Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativaAutorské právo
TechSoup

Veřejná konzultace MK: novela autorského zákona

Odbor autorského práva ministerstva kultury vypsal veřejnou konzultaci k novele autorského zákona, současně definoval témata, na které se při novele autorského zákona chce MK ČR zaměřit: zavedení systému licencování tzv. osiřelých autorských děl (tj, děl, u nichž autor není znám či není dohledatelný); zvýšení transparentnosti kolektivních správců a zpřísnění kritérií pro udělení oprávnění k výkonu kolektivních správy práv;  zjednodušení a zpřesnění úpravy výpočtu odměn u kopírovacích služeb. Podněty, náměty a návrhy lze zasílat nejpozději do 30. dubna 2011.
Ke splnění tohoto úkolu Ministerstvo kultury vyhlašuje veřejnou konzultaci, jejímž cílem je poskytnout co nejširší prostor pro náměty a návrhy na změny stávající autorskoprávní úpravy (odkaz na znění AZ). Konzultace je určena široké odborné i laické veřejnosti, zejména zainteresovaným profesním organizacím a sdružením, autorům a dalším nositelům práv, uživatelům předmětů ochrany i všem ostatním, kterých se autorské právo podstatným způsobem dotýká.

Ministerstvo kultury se chce při přípravě novely autorského zákona zvlášť zaměřit na následující témata:

1/ osiřelá díla – zavedení systému jejich licencování

Osiřelá díla (obdobně zvukové či zvukově obrazové záznamy apod.) jsou autorská díla, u nichž dosud trvá doba ochrany, ale jejich autor není znám nebo není dohledatelný. Právní úprava licencování osiřelých děl v autorském zákoně chybí, což je překážkou digitalizace celého kulturního bohatství. Úprava, která umožní zpřístupnění mnoha děl veřejnosti dosud neznámých či skrytých v archivech knihoven a muzeí.by měla navazovat na připravovanou harmonizaci v rámci EU.

2/ zvýšení transparentnosti kolektivních správců a zpřísnění kritérií pro udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy práv

Navrhuje se podstatně rozšířit okruh informací povinně zveřejňovaných kolektivními správci a tím zvýšit žádoucí maximální transparentnost jejich činnosti. Dále se navrhuje, v zájmu dalšího nerozšiřování počtu kolektivních správců a zefektivnění dohledu nad výkonem kolektivní správy, doplnit zejména další kritéria, která bude muset splnit žadatel o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy.

3/ zjednodušení a zpřesnění úpravy výpočtu odměn u kopírovacích služeb


Navrhuje se zjednodušit administrativu spojenou s výpočtem odměn odváděných poskytovateli tiskových rozmnožovacích služeb a zpřesnit úpravu tak, aby byla vyloučena možnost zpoplatňovat kopírování evidentně „neautorských“ materiálů.


Kromě výše uvedených témat Ministerstvo kultury uvítá náměty a návrhy i na další změny či doplnění stávající autorskoprávní úpravy, které by mohly vést k vládou vytčenému cíli.

Podněty, náměty a návrhy lze zasílat nejpozději do 30. dubna 2011 elektronicky do sekretariátu odboru autorského práva Ministerstva kultury na adresu helena.bazilova@mkcr.cz nebo poštou na adresu Ministerstvo kultury, odbor autorského práva, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1-Malá Strana.

Došlé podněty a návrhy budou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva. K anonymním podnětům nebude přihlíženo.

Po předběžném posouzení a vyhodnocení relevantnosti došlých podnětů a návrhů bude jejich souhrn předmětem odborných konzultací a analýz tak, aby je bylo možno v maximální míře zohlednit a využít při přípravě vládního návrhu novely autorského zákona.
(11.03.2011) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.