmu památkově chráněného objektu u Hybernů, který spravuje Státní fond kultury ČR. Za nedodržení termínu kolaudace rekonstrukce objektu hrozila nájemci pokuta 200 mil. korun. Je pravda, že tři dny před plánovanou kolaudací ministr kultury podepsal dodatek, kterým termín kolaudace o rok prodloužil.
 
Smluvní pokutu dodatek č. 2 sice snížil na 38 mil. korun za nedodržení nového termínu tedy 30.9.2006. Současně však tento dodatek stanovuje další náhradní termín pro případ nedodržení povinnosti dokončení rekonstrukce v původním náhradním termínu (tedy do 30.9.2006) s původní nezměněnou pokutu 200 mil. Dodatkem tedy došlo k ročnímu prodloužení povinnosti včetně ponechání pokuty.
 
Ministerstvo kultury se rozhodlo k tomuto kroku z toho důvodu, že primárním zájmem bylo dokončení rekonstrukce památkově chráněné budovy a zahájení jejího provozu. Ministerstvo kultury konstatuje, že toto rozhodnutí minulého vedení MK bylo v souladu s platnými právními předpisy a i z hlediska hodnocení NKÚ nebylo konstatováno pochybení.
 
 
 
 
(27.08.2012) ZDROJ: MKČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.