Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

Rozhodnutí Rady o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost

Rada Evropské unie svým rozhodnutím ze dne 6. října 2006 stanovila strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost, (hospodářskou, sociální a územní). Tyto strategické pokyny Společenství obsahují principy a priority politiky soudržnosti a ukazují cesty, jakými mohou evropské regiony využít plně výhodu 308 miliard EUR, které byly vyčleněny pro národní a regionální programy pomoci na příštích sedm let.  Cílem těchto pokynů je podpora harmonického, vyváženého a udržitelného rozvoje Společenství. Zásady doporučují podporu územního plánování včetně rozvoje kulturního bohatství, nutnost věnovat odpovídající pozornost investicím do kulturních infrastruktur a zavést opatření týkající se poskytování kulturních služeb (zejména ve městech), zachovávat a rozvíjet kulturní dědictví a bohatství.

Strategické pokyny společenství obsahují principy a priority politiky soudržnosti a ukazují cesty, jakými mohou evropské regiony využít plně výhodu 308 miliard EUR, které byly vyčleněny pro národní a regionální programy pomoci na příštích sedm let. Národní vládní orgány použijí pokyny jako podklad pro sestavování svých národních strategických priorit a plánování pro roky 2007–2013, pro tak zvanou Národní strategickou referenční strukturu. Podle pokynů a v souladu s obnoveným lisabonským procesem programy spolufinancované z politiky soudržnosti budou směrovat zdroje do následujících tří prioritních oblastí:

    * zvýšení přitažlivosti členských států, regionů a měst pomocí zlepšení přístupnosti, zajištění odpovídající kvality a úrovně služeb a ochrany potenciálu jejich životního prostředí;
    * povzbuzování inovací, soukromého podnikání a růstu ekonomických znalostí pomocí výzkumu a inovací kapacit, včetně nových informačních a komunikačních technologií; a
    * vytvoření většího počtu pracovních míst a vytvoření lepších pracovních míst pomocí přitáhnutí většího počtu lidí do zaměstnání v rámci podnikatelských aktivit, zlepšení adaptibility dělníků a společností a zvýšení investic do lidských zdrojů.

Pokyny usilují o vytvoření rovnováhy mezi zdvojeným cílem ekonomického růstu a pracovní agendou a teritoriální soudržností. Proto je zřejmé, že neexistuje možnost přístupu k novým programům ve stylu „jedna velikost pro všechny“.

Dokument ke stažení z Úředního věstníku Evropské unie:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_291/l_29120061021cs00110032.pdf

(14.11.2006)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.