Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativaAutorské právo
TechSoup

Veřejná konzultace EK: Zpráva o vymáhání práv z duševního vlastnictví

Veřejná konzultace Evropské komise ke Zprávě o vymáhání práv z duševního vlastnictví má za úkol zjistit pohled jednotlivých členských států, institucí i občanů na tvrzení obsažená ve zprávě, která se týká směrnice  2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví.  Konzultace má prověřit informace obsažené ve zprávě a identifikovat co je potřeba řešit při novelizaci Směrnice, neboť ta stávající nezachytila prostředí a vliv Internetu. Právě kolem něj se točí současná problematika ochrany duševního vlastnictví. Zpráva upozorňuje, že v souvislosti s rozmanitou nabídkou digitálního obsahu se mnoho občanů, kteří jinak dodržují zákony, dopouští v obrovské míře porušování autorských, a dalších práv tím, že nezákonně nahrávají a šíří chráněný obsah; vznikají rozsáhlé ekonomické škody; snižují se investice do inovace a tvorby. Zpráva upozorňuje na klíčový význam ochrany práv duševního vlastnictví pro konkurenceschopnou znalostní ekonomiku, podporu inovace a kultury. Evropská komise očekává, že konzultace se zúčastní nejen odborná veřejnost ale i běžní občané. Konzultace trvá do 31. března 2011. 

Několik úryvků ze Zprávy ke směrnici 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví

Úvod
Aby byly podpořeny inovace a tvořivost, je důležité nalézt účinné prostředky k prosazování práv duševního vlastnictví. Tato zpráva obsahuje první hodnocení provádění a dopadu směrnice 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví[1] (dále jen „směrnice“). Toto hodnocení je požadováno článkem 18 směrnice a vychází jak z posouzení vývojových tendencí provedeného Komisí, tak ze zpětných vazeb členských států poskytnutých prostřednictvím národních zpráv, které odrážejí názory odvětví, odborníků v oblasti práva, sdružení spotřebitelů a jiných zúčastněných stran....

Z analýzy je zřejmé, že různé členské státy chápou určitá ustanovení směrnice včetně vztahu k jiným směrnicím odlišně, což je příčinou odlišných výkladů a odlišného uplatňování směrnice v praxi . Tato ustanovení by mohla vyžadovat důkladnější vysvětlení, aby se dosáhlo plné účinnosti této směrnice. Internet a digitální technologie dodaly dodržování práv duševního vlastnictví nový a obtížně uchopitelný rozměr. Na jedné straně tvůrci, vynálezci a jejich obchodní partneři nalezli díky internetu nové způsoby, jimiž mohou své výrobky uvádět na trh. Na druhé straně internet rovněž otevřel prostor pro nové formy porušování práv a ukazuje se, že proti některým z nich je těžké bojovat.Tato zpráva vymezuje řadu konkrétních otázek, které by mohlo být třeba objasnit, aby bylo možné zejména přizpůsobit směrnici novým výzvám, které jsou neoddělitelně spjaty s moderní digitální společností. Doplňuje ji pracovní dokument útvarů Komise, který poskytuje další informace a souvislosti týkající se jeho zjištění.....

Cíle směrnice o dodržování práv
Rozdíly mezi systémy členských států pro dodržování práv duševního vlastnictví brání řádnému fungování vnitřního trhu a ztěžují dodržování hmotného práva duševního vlastnictví. Tím vznikají překážky bránící přeshraničním činnostem, dochází ke ztrátě důvěry ve vnitřní trh a snižují se investice do inovace a tvorby. Směrnice sbližuje systémy vnitrostátních právních předpisů, a snaží se tak nositelům práv a orgánům členských států poskytnout minimální, ale standardní soubor nástrojů pro boj proti porušování práv duševního vlastnictví. ....

Konkrétní výzva digitálního prostředí
Vzhledem k víceúčelové povaze internetu lze práva duševního vlastnictví snadno porušovat mnoha způsoby. Na internetu je nabízeno k prodeji zboží, kterým jsou porušována práva duševního vlastnictví. Vyhledávače často umožňují podvodníkům přilákat uživatele internetu ke svým nezákonným nabídkám, které jsou k dispozici k prodeji nebo ke stažení. Zcela běžně dochází ke sdílení souborů, jejichž obsah je chráněn autorským právem, zčásti proto, že rozvoj zákonných nabídek digitálního obsahu není schopen držet krok s poptávkou, a to zejména na přeshraničním základě, což je příčinou toho, že se mnoho občanů, kteří jinak dodržují zákony, v obrovské míře dopouští porušování autorských práv a souvisejících práv tím, že nezákonně nahrávají a šíří chráněný obsah. Mnoho internetových stránek se věnuje buď hostingu chráněných děl bez souhlasu nositelů práv, nebo usnadňuje jejich šíření na internetu. V této souvislosti je možná nutné jasně posoudit omezení stávajícího právního rámce....

Závěr
Hlavní závěr prvního hodnocení směrnice zní, že má zásadní a kladný vliv na ochranu práv duševního vlastnictví podle občanského práva v Evropě. Nicméně se ukázalo, že směrnice nebyla koncipována s ohledem na výzvy, které do oblasti prosazování práv duševního vlastnictví přinesl internet. Kromě toho by si obzvláštní pozornost mohly vyžadovat další otázky. Mezi jinými sem patří používání předběžných a zajišťovacích opatření, jako např. soudních zákazů, postupů ke shromáždění a zajištění důkazů (včetně vztahu mezi právem na informace a ochranou soukromí), objasnění významu různých nápravných opatření, včetně nákladů na zničení a stanovení výše náhrady škody.....

Celá zpráva v češtině zde 

Související články:

Lupa.cz, Jiří Peterka: Euro ACTA: můžete se vyjádřit k pirátství!

článek kromě jiného analyzuje zprávu z pohledu problematiky internetových providerů

Informace ke konzultaci

Konzultace probíhá v období od 11. ledna 2011 do 31. března 2011.

Příspěvky (komentáře a připomínky apod. ke Zprávě o vymáhání práv z duševního vlastnictví a k souvisejícímu pracovnímu dokumentu) lze zasílat do 31. března 2011.

    * elektronicky na adresu: markt-iprconsultation@ec.europa.eu
    * poštou na adresu:
      European Commission
      Internal Market and Services DG
      Unit D.3 – Enforecement of Intellectual Property Rights
      SPA2, B-1049 Brussels
      Belgium

Budete-li zasílat příspěvek jako občan, uveďte v Předmětu e-mailové zprávy: Contribution from Citizen

Budete-li zasílat příspěvek jako organizace, klikněte zde.

Budete-li zasílat příspěvek jako orgán státní správy, uveďte v Předmětu e-mailové zprávy: Contribution from Public authority

Příspěvky, které Evropská komise obdrží, budou zveřejněny na internetu. Je důležité pročíst si připojené prohlášení týkající se ochrany soukromí při nakládání s osobními údaji a poskytnutými informacemi, v českém překladu dostupné zde (informace v přiloženém dokumentu typu doc o velikosti 45 kB).

V zájmu transparentnosti jsou organizace vyzvány, aby veřejnosti poskytly o sobě relevantní informace prostřednictvím registrace v Rejstříku zástupců zájmových skupin, čímž se zároveň zaváží dodržovat Pravidla jednání (podrobnosti zde).

Pokud se organizace takto nezaregistruje, bude její příspěvek zveřejněn odděleně od příspěvků registrovaných organizací.

(23.02.2011) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR a Evropská Komise
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.