Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativaAutorské právo
TechSoup

Novela autorského zákona - Valné shromáždění OOA-S - přihlášení a registrace nových členů

Dne 25. dubna 2006 vešla v platnost novela autorského zákona 216/2006 Sb., která mimo jiné upravuje právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním děl pro osobní a vlastní vnitřní potřebu. Povinnost platit kolektivnímu správci autorských práv odměnu se vztahuje především na výrobce a dovozce  přístrojů, které  zhotovují rozmnoženiny záznamů, přístrojů, které jsou určeny k zhotovování tiskových rozmnoženin a výrobci či dovozci nenahraných nosičů záznamů. Jedná se např. o mobilní telefony, tiskárny, xeroxy, přístroje s paměťovou kartou, (např. MP3 přehrávače nebo digitální foťáky), přepisovatelná CD či DVD... Novelou autorského zákona se bude zabývat Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl OOA-S na svém Valném shromáždění dne 13. června 2006.

Valné shromáždění členů OOA-S Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (http://.www.ooas.cz) se bude konat v Praze v klubu Mánes – Masarykovo nábř. 250, Praha 1 dne 13.6.2006 od 12,00 – 13,00 akreditace a event. přihlášení a zaregistrování nových členů.

Program Valného shromáždění OOA-S:
1. Ve 13,00 - Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti VS
2. Volba skrutátorů
3. Schválení programu VS, event.doplňující návrhy z pléna
4. Zpráva o činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005
5. Volba nových členů do orgánů sdružení OOA-S
6. Stanovy
7. Rozúčtovací řád
8. Novela autorského zákona
9. Schválení usnesení VS
10. Diskuse a závěr

Více včetně zvacího dopisu na stránkách http://www.ooas.cz

 

ProCulture dodává:

Autorský zákon, mimo jiné určuje odměny pro autory děl za ušlé příjmy z možného kopírování jejich děl. Autorské organizace provádějí z pověření MK kolektivní správu autorských práv. Např. pokud autor či dědic autora ohlásí svá díla v rámci tzv. povinné kolektivní správy u ochranné organizace autorské, vzniká mu nárok plynoucí z rozúčtování výnosů povinné kolektivní správy.

Povinná kolektivní správa se týká především právě náhradních autorských odměn, kdy podle příslušných ustanovení autorského zákona tyto odměny platí ochranné organizaci kupříkladu provozovatel kopírovacího zařízení či dovozce nenahraných nosičů. Po té jsou rozúčtovávány jednotlivým autorům či dědicům autorů. Způsob rozúčtování stanovují rozúčtovací řády ochranných organizací, jež z pověření MK vykonávají tzv. povinnou kolektivní správu.

Rozúčtovací řády schvaluje valná hromada/shromáždění - tedy ti, kterým jsou pak odměny rozúčtovávány a ti také schvalují jaké náklady organizace může vynaložit na administraci své práce, a jaká část příjmů musí být přerozdělena autorům, respektive vše co náleží do působnosti Valné hromady/shromáždění podle statutu organizace.

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících a právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony viz Sbírka zákonů č. 216/2006

 

Otevřený dopis ředitele Dilia Jiřího Srstky ze dne 5. 6 2006, kterým doplňuje článek na serveru i-dnes  Nové autorské odměny zdraží elektroniku

Autorský zákon č. 216/2006 Sb.

(09.06.2006)
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.