Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativaAutorské právo
TechSoup

MKČR: Záznam z úvodního jednání k přípravě novely autorského zákona

Dne 31. ledna 2012 se uskutečnilo v sídle Ministerstva kultury (MK) v Praze úvodní jednání k přípravě novely autorského zákona (AZ), na které byli pozváni všichni, kdo zaslali podněty a návrhy k novele autorského zákona (AZ) v průběhu veřejných konzultací na jaře 2011 a dále subjekty, s nimiž Ministerstvo kultury otázky související s autorským právem průběžně konzultuje. Cílem jednání bylo poskytnout organizační informace o časovém harmonogramu a obsahovém zaměření připravované novely AZ. Dle harmonogramu projednávání jednotlivých témat je 20. února 2012 na programu Transpozice směrnice 2011/77/EU o prodloužení doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících.

I.    časový harmonogram přípravy návrhu novely AZ  (odvíjí se od termínu pro implementaci směrnice 2011/77/EU)
-    oficiální meziresortní připomínkové řízení: září/říjen 2012
-    předložení do vlády: říjen 2012
-    nabytí účinnosti: k 1. 11. 2013

II.    materiály (zatím) rozeslané účastníkům

 
-    tabulka shrnující všechny došlé návrhy (z veřejné konzultace na jaře 2011 + některé z dřívější doby, na něž bylo odkázáno)
-    tabulka předběžně vyloučených návrhů (zejm. těch, které se mezitím promítly v jiných právních předpisech, např. v připravovaném novém občanském zákoníku)
-    návrh směrnice o osiřelých dílech (původní návrh EK z roku 2011)
-    tabulka obsahující zatím poslední verzi návrhu směrnice o osiřelých dílech včetně pracovního překladu

(Následovat budou další materiály, konkrétně ke směrnici o osiřelých dílech a pracovní návrh implementace směrnice 2011/77/EU a dále podle vývoje projednávání.)

III.    Informace o projednávaných a připravovaných legislativních návrzích EK majících dopad na přípravu novely AZ

MK stručně informovalo o návrhu směrnice o osiřelých dílech, který se aktuálně projednává v Radě EU a v Evropském parlamentě. Dále MK informovalo o legislativních návrzích plánovaných Evropskou komisí pro rok 2012, resp. 2013. Jde o následující:
-    návrh směrnice o kolektivní správě práv (očekáván v březnu/dubnu 2012)
-    návrh novelizace směrnice 2004/48/ES o dodržování práv (očekáván do konce roku 2012)
-    návrh směrnice o tzv. náhradních odměnách (za rozmnožování autorských děl a jiných předmětů ochrany pro osobní potřebu)

IV. Obsahové vymezení připravované novely

Prioritou  č. 1 je harmonizace s právem EU, tj. především transpozice směrnice 2011/77/EU a dále úprava některých dalších ustanovení.  Dalšími (národní) prioritami jsou:
-    zvýšení transparentnosti KS, zlepšení podmínek pro výkon kolektivní správy ad. (Neplánuje se změna úpravy tzv. zákonného monopolu.)
-    osiřelá díla (bude-li to možné sladit s projednávaným návrhem směrnice, pokud nikoli, bude se muset počkat až na výsledné znění směrnice)
-    náhradní odměny – změna úpravy zpoplatnění kopírovacích služeb, dále reakce na rozhodnutí ESD, zejm. v případu Padawan, a některé dílčí konkrétní návrhy (např. seznam povinných osob apod.)
-    legislativně technické zásahy (opravy, zpřehlednění AZ, návaznost na nový občanský zákoník apod.)
 
V. Další postup – projednávání po tématech v menších skupinách

Na úvodní jednání budou navazovat další, již tematicky zaměřená jednání. Termíny a témata budou oznamovány postupně.  Předběžný harmonogram:

Osiřelá díla – konzultace k návrhu směrnice a k možným variantám národní úpravy       6.2., 14.30
(MK,ul. M. Horákové)

Transpozice směrnice 2011/77/EU (prodl. doby ochrany)    20.2., 14.30
(MK, ul. M. Horákové)
Náhradní odměny (§ 25 a další s tím související)   5. března 2012, 14.30   (pondělí)

Knihovnická výjimka (§ 37 a další s tím související) 12. března 2012, 14.30 (pondělí)
Právo na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla (§ 24 a další s tím související)  23. března 2012, 10.00 (pátek)

Výjimky a omezení práv pro zdravotně postižené                 duben
Kolektivní správa práv                                                       duben
Osiřelá díla (?)                                                                 duben
Ostatní                                                                            květen
Kolektivní správa práv (?)                                                  květen

Do budoucna je nutno zvolit takový způsob práce, který umožní dosáhnout konkrétního výsledku. Z toho důvodu požádalo MK, aby se tematicky zaměřených jednání účastnili zástupci těch subjektů, které jsou daným tématem přímo dotčeni Z jednání budou pořizovány stručné záznamy, s výstupy budou posléze seznámeni všichni zde přítomní a konečná podoba návrhů bude předmětem řádného připomínkového řízení.

 VI. Diskuze

V rámci diskuze zaznělo několik dotazů, týkajících se konkrétních ustanovení či problémů:
-    zda se počítá s definicí pojmu veřejnosti či sdělování veřejnosti (MK: pojem veřejnosti by měl definovat Soudní dvůr EU, nikoli národní zákony)
-   zda se bude upravovat zohlednění obsazenosti hotelových pokojů (MK: návrhy na toto téma v rámci veřejných konzultací na jaře 2011 nepřišly, MK počítá s úpravou ustanovení o vzájemném zastupování kolektivních správců)
-    zda se bude nějak zapracovávat dohoda ACTA (MK: nikoli)
-    jak budou probíhat další jednání k jednotlivým tématům – zda individuálně či ve skupinách, jak se přihlásit apod. (MK: zatím pozváni všichni, kdo se cítí dotčeni daným tématem. Termíny a témata budou avizovány dopředu.)


VII. Závěr

Z úvodního jednání bude pořízen stručný záznam a rozeslán všem účastníkům. 
Seznam asociací, sdružení, institucí apod. zapojených do přípravy novely AZ -  k 13.2.2012

1.   Asociace herního průmyslu ČR a SR 
2.   Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR)  
3.   Asociace knihoven vysokých škol 
4.   Asociace muzeí a galerií ČR 
5.   Asociace provoz. kab.a telekom. sítí v ČR (APKT) 
6.   Asociace provozovatelů kin (APK) 
7.   Asociace provozovatelů kopír. služeb (APKS) 
8.   Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) 
9.   Asociace ředitelů symfonických orchestrů ČR
10. Asociace spotřební elektroniky (ASE) 
11. Asociace starožitníků (AS)  
12. Česká as. elektronických komunikací (ČAEK) 
13. Česká asociace pro DSMP 
14. Česká národní skupina IAML (mez.sdru.hude.kni) 
15. Česká pirátská strana (ČPS) 
16. Česká protipirátská unie ČPU 
17. Česká televize 
18. Český rozhlas 
19. ČNS IFPI 
20. DILIA 
21. eReading 
22. GRADA Publishing, a.s. 
23. Herecká asociace 
24. Hudební fakulta HAMU   
25. INTERGRAM 
26. Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP) 
27. Knihovna Kroměřížska 
28. Knihovna Ústavu makromol. chemie AV ČVR 
29. Knihovna Ústavu termomechaniky AV ČR 
30. Konfederace umění a kultury (KUK)
31. Univerzita Palackého 
32. Národní archiv  
33. Národní filmový archiv  
34. Národní info. a porad. středisko pro kult. NIPOS 
35. Národní knihovna ČR 
36. NK – mezin.org.hud.knihoven  (IAML) 
37. Národní muzeum -  České muzeum hudby 
38. Občanské sdružení spotřebitelů TEST 
39. Obec překladatelů 
40. OOA-S 
41. OSA 
42. Rada českého střediska ITI 
43. Rada galerií ČR   
44. Rada pro rozhlas. a tel. vysílání (RRTV) 
45. Sdružení českých spotřebitelů 
46. Sdružení obrany spotřebitelů ČR  
47. Sdružení pro inform. technol. a telekom. ICT Unie 
48. Sdružení pro informační společnost  (SPIS) 
49. Sdružení uživatelů autorských práv 
50. Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) 
51. Svaz knihovníků a informačních prac.  (SKIP) 
52. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR                                                                     
53. Unie vydavatelů ČR 
54. Konfederace zaměst. a podnikat. svazů 
55. Ústav práva autor., práv prům. a práva soutěž. PF UK (+ zástupci MU, VŠE)
56. Videocentrum Citymovie   
57. Vyšší odb. škola sociálně ped. a teol. JABOK 
58. wKnihy.cz
59. APOGEUM 
60. Asoc.organizací neslyšících a nedosl. (ASNEP) 
61. Institut umění – Divadelní ústav, Institut moderní hudby     
62. Sdružení podnikatelů a živnostníků 
63. Česká komora architektů 
64. UNIHOST 
65. GESTOR 
66. OAZA 
67. EUROJUKEBOX občanské sdružení 
68. Nakladatelství Fraus 
69. Svaz léčebních lázní 
70. Asociace profesionálních divadel ČR
(13.02.2012) ZDROJ: MKČR
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.