Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

Statut evropské nadace

Evropská komise předložila návrh statutu evropské nadace, jenž má nadacím usnadnit podporu veřejně prospěšných záležitostí po celé EU. Návrh usiluje o vytvoření jediné evropské právní formy – evropské nadace (FE) – která by byla v zásadě stejná ve všech členských státech. Existovala by souběžně s tuzemskými nadacemi. Získání postavení evropské nadace by bylo zcela dobrovolné.  Komisař pro vnitřní trh Michel Barnier k tomu prohlásil: Musíme podpořit a povzbudit cennou práci, kterou pro evropské občany vykonávají nadace. Musíme zejména odstranit překážky, jež jim brání působit přeshraničně v oblastech, jako je výzkum, zdravotnictví nebo kultura. Zavedením evropského statutu se sníží náklady a právní nejistota. Umožní také nadacím více se zviditelnit s cílem propagovat svou činnost a přilákat více financí díky evropské značce.

Nadace sledují obecně prospěšné cíle. Jejich činnost je zaměřena na oblasti významné pro evropské občany i pro evropské hospodářství. Působí například v sociálních a zdravotních službách, podporují výzkum a kulturu. Za tímto účelem nadace udělují granty a řídí projekty. Rozdíly a překážky v právu členských států však často činí přeshraniční činnost nadací nákladnou a těžkopádnou. Rozhodnou-li se třeba působit v zahraničí, musí často vynaložit část svých zdrojů na právní poradenství a plnění právních a správních požadavků stanovených různými předpisy členských států po celé EU. To zmenšuje částku financování dostupnou nadacím pro účel činnosti v obecném zájmu a může je to odradit od dalšího rozvoje jejich práce.

Oblast působnosti: Statut je zaměřen na veřejně prospěšné nadace, jež tvoří naprostou většinu odvětví nadací a jež jsou přítomné ve všech členských státech a uznávané všemi členskými státy.

Hlavní požadavky na evropskou nadaci: Statut stanoví hlavní požadavky na evropskou nadaci. Každá evropská nadace by například měla prokázat svůj veřejně prospěšný účel, přeshraniční rozměr a vlastnictví zakládacích aktiv v hodnotě minimálně 25 000 EUR.

Jak lze vytvořit evropskou nadaci: Evropskou nadaci lze vytvořit z ničeho, přeměnou vnitrostátní nadace na evropskou nadaci nebo sloučením vnitrostátních nadací. Zaregistrováním v členském státě nabývá nadace právní subjektivity.


Výhody evropské nadace:
Snížení nákladů a právní nejistoty: Evropské nadace budou mít právní subjektivitu i způsobilost k právním úkonům ve všech členských státech. Toto nové postavení jim umožní vykonávat činnosti i směrovat finance v rámci EU snadněji a méně nákladně v důsledku podobných pravidel platných pro evropskou nadaci po celé EU.

Evropská značka: Statut by evropské nadaci poskytl evropskou značku a evropský image, což by evropským nadacím dodalo uznání a důvěru, a tudíž podnítilo jejich přeshraniční činnost i přeshraniční příliv darů.

Daňové zacházení: Evropské nadace budou podléhat stejnému daňovému režimu jako nadace tuzemské. Dárci podporující evropské nadace budou oprávněni ke stejným daňovým zvýhodněním, jaká by získali, pokud by obdarovali nadaci usazenou v jejich vlastním členském státě. V obou případech by členské státy musely evropské nadace považovat  za rovnocenné veřejně prospěšným nadacím založeným na základě jejich vlastních vnitrostátních právních předpisů. 

Souvislosti
Statut evropské nadace byl avizován v Aktu o jednotném trhu (IP/11/469). Akt o jednotném trhu zdůraznil příspěvek nadací k financování inovativních iniciativ ve veřejném zájmu a vyzval ke krokům vedoucím k překonání obtíží, jimž čelí nadace při působení po celé EU.

Návrh vychází z průzkumu, který provedla Komise ve studii o proveditelnosti[1], dvou veřejných konzultací[2] (IP/09/270IP/10/1390) a v rámci kontaktů s odvětvím nadací.

Podrobnější informace:
http://ec.europa.eu/internal_market/company/eufoundation/index_en.htm 

[1]http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf

[2]http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/foundation/summary_report_en.pdf

   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0467:FIN:EN:PDF .

(14.02.2012) ZDROJ: Zastoupení Evropské komise
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.