Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

Hlavní oblasti státní dotační politiky v roce 2008

Hlavní oblasti dotační politiky stanovuje vláda každoročně na návrh předsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (RNNO) od roku 2000. Dokument Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008 byl vládou schválen v červnu 2007. Na jeho přípravě se vedle sekretariátu RNNO podílí dotující ministerstva a sekretariáty některých poradních orgánů vlády, které státní dotace neuvolňují, ale o jejich přidělení na konkrétní projekty spolurozhodují s příslušnými ministerstvy. Ministerstvo kultury však mezi příjemce dotací (tedy NNO podle názvu dokumentu) řadí již po léta nejen církve a náboženské společnosti ale dokonce obecně právnické a fyzické osoby - tedy podnikatelské subjekty. Ministerstvo kultury by v roce 2008 mělo podporovat NNO, jejich činnost se vztahuje celkem ke  13 (z 35) oblastem státní dotační politiky. 

NNO (nestátní neziskové organizace) rozumí se občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy a účelová zařízení církví

Hlavní oblastí státní dotační politiky vůči NNO na rok 2008, která se týká ministerstva kultury je:

Rozvoj, podpora a prezentace kultury a ochrana kulturního dědictví:
Podpora umělecké tvorby, její prezentace doma i v zahraničí. Rozvíjení progresivních forem kultury. Podpora projektů poskytujících veřejnou službu. Podpora neprofesionálních kulturních aktivit. Památková péče, muzejnictví, knihovnictví. Ochrana tradiční lidové kultury. Podpora a ochrana kulturních tradic. Podpora neprofesionálních kulturních aktivit a jejich prezentace doma i v zahraničí. Podpora, rozvoj a propagace české kinematografie.

Vedle dotací poskytovaných prostřednictvím ministerstva kultury mají být v roce 2008 podporovány i další kulturní činnosti NNO prostřednictvím následujících resortů:

Ministerstvo pro místní rozvoj:
Ochrana tradiční lidové kultury. Podpora a ochrana kulturních tradic.

Ministerstvo zemědělství:
Památková péče, muzejnictví, knihovnictví, udržování mysliveckých tradic.

Ministerstvo obrany:
Podpora prezentace vojenských tradic.
 
Vedle toho se v rámci státní dotační politiky má ministerstvo kultury v roce 2008 podílet na podpoře nestátních neziskových organizací, jejichž činnost je zaměřena na následujících 13 oblastí z celkového počtu 34:

- Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj
- Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládeže
- Integrace cizinců a azylantů
- Zapojení do zahraničních programů
- Preventivní výchovné a vzdělávací činnosti
- Podpora rovných příležitostí žen a mužů
- Podpora programů příslušníků národnostních menšin a etnických skupin, včetně integrace příslušníků romských komunit a integrace cizinců
- Péče o problémové a ohrožené skupiny obyvatel
- Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o zdravotně postižené a seniory
- Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů
- Informační společnost
- Projekty s náboženskou tematikou
- Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů, resp, právně osvětová činnost v oblasti práv duševního vlastnictví a audiovizuálních práv

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008

Pro srovnání:

Usnesení a dokument Hlavní oblasti dotační politiky státu vůči NNO pro rok 2007 ke stažení zde

(04.08.2007)
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.