Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Zpráva o státní podpoře umění 2011

Zpráva o státní podpoře umění průběžně hodnotí implementaci Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013 a přináší návrh tezí pro vypracování nového strategického dokumentu pro období 2014-2020. Zpráva je součástí víceletého projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR, který realizoval Institut umění – Divadelní ústav. Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013 je první vládou schválený strategický dokument zaměřený výhradně na podporu umění, který vznikl po roce 1989. Pro Institut umění Divadelní ústav zprávu zpracovala Marta Smolíková z ProCulture o.s.

Publikace přináší jak obecné zhodnocení institucionálního zajištění implementace ze strany ministerstva kultury, tak finančního plnění plánovaných rozpočtů Koncepce, v porovnání s čerpáním rozpočtů mezi roky 2007-2010, v případě programů na podporu profesionálního umění v časové řadě 2001-2010. Zpráva se podrobně zabývá postupem prací implementace 29 konkrétních úkolů Koncepce.

Teze podpory umění pro období 2014-2020 formulují podmínky podpory umění po roce 2013, které by měly přispět k zajištění vhodného prostředí a podmínek pro rozvoj umělecké činnosti a činnosti kulturních subjektů a to s ohledem na svobodné tvůrčí vyjadřování a rozvoj kreativity a inovace, dále na zpřístupňování a dostupnost uměleckých děl a kulturních služeb a také na kritickou reflexi a uchování uměleckých děl jako součásti kulturního bohatství pro současné a příští generace. Pro období 2014 – 2020 autorka doporučuje zaměřit se na podporu umělecké a kulturní rozmanitosti, kreativity a inovací, na využití potenciálu umění a na mezinárodní spolupráci, export, využití umění pro kulturní diplomacii. V návaznosti na tyto cíle jsou navrženy konkrétní tematické okruhy, ke kterým by měla směřovat jednotlivá opatření, podpůrné programy, projekty a akce.

Celá zpráva ke stažení:

http://new.institutumeni.cz/media/document/zprava_o_statni_podpore_umeni_2011.pdf

ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.