Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfo
TechSoup

Networking for the Arts in Europe - Cork, Irsko, 20.-22. května 2004

Zpráva z třídenní konference zorganizované Irish Arts Council, Cork City Council, s Cork 2005 - European Capital of Culture a dalšími institucemi u příležitosti prezidenství Irska v EU, které se zúčastnilo na 60 osob z 28 zemí. Jedním z hlavních témat byla mobilita umělců v Evropě. Účastníky konference byli představitelé kulturních institucí a mezinárodních networků. Byla představena práce řady organizací, různých koncepcí, programů a diskutovány možnosti evropské spolupráce a kulturní politiky.

Marta Smolíková, zpráva z konference:

Třídenní konference zorganizovaná Irish Arts Council, Cork City Council, with Cork 2005 - European Capital of Culture a dalšími institucemi u příležitosti prezidenství Irska v EU se zúčastnilo na 60 osob z 28 zemí. Jedním z hlavních témat byla mobilita umělců v Evropě. Účastníky konference byli představitelé kulturních institucí a mezinárodních networků jako např. IETM performing arts network, EFAH European Forum for Arts and Heritage), IFACCA (International Federation of Arts Councils and Cultural Agencies) a EUNETART (the European Youth Arts network), European Cultural Foundation, The Budapest Observatory. Pracovní setkání probíhala ve 3 paralelních skupinách. Byla představena práce řady organizací, různých koncepcí, programů a diskutovány možnosti evropské spolupráce a kulturní politiky:

Mobilita

Konference byla zahájena Ionem Caramitru, z Theatre Network in Romania, který nadhodil téma dvou Evrop: ekonomické Evropy s hranicí a kulturní Evropy bez hranic. Tento koncept vzbudil velkou diskusi, zda-li odpovídá realitě a nejsou třeba jiné pohledy a důrazy, nicméně výsledkem byla dohoda o tom, že mobilita umělců je drahá (vzhledem k cestovním nákladům) ale je to jediná možnost jak překonat izolaci, uzavřenost umělců a komunit na okraji Evropy. Je třeba financovat i spekulativní cesty umělců, takové, které nemají přímý cíl a jasně definovaný účel a tím podporovat nezávislou práci umělců. Byly diskutovány možnosti různých forem partnerství a nových způsobů podpory národních fondů, které umělcům pomáhají řešit náklady na cestu.

Norden

Zajímavý byl skandinávský model, vládní a parlamentní instituce pro skandinávskou spolupráci Norden, kde je možno žádat o podporu multilaterálních projektů (rezidence, překlady literatury a festivaly) v rámci Norska, Švédska, Finska, Dánska, Islandu. Jako další příklad byl uveden Baltic Project (zahájený v roce 1990), a nově Balkan Project (zahájený v r. 2003), zameřený na spolupráci regionů za předpokladu, že tato vytváří nové networky, projekty zahrnují přímou výměnu, která se týká mladých umělecky významných profesionálů a výměna je obousměrná. Cílem této výměny je překonávání stereotypů, zpřesňování obrazu druhých, předávání znalostí a domněnek, tolerance, zvláštností a podněcování zvědavosti.


Program Evropské komise Culture 2000

Vystoupení Roda Fishera z International Intelligence on Culture se týkalo hodnocení programu Evropské komise Culture 2000 a jeho nové připravované podoby. Konstatoval, že program, který by měl iniciovat a umožňovat evropskou spolupráci podporuje z 61% organizace, které již před podáním žádosti spolu spolupracovali a celkový počet žádostí rok od roku klesá. Program, který je svým finančním objemem jeden z nejmenších v EU, je po léta velmi kritizován pro svoji sporadickou efektivitu pro umělecký rozvoj. Jako nové priority programu navrhoval kreativitu, inovaci, rozšíření Evropy a integrační proces. Program Culture 2000 byl a je evaluován a to nezávisle různými subjekty i na objednávku Evropské komise a nyní probíhá celoevropská diskuse, jaká by měla být podoba programu po roce 2006. (více níže v odkazech). International Intelligence on Culture se zabývá rozvíjejícími se potřebami organizací a jednotlivců, které hledají relevantní informace a rady o mezinárodním kulturním sektoru a to prostřednictvím výzkumu, konzultací, tréninků, informačnímu servisu a publikacím.


Francouzské memorandum o kulturní spolupráci v Evropě

Byla představena iniciativa Francie, která kritizuje fakt, že EU vynakládá na kulturní akce pouze 0,1% ze svého rozpočtu. Memorandum obsahuje 16 konkrétních návrhů, které se týkají otázek jak podporovat kulturní diverzitu, jak zaručit zdroje pro kulturu, jak podpořit kulturní průmysl (např. nižší DPH pro vydavatele CD, zatraktivnění trhu s uměním, podporu Evropské hudby a nakladatelské oblasti), dále evropských aspektů v audiovizuální oblasti (další rozšíření programu Media Plus a podpory filmové distribuce) a prosazování evropské kulturní výměny (podpora mobility profesionálů po Evropě a uměleckých děl).

Memorandum ke stažení v angličtině a francouštině:

http://www.encatc.org/EN/library/publications.lasso


Networky:

Jedna část programu byla věnována mezinárodním networkům, některé z nich představili své aktivity (dále viz níže). Je zřejmé, že praktický význam těchto networků je především v jejich flexibilitě, schopnosti získávat a distribuovat informace, identifikovat problémy a ovlivňovat celkové prostředí a to především díky horizontálnímu vedení, často díky osobnímu vkladu jednotlivých členů, což umožňuje zdravou balanci mezi soutěživostí a spoluprací, zatímco význam tradičních asociací (přidružených k UNESCO), zpravidla zatížených vertikální a těžkopádnou správou, zůstává především v jejich globálním oborovém působení. Byl diskutován rozdíl mezi tzv. advokační činností a lobbyingem: zatímco první spočívá v prosazování určitých koncepcí a práci „na věci“, druhý byl charakterizován jako činnost, která nevytváří nic určitého a přesto věci zásadně ovlivňuje.

European Forum for the Arts and Heritage (EFAH)

Založeno jako platforma pro rozvoj kulturní politiky v Evropě v roce 1994. Jedním z cílů je stimulovat debaty a rozvoj různých strategií, přičemž EFAH vychází z předpokladu, že kultura je vitální a dynamická síla, která působí na soudržnost, komunikaci a rozvoj společnosti. Každoročně EFAH pořádá výroční konference, tento rok v říjnu v Lille (Francie). Konference bude zaměřena na současný vývoj v EU, její vliv na kulturu a kulturní politiku. Zvláštní pozornost bude věnována podobě nového programu Evropské komise, který má v roce 2007 nahradit stávající program Culture 2000, dále tématy jako je mobilita umělců, informační toky v kulturní produkci a bude diskutován také vliv ostatních – ne kulturních EU předpisů, které se týkají kultury. EFAH má současně 65 členských organizací – je otevřena nezávislým organizacím, které se aktivně podílejí na debatě o kulturní politice a vývoji na lokální, národní, mezinárodní a evropské úrovni.


Informal European Theatre Meeting (IETM)

IETM je mezinárodní network současného performing arts, který zahrnuje více než 400 profesionálních organizací z více než 45 různých zemí. Network se zasazuje o inovativní současnou práci v oblasti performing arts a věnuje se umělecké výměně, která přesahuje hranice, směřuje k tomu stát se „nezávislou ve svém statutu či duchu“ vedle oficiálních institucí či národních divadel. Členové, ať už festivaloví ředitelé, divadla, manažeři uměleckých či kulturních center, nezávislí producenti, organizátoři akcí, dokumentační centra, kritici či myslitelé jsou přesvědčeni, že mezinárodní výměna představení a networkování je prostředkem jak vytvořit lepší spolupráci, což je mnohem přínosnější než pracovat individuálně. Duch členství v IETM vychází z víry v kulturní diversitu Evropy, v tisíce příležitostí ke spolupráci, důležitosti umělců a touhy vyslovit potřeby na mezinárodním fóru.


Center for Creative Community

Jednou z nejzajímavějších částí programu byla prezentace Jeniffer Williams, ředitelky Center for Creative Community, organizace založené v roce 1978 v Londýně, která dnes působí jako think tank a zabývá se budováním společnosti, kde kreativita a učení hraje klíčovou roli v osobním, sociální, občanském, kulturním a ekonomickém vývoji. Představila koncepci, kterou prosazuje organizace jež řídí, spočívající v mezisektorové spolupráci (vzdělávání, zdraví, sociální služby, rekreace/volný čas, umění a kultura) která přispívá k trvale udržitelnému rozvoji, neboť jejím těžištěm je podněcování tzv. tvořivého společenství. Zdůraznila, že umění je třeba chápat v souvislosti na společenské služby spíše, než jako součást obchodu, přestože se tím úspěšně pro jeho podporu argumentuje - upozorňovalo na to OECD www.oecd.org (Organization for Economic Co-operation and Development) již před 7 lety. Obhajovala také nutnost evaluace, která je potřebná pro vyjasnění a zpřesnění cílů/záměrů a programů, hledání kvality před kvantitou, přičemž v otázkách kvality umění upřednostňovala proces před produktem. Upozorňovala, že trvalá udržitelnost je možná díky podpoře jasných strategií, konkrétních a kvalitních projektů a struktur.


Podklady pro konferenci:

Příkladové studie multilaterální spolupráce:

Report on the State of Cultural Co-operation in Europe (2003); European Forum for Arts and Heritage (EFAH) and Interarts for the European Commission

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/sources_info/studies/cooperation_en.html

Umělecké zkušenosti v internacionalizujícím se prostředí

Evaluation of the Pépinieres Européennes 1990-2000 (2000)
www.art4eu.net/tele/evaluation.pdf

The Book Sector in 2000 in Eastern Europe and Central Asia (2000); The Budapest Observatory
http://www.budobs.org/BookSector.pdf

Global Roaming - Mobility Beyond Europe for Professional Artists and Arts Managers (2004); Judith Staines.
www.on-the-move.org

International Co-production and Touring (2004); Guy Cools.
http://www.ietm.org/docs/1458_44725_2838.pdf

Tax and Social Security - A Basic Guide for Artists and Cultural Operators in Europe (2004); Judith Staines.
http://www.ietm.org/docs/1446_39998_2838.pdf

Pohled na EU: Culture 2000 a budoucnost podpory umění a kultury na úrovni EU

Communication from the Commission: Making Citizenship Work Fostering European Culture and Diversity through Programmes for Youth, Culture, Audiovisual and Civic Participation:
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/comcitizen_en.pdf

Interim Evaluation of the Culture 2000 Programme (2003); PLS RAMBOLL Management, Denmark. http://europa.eu.int/comm/culture/eac/sources_info/evaluation/evaluation_en.html

Study on the Mobility and Free Movement of People and Products in the Cultural Sector (2002); Professor Olivier Audéoud.
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/sources_info/pdf-word/mobility_en.pdf

Council Resolution 19th December 2002: Implementing the Work Plan on European Co-operation in the Field of Culture: European Added Value and Mobility of Persons and Circulation of Works in the Cultural Sector.
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/c_013/c_01320030118en00050007.pdf

Public Consultation (EC): Drawing up the Future Programme of Cultural Cooperation for the European Union. Summary of the Results (2003); European Commission.
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/archive/consult_pub_en.html

Towards a New Cultural Framework Programme of the European Union: Report of the Working Group (2003): Tuula Arkio, Bernard Faivre d’Arcier, Ondrej Hrab, Robert Palmer, Gottfried Wagner, Raymond Weber.
http://www.efah.org/en/policy_development/culture_2000/pdfculture/wgvdp.pdf

Final Report for the Evaluation of the Line A-3042: Organisations Promoting European Culture (2003); Katerina Kolyva (ed)
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/sources_info/pdf-word/final_report_feb_2003.pdf

Spolupráce v rozšířené Evropě

Bigger… Better … Beautiful? Conference on the Impact of EU Enlargement on Cultural Opportunities Across Europe 14-17 February 2002: Final Report (2002); The Budapest Observatory; EUCLID; European Cultural Contact Point Hungary / KultúrPont Iroda
http://www.budobs.org/BBB%20Full%20Report%202002.pdf

Communication from the Commission: Paving the Way for a New Neighbourhood Instrument (2003): European Commission.
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0393en01.pdf


Kontakty na umělce a umělecká díla v Irsku jsou k nalezení v následujících databázích:
Irish Theatre On-Line (drama, dance and opera): www.irishtheatreonline.com/
Contemporary Music Centre (Irish composers and works): www.cmc.ie/
Irish Music Handbook on-line: www.musicnetwork.ie/imhonline.html
The Federation of Music Collectives in Ireland: http://www.fmc-ireland.com/
Irish Film and Television Network Directory: www.iftn.ie/
CLE - Irish Book Publishers Association: www.publishingireland.com/
Arts listings to find out 'What's On' throughout the island of Ireland: www.artslistings.com

There are lists of other arts resource organisations (that do not have on-line contacts databases), and international and European networks on www.artscouncil.ie

For information about cultural heritage policy and opportunities in Ireland, please see the website of The Heritage Council: www.heritagecouncil.ie

If you are interested in craft, design and fashion in Ireland, please see the website of the Crafts Council of Ireland: www.ccoi.ie/

For information on the Irish language, please contact Foras na Gaeilge (Irish language development board): www.bnag.ie/

(02.06.2004)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.