Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoStátní rozpočet na kulturu
TechSoup

Prohlášení Rady uměleckých obcí k návrhu rozpočtu 2008

Od prohlášení vlády neuplynulo ani půl roku a přitom tatáž vláda 11. června 2007 schválila návrh Státního rozpočtu na rok 2008 a střednědobý výhled na léta 2009 a 2010, které jasně ukazují, že je rozhodnutá své sliby popřít, jelikož počítá se zcela opačným vývojem, podle něhož by výdaje na kulturu měly klesat. Zatímco v letošním roce podíl ze státního rozpočtu, jímž ministerstvo kultury (MK) disponuje, činí konečně po letech poklesů alespoň 0,76 %, již příští rok to má být jen 0,67 %, v roce 2009 pak 0,62 % a v roce 2010 dokonce pouhých 0,59 %.

Prohlášení Rady uměleckých obcí

Vláda získala důvěru Poslanecké sněmovny na základě svého prohlášení, v němž slíbila, že „prosadí zvýšení podílu výdajů státního rozpočtu na podporu kultury postupně až na 1 % státního rozpočtu…, dále prohloubí průhlednost v nakládání s veřejnými rozpočty v oblasti kultury, podpoří víceleté a vícezdrojové financování i vnímání nákladů na kulturu jako investice do společenského a hospodářského vývoje… a bude důsledně dbát o to, aby k veřejným prostředkům v oblasti kultury panoval rovný a spravedlivý přístup.“

Od tohoto prohlášení neuplynulo ani půl roku a přitom tatáž vláda 11. června schválila návrh Státního rozpočtu na rok 2008 a střednědobý výhled na léta 2009 a 2010, které jasně ukazují, že je rozhodnutá své sliby popřít, jelikož počítá se zcela opačným vývojem, podle něhož by výdaje na kulturu měly klesat.

Zatímco v letošním roce podíl ze státního rozpočtu, jímž ministerstvo kultury (MK) disponuje, činí konečně po letech poklesů alespoň 0,76 %, již příští rok to má být jen 0,67 %, v roce 2009 pak 0,62 % a v roce 2010 dokonce pouhých 0,59 %. Toto přiškrcení se navíc nemá týkat jen podílu na celkových výdajích rozpočtu, ale i absolutních čísel, což znamená, že již v příštím roce bude mít MK v rozpočtu zhruba o miliardu méně. Přitom nedostatečné financování rozpočtové kapitoly MK při schvalování státního rozpočtu se v minulých létech stalo živým tématem debat všech politických stran bez rozdílu.

Ministerstvo kultury ani vláda jako celek doposud nepředložily odborné veřejnosti alespoň základní teze kulturní politiky nastiňující opatření, jimiž vláda – byť v rozporu s původními sliby – může na sektoru kultury ušetřit. V televizní debatě Nedělní partie vysílané televizí Prima dne 17. června nás ministr kultury dokonce informoval, že MK kulturní politiku zatím vypracovanou nemá a předloží ji nejdříve v listopadu. Přes tuto skutečnost se ale vláda zdá být již teď rozhodnutá k největšímu reálnému snížení rozpočtu MK za posledních deset let přistoupit hned od příštího ledna.

Takové snížení nutně povede ke stagnaci kultury a na ni navázaných oblastí, kulturního a tvůrčího průmyslu a musí logicky vyústit v překotné utlumování mnoha činností a rušení řady etablovaných a fungujících institucí, a to bez racionálního zdůvodnění a transparentních motivů. Přitom podle zprávy Ekonomika kultury v EU byl růst kulturního a tvůrčího odvětví v letech 1999-2003 o 12,3% vyšší než celkový růst hospodářství.

Rozhodnutí vlády, která jedná v přímém rozporu se svým programovým prohlášením, představuje nejen její vlastní blamáž, ale i nebezpečí, že nebude-li otázka výdajů na kulturu zásadně přehodnocena, bude to veřejnost chápat jako nesmyslnou sabotáž činnosti kulturních institucí a české kultury jako celku, jejíž dopad bude o to ostudnější, že k němu dojde v době, kdy se ČR připravuje na předsednictví  EU, která naopak v nadcházejícím období klade na kulturu mimořádný důraz, jak nasvědčuje Evropský program pro kulturu v globalizujícím se světě, přijatý 10. května tohoto roku.

I letmý pohled na vládní představu financování oblasti kultury jasně dokládá, že rozpočet, předkládaný veřejnosti jako součást celkové reformy veřejných financí zaměřené na prospěch všech, s žádnou reformou nesouvisí a žádné ozdravění nepřinese. Krácení rozpočtu MK totiž nedoprovází žádná koncepce, která by se zabývala zvážením a vyhodnocením nutných důsledků a předcházela by rozvrácení sektoru veřejných kulturních služeb a znehodnocení kulturního dědictví, které má vláda za úkol naopak co nejlépe spravovat.

V Praze 19. června 2007

Příloha ke stažení  (obsahuje info k  „1 % na kulturu“; přehlednou tabulku výdajů státního rozpočtu a ministerstva kultury v letech 1998-2007; tabulku, která zobrazuje podíly celkových veřejných výdajů (státu, krajů, obcí) na kulturu podle administrativy v různých evropských zemích)

Další informace a odkazy na články najdete zde

(13.07.2007) ZDROJ: RUO
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.