Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

Dohoda o podpoře EHP/Norska 2009-14 podepsána

Na konci července 2010 byla po dvou letech vyjednávání byla podepsána Dohoda o Finančním mechanismu EHP a Finančním mechanismu Norska pro období 2009-2014, mezi Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Evropskou unií.  V letech 2009-14 budou podporovány projekty v oblasti ochrany životního prostředí, změny klimatu, obnovitelné zdroje energie, zachycování a ukládání emisí uhlíku (CCS), zelený průmysl, inovace, výzkumu a vzdělávání opět i ochrany kulturního dědictví, občanské společnosti, podpory dialogu tripartity, spravedlnosti a sociálního rozvoje. Česká republika získá 131,80 mil. EUR, tj. na všechny oblasti cca 3,3 miliardy korun. Dle webových stránek norskefondy.cz  bylo v oblasti podpory kulturního dědictví 2004 - 2009 podpořeno celkem 59 projektů za více než miliardu korun (43 675 942 Euro). Oblast kultury tak získala 52% z finanční podpory určené pro ČR. První výzvy k předkládání projektů jsou očekávány v průběhu roku 2011.
Následně bude dárci, tedy Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem, vytvořen jednotný právní rámec pro zajištění způsobu realizace  Finančních mechanismů  EHP/Norska 2009-2014 ve všech přijímajících státech a budou zahájena bilaterální  jednání  mezi Českou republikou a zeměmi EHP k přípravě a uzavření  Memorand o porozumění. Ta stanoví  prioritní oblasti podpory a systém řízení norských fondů v České republice.
 
Norské Fondy v ČR 2004 - 2009
Národním kontaktním místem pro Finanční mechanismy Norska je Ministerstvo financí České republiky. V průběhu období 2004 - 2009 předložilo Národní kontaktní místo (NKM) Kanceláři Finančních mechanismů (KFM) celkem 158 žádostí o grant, z toho 5 žádostí o Blokový grant, 39 kompletních žádostí o Individuální projekty (IP) a Programy (PRG) v rámci 1. Výzvy (vč. Individuálního projektu Technická asistence pro NKM a kontaktní místa), 68  žádostí v rámci 2. Výzvy a 46 žádostí v rámci 3. Výzvy.

Ze zprávy o implementaci finančních mechanismů z března 2010 EHP/Norska vyplývá, že v prioritní oblast Uchování kulturního dědictví  obdržela udělené granty v hodnotě 42 618 978 Euro, což představuje 51% z celkové finanční podpory NFM (Norských finančních mechanismů) pro ČR. Ta pro ČR činila v období 2009 - 2014 celkem 82 974 448 EUR.  Všechny projekty by dle parametrů FMN měly být zrealizovány do konce dubna 2011.

Mezi podpořenými z NFM je 17 projektů přímo spolufinancovaných z rozpočtu MKČR. Je to například:  Rekonstrukce Strahovské knihovny (Královská kanonie premonstrátů); Záchrana varhan v kostele nejsvětějšího Salvátora v Praze (Arcibiskupství pražské); Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla (Divadelní ústav) či Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie (Národní galerie v Praze).

Dle webových stránek věnovaných norským finančním mechanismům v oblasti kulturního dědictví http://www.norskefondy.cz/Zpravy/Finan%C4%8Dn%C3%AD%20mechanismy%20EHP-Norsko.aspx
navrhlo Ministerstvo kultury prioritní oblasti pro Finanční mechanismy na období do roku 2014:
 
Návrh prioritních oblastí pro Finanční mechanismy EHP/Norsko (2010 – 2014) EHP/Norsko - Uchování a revitalizace kulturního dědictví
 
Specifikace aktivit v prioritní oblasti:

    * Uchování, ochrana a obnova kulturního dědictví, včetně jeho zprostředkování veřejnosti v oblastech:

o architektonického dědictví /Revitalizace (oživení) nevyužívaných, nebo nevhodně využívaných památek. Ochrana hodnot formou dílčích stavebních úprav a technických opatření/

o knihovních fondů a vzácných dokumentů /Restaurování, včetně restaurátorských průzkumů, ochrana formou kontroly a řízení klimatických podmínek, odkyselování papíru, zhotovení obalů, dezinfekce a dezinsekce   Vytvoření podmínek pro řešení krizových situací/

o muzeí a sbírek /veškeré formy zachování, ochrany a obnovy movitých hodnot, včetně jejich zprostředkování veřejnosti.

o nehmotného /nemateriálního/ umění /Zpracování dostupných informačních  zdrojů a historických materiálů včetně jejich zpřístupnění veřejnosti. Oživení národní divadelní tradice realizací výrazných tvůrčích počinů v soudobých formách presentace.

Norsko/EHP - Uchování a oživení památek krajinářské a zahradní architektury
 
Specifikace aktivit v prioritní oblasti:

    * Zastavení degradace původních hodnot zvláštní a specifické oblasti - krajinářských, parkových a zahradních kompozic. Revitalizace zahradních a krajinářských objektů s důrazem na jejich výrazovou a teritoriální identitu.

Související dokumenty:

Seznam všech projektů v oblasti kulturního dědictví udělených ve 3 výzvách Norských finančních mechanismů


Zpráva o implementaci Finančních mechanismů Norska a stav čerpání projektů a programů – 1. výzva - 3. výzva
(24.08.2010) ZDROJ: Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Norske fondy.cz
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.