Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativaAutorské právo
TechSoup

Světový den duševního vlastnictví je věnován designu

Dne 26. dubna 2011 je Světový den duševního vlastnictví. Společenské a vzdělávací akce pořádané po celém světě k tomuto dni mají připomenout význam tvůrčí činnosti pro společnost i nezbytných právních nástrojů k podpoře a ochraně této činnosti. Vedle umělecké a vědecké tvorby chráněné autorským právem jde také o ochranu práv průmyslových, např. patentů, ochranných známek apod. Pozornost světového dne duševního vlastnictví je letos zaměřena na design a jeho roli v nejrůznějších oblastech života člověka a společnosti. Francis Gurry, generální ředitel WHIPO/OMPI ve svém poselství nazvaném Design pro budoucnost říká: 
Poselství generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví  Francise Gurryho k letošnímu Světovému dni duševního vlastnictví:

Design pro budoucnost

Design se dotýká každého aspektu lidské tvořivosti. Tvaruje věci, kterých si ceníme – od výrobků tradičních řemesel po spotřební elektroniku, od budov a jízdních kol po módní oblečení a nábytek. Design byl nazván „inteligencí, jež se zviditelnila“.

Design, to je když se forma potkává s funkcí. Předurčuje, jak budou vypadat a působit výrobky, které denně užíváme – počínaje obyčejnými věcmi z domácnosti a konče nejnovějšími počítačovými tablety. Design slaďuje praktické s líbivým. Novým výrobkům dodává styl.

Letošní Světový den duševního vlastnictví oslavuje roli designu na trhu, ve společnosti i při modelování inovací budoucnosti.

Průmyslový design, nazývaný kdysi „uměním v průmyslu“, poskytuje prostředky k rozlišování mezi hromadně vyráběnými předměty tím, že nás k jednomu výrobku přitáhne víc než k druhému nebo že jednu značku udělá úspěšnější než značky jiné. Za každým novým designem je touha učinit nový objev, zkvalitnit a zvětšit zážitek spotřebitele. Dobrý design dělá výrobky jednoduššími, pohodlnějšími a bezpečnějšími k užívání.

Se současným rostoucím důrazem na ekologicky zdravý způsob života, mnoho tvůrců dnes sdílí aspirace na „bezodpadový design“. Nezatěžující technologie designu mohou pomoci snižovat výrobní náklady a omezovat dopady na životní prostředí. Designy budoucnosti budou nezbytně zelené a systém duševního vlastnictví bude povzbuzovat designéry, aby je vytvářely, tak, že jim pomůže ochránit originální designy před kopírováním a napodobováním.

Na mezinárodních trzích je nezbytné, aby firmy mohly své designy ochránit pohotově a úsporně v několika zemích. Haagský systém WIPO pro mezinárodní registraci průmyslových designů - který tento proces zjednodušuje - zaznamenal v loňském roce třicetiprocentní nárůst mezinárodních žádostí.

U příležitosti Světového dne duševního vlastnictví 2011 se WIPO se připojuje k vládám, organizacemím, školám a podnikům po celém světě, aby oslavili designery dneška, kteří jsou tvůrci designu budoucnosti.    


Poselství WHIPO v originále

World Intellectual Property Day - 2011
Designing the Future
Message from the Director General

Design touches every aspect of human creativity. It shapes the things we appreciate from traditional crafts to consumer electronics; from buildings and bicycles to fashion and furniture. Design has been called “intelligence made visible”.

Design is where form meets function. It determines the look and feel of the products we use each day – from everyday household items to the latest tablet computers. Design marries the practical with the pleasing. It brings style to innovation.

This year’s World Intellectual Property Day celebrates the role of design in the market-place, in society and in shaping the innovations of the future.

Originally referred to as “art in industry”, industrial design provides the means to differentiate between mass-produced objects, drawing us to one product rather than another, making one brand more successful than another. Behind every new design is a desire to break new ground, to improve and to enhance consumer experience. Good design makes products easier, more comfortable and safer to use.

With today’s increasing emphasis on ecologically sound living, “designing out waste” is now an aspiration shared by many creators. Sustainable design processes can help lower production costs and reduce environmental impact. The designs of the future will necessarily be green, and the intellectual property system will encourage designers to produce them, by helping to protect original designs against unauthorized copying and imitation.

In international markets, companies need to be able to protect their designs quickly and cost-effectively in several countries. WIPO’s Hague System for the International Registration of Industrial Designs - which simplifies that process - saw a 30 percent increase in international applications last year.

On World Intellectual Property Day 2011 WIPO joins governments, organizations, schools and enterprises around the world in celebrating the designers today, who are designing the future.

(19.04.2011) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.