Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

MK ČR hledá externí hodnotitele projektů IOP

Hodnotitelé budou spolurozhodovat o rozdělení částky 212,8 mil. EUR určené na prioritní osu 5.1., která se v období 2007 - 2013 zaměřuje na revitalizaci kulturních památek, modernizaci objektů a jejich vybavení, na uchování, ochranu a další využití národního kulturního dědictví a modernizaci kulturních sužeb. Projekty předkládané v rámci prioritní osy 5.1. mají minimální stanovenou výši 50 miliónů korun. MK ČR má již vybraný tzv. indikativní seznam 16ti projektů, s tím, že z IOP budou podpořeny maximálně 2 projekty z každého kraje. Uzávěrka pro hodnotitele na podání žádostí je 15. září 2008.

Ministerstvo kultury ČR jako zprostředkující subjekt Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013 (IOP), oblasti intervence 5.1, vyhlašuje časově omezenou výzvu k podání žádostí o zařazení do databáze externích hodnotitelů. Účelem výzvy je výběr externích hodnotitelů (expertů) na hodnocení projektů předkládaných v rámci IOP, oblasti intervence 5.1. Cílem výzvy je vytvořit databázi hodnotitelů k zajištění hodnocení kvality projektových žádostí v oblastech projektového managementu (příp. ekonomického a finančního řízení projektů) nebo stavebního inženýrství nebo architektury se znalostí problematiky památkové péče.

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

V rámci IOP se integruje několik tematických oblastí podpory, které musí být z hlediska vymezených kompetencí, subsidiarity (tj. respektování pravomocí organizačně nižších úrovní) a dělby práce zajišťovány z centrální úrovně orgány státní správy nebo orgány územní veřejné správy:

* modernizace veřejné správy,
* zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb,
* podpora územního rozvoje.

Společným cílem těchto tematických oblastí je posílení veřejné správy, veřejných a navazujících služeb (dále jen veřejné služby) na území ČR s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel a atraktivitu ČR pro investory. Vymezení konkrétních aktivit IOP je podloženo koncepčními strategickými materiály v daných oblastech (národní koncepce).

Celková alokace IOP pro programové období 2007 - 2013 činí 1 582,4 mil. EUR.

Další informace k programu:
http://www.kultura-evropa.eu/iop

Kontakt:

Ministerstvo kultury ČR

Maltézské náměstí 1

118 11  Praha 1 

tel: 257 085 523

fax: 233 371 865

email: iop@mkcr.cz 

(20.08.2008) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.